Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Lord of The Rings: Return of The King - hra

Lord of The Rings: Return of The King - hra

LOTR: Return of the King je akcí/adventurou hra­nou z pohle­du tře­tí oso­by. Její pří­běh vás samo­zřej­mě zave­de pří­mo do Středozemě a podob­ně jako u před­cho­zí­ho titu­lu LOTR: Fellowship of the Ring si postup­ně zahra­je­te hned za něko­lik postav, zná­mých z tol­ki­e­nov­ské­ho svě­ta. Konkrétně jde o Gandalfa, Aragorna, Legolase, Gimliho, Sama a Froda plus k dal­ším třem se bude­te moci postup­ně dostat. Hlasy všech zmi­ňo­va­ných cha­rak­te­rů namlu­ví stej­ní her­ci, kte­ří je ztvár­ni­li ve fil­mu. Každá posta­va dis­po­nu­je spe­ci­fic­ký­mi schop­nost­mi, všech­ny pak ovlá­da­jí řadu nových pohy­bů a chva­tů, včet­ně mož­nos­tí dal­ších komb. Hra nabí­zí čtr­náct leve­lů, ode­hrá­va­jí­cích se v růz­ných loka­li­tách. Oproti těm z Fellowship of the Ring nebo Two Towers jsou být vět­ší, bohat­ší a jejich pro­stře­dí více inter­ak­tiv­ní. Vylepšená je i umě­lé inte­li­gen­ce a cel­ko­vé gra­fic­ké zpra­co­vá­ní.Můžete objed­ná­vat ZDE


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57258 s | počet dotazů: 241 | paměť: 55868 KB. | 24.05.2022 - 08:16:56