Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - The Variant (E02)

Loki - The Variant (E02)

loki02
loki02

Mobius (Owen Wilson) zapo­ju­je Lokiho (Tom Hiddleston) do prá­ce u TVA, avšak ne všich­ni v TVA jsou z pří­tom­nos­ti boha lsti nad­še­ní....

Druhá epi­zo­da Lokiho ješ­tě více uka­zu­je, jak to vlast­ně fun­gu­je v TVA. Ještě více uka­zu­je roz­lo­že­ní téhle orga­ni­za­ce, pood­ha­lu­je více o jejich schop­nos­tech a uka­zu­je nová pra­vi­dla toho, jak to vlast­ně se vše­mi těmi hrát­ka­mi s časem je. Zároveň ovšem pocho­pi­tel­ně dru­há epi­zo­da nasta­vu­je mno­ho nových otá­zek, při­čemž na odpo­vě­di si bude­me muset počkat po zby­tek seri­á­lu. Seriálu se nadá­le daří budo­vat tajem­no a své trum­fy zatím vyn­dá­vá vel­mi opa­tr­ně.

Nadále se těží z che­mie mezi Tomem Hiddlestonem a Owenem Wilsonem. Jeden jako Loki a jeden jako Mobius tvo­ří skvě­lé duo, kte­rá zatím fun­gu­je jako solid­ní detek­tiv­ní dvoj­ka, kte­rá si ovšem nadá­le tak tro­chu nevě­ří. A pře­de­vším Mobius si pocho­pi­tel­ně na svo­je záda dává pozor.

Druhá epi­zo­da ješ­tě více pood­ha­lu­je Lokiho aktu­ál­ní cha­rak­ter. I v dru­hé epi­zo­dě v jis­tých momen­tech nemá Loki k upřím­né­mu doje­tí nad uply­nu­lý­mi udá­lost­mi v MCU fil­mech dale­ko, pořád ovšem nepři­chá­zí o svou vyčů­ra­nost, aro­gan­ci a pře­de­vším soci­o­pa­tic­ké sklo­ny. Hiddleston má nadá­le nesku­teč­ně cha­rizma a uka­zu­je, proč fan­do­vé Lokiho i po letech nadá­le milu­jí.

Seriál při­tom nadá­le sku­teč­ně fun­gu­je jako detek­tiv­ka, kte­rá pra­cu­je s časo­prosto­rem. A pořád u toho vše­ho tak tro­chu fun­gu­je retro atmo­sfé­ra, pře­de­vším díky deko­ra­cím v základ­ně TVA. Ty mají blíz­ko k 60 a 70. létům a ješ­tě více pod­kres­lu­jí onu zvlášt­ní tajem­nost celé TVA.

Kamera solid­ním způ­so­bem pra­cu­je s osvět­le­ním, nebo­jí se detai­lů při zob­ra­ze­ní emo­cí při herec­kém pro­je­vu a nedá se na ní jed­no­du­še nadá­vat. A do toho nadá­le hra­je ten skvě­lý soun­d­track Natalie Holt, kte­rý k té mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ře vylo­že­ně sedí.

Především Loki už ve své dru­hé epi­zo­dě uka­zu­je, proč mož­ná bude pro budouc­nost MCU tak zásad­ní. Přitom všem tam nadá­le je tvůr­čí kre­a­ti­vi­ta, scé­nář pra­cu­je s pood­ha­le­ním všech tajem­ství poma­lu a při­tom se Loki pořád dere kupře­du a pak dora­zí finá­le, kte­ré defi­ni­tiv­ně doká­že, že nás v násle­du­jí­cích dílech ješ­tě čeká pořád­ně divo­ká podí­va­ná......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %17. listopadu 2021 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 % Za krkolomným názvem nového snímku režiséra Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) se skrývá filmový povídkový portrét amerického fiktivního magazínu „The […] Posted in Filmové recenze
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11278 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56066 KB. | 24.05.2022 - 08:05:07