Louboutin - luxusní dámská obuv

louboutin

Boty jako boty, říkáte si možná. Ne tak docela. Některé obutí prostě nepřehlédnete. Určitě i vy jste si měla možnost někde všimnout těch s charakteristicky rudou podrážkou. Je opředena dokonce legendou, prý vznikla tak, že návrhář zaregistroval, kterak si jeho kolegyně lakuje nehty lakem právě takové barvy, což mu vnuklo nápad, jak dodat svým modelům patřičný drajv. Kdyby vás zajímalo, která červená je to úplně přesně, odvoláme se na americkou firmu Pantone, o které už tu byla řeč. Podle jejich označení se konkrétně jedná o barvu 18-1663 TPX.

Tyhle lodič­ky mají také vra­žed­ně vyso­ký jeh­lo­vý pod­pa­tek. Jeho úče­lem je půso­bit sexy a pro­dlu­žo­vat žen­ské nohy. Legendární lou­bou­tin­ky hrdě nesou jmé­no své­ho auto­ra – fran­couz­ské­ho návr­há­ře Christiana Louboutina. Kořeny má však, ač rodi­lý Pařížan, egypt­ské, neboť jeho bio­lo­gic­ký otec pochá­zí prá­vě odsud.

Svou dráhu začal v záku­li­sí kaba­re­tů. Vzdělání v oblas­ti kres­by se mu dosta­lo na Académie d’Art Roederer. Následně začal vytvá­řet skicy bot na vyso­kých pod­pat­cích. Louboutin svý­mi mode­ly pro­vo­ku­je dodnes, jsou zce­la nepře­hléd­nu­tel­né. Často jsou při jejich výro­bě také pou­ži­ty růz­né ozdob­né prv­ky. Svoje prv­ní zaměst­ná­ní násled­ně zís­kal u desig­né­ra Charlese Jourdana. Učil se také v ate­li­é­ru Rogera Viviera.

Dámské boty navr­ho­val pro znač­ky jako Chanel nebo Yves Saint Lauren. Jeho lodič­ky si zami­lo­va­la řada slav­ných žen, napří­klad Madonna, Jennifer Lopez nebo Gwyneth Paltrow. V sou­kro­mí je čas­to nosí Sarah Jessica Parker. Jako seri­á­lo­vá Carrie sice v kul­tov­ním Sexu ve měs­tě obou­va­la pře­de­vším boty od jiné­ho slav­né­ho tvůr­ce - Manola Blahnika. (Pro zají­ma­vost s ním popu­lár­ní hereč­ka také spo­lu­pra­co­va­la při navr­ho­vá­ní vlast­ní kolek­ce.)

Údajně nej­ví­ce pro­slu­lých lou­bou­ti­nek má ale doma spi­so­va­tel­ka Danielle Steel. A boty nejsou tím jedi­ným, co si může­te poří­dit. Alespoň v pří­pa­dě, že nemá­te pří­liš ome­ze­ný roz­po­čet. Návrhář se věnu­je v posled­ní době také kabel­kám. Například aktu­ál­ní kolek­ce jmé­nem Paloma nese jeho neza­mě­ni­tel­ný ruko­pis, neboť na jed­not­li­vých mode­lech byla pou­ži­ta také typic­ká čer­ve­ná.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43202 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46578 KB. | 25.01.2021 - 08:26:07