Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - The Variant (E02)

Loki - The Variant (E02)

loki02

Mobius (Owen Wilson) zapo­ju­je Lokiho (Tom Hiddleston) do prá­ce u TVA, avšak ne všich­ni v TVA jsou z pří­tom­nos­ti boha lsti nad­še­ní....

Druhá epi­zo­da Lokiho ješ­tě více uka­zu­je, jak to vlast­ně fun­gu­je v TVA. Ještě více uka­zu­je roz­lo­že­ní téhle orga­ni­za­ce, pood­ha­lu­je více o jejich schop­nos­tech a uka­zu­je nová pra­vi­dla toho, jak to vlast­ně se vše­mi těmi hrát­ka­mi s časem je. Zároveň ovšem pocho­pi­tel­ně dru­há epi­zo­da nasta­vu­je mno­ho nových otá­zek, při­čemž na odpo­vě­di si bude­me muset počkat po zby­tek seri­á­lu. Seriálu se nadá­le daří budo­vat tajem­no a své trum­fy zatím vyn­dá­vá vel­mi opa­tr­ně.

Nadále se těží z che­mie mezi Tomem Hiddlestonem a Owenem Wilsonem. Jeden jako Loki a jeden jako Mobius tvo­ří skvě­lé duo, kte­rá zatím fun­gu­je jako solid­ní detek­tiv­ní dvoj­ka, kte­rá si ovšem nadá­le tak tro­chu nevě­ří. A pře­de­vším Mobius si pocho­pi­tel­ně na svo­je záda dává pozor.

Druhá epi­zo­da ješ­tě více pood­ha­lu­je Lokiho aktu­ál­ní cha­rak­ter. I v dru­hé epi­zo­dě v jis­tých momen­tech nemá Loki k upřím­né­mu doje­tí nad uply­nu­lý­mi udá­lost­mi v MCU fil­mech dale­ko, pořád ovšem nepři­chá­zí o svou vyčů­ra­nost, aro­gan­ci a pře­de­vším soci­o­pa­tic­ké sklo­ny. Hiddleston má nadá­le nesku­teč­ně cha­rizma a uka­zu­je, proč fan­do­vé Lokiho i po letech nadá­le milu­jí.

Seriál při­tom nadá­le sku­teč­ně fun­gu­je jako detek­tiv­ka, kte­rá pra­cu­je s časo­prosto­rem. A pořád u toho vše­ho tak tro­chu fun­gu­je retro atmo­sfé­ra, pře­de­vším díky deko­ra­cím v základ­ně TVA. Ty mají blíz­ko k 60 a 70. létům a ješ­tě více pod­kres­lu­jí onu zvlášt­ní tajem­nost celé TVA.

Kamera solid­ním způ­so­bem pra­cu­je s osvět­le­ním, nebo­jí se detai­lů při zob­ra­ze­ní emo­cí při herec­kém pro­je­vu a nedá se na ní jed­no­du­še nadá­vat. A do toho nadá­le hra­je ten skvě­lý soun­d­track Natalie Holt, kte­rý k té mys­te­ri­óz­ní atmo­sfé­ře vylo­že­ně sedí.

Především Loki už ve své dru­hé epi­zo­dě uka­zu­je, proč mož­ná bude pro budouc­nost MCU tak zásad­ní. Přitom všem tam nadá­le je tvůr­čí kre­a­ti­vi­ta, scé­nář pra­cu­je s pood­ha­le­ním všech tajem­ství poma­lu a při­tom se Loki pořád dere kupře­du a pak dora­zí finá­le, kte­ré defi­ni­tiv­ně doká­že, že nás v násle­du­jí­cích dílech ješ­tě čeká pořád­ně divo­ká podí­va­ná......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - For All Time. Always. (S01E06)14. července 2021 Loki - For All Time. Always. (S01E06) Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dostaveníčko s osudem, který navždy změní tok časoprostoru...... To, že bude mít finále Lokiho velkou dohru na budoucnost MCU […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Věk nevinnosti28. června 2021 Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším životě. Jeho zasnoubení s půvabnou, ale nezajímavou členkou místní smetánky May Wellandovou (Winona […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,47650 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55280 KB. | 31.07.2021 - 14:34:04