Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Loki - For All Time. Always. (S01E06)

Loki - For All Time. Always. (S01E06)

LokiE06

Lokiho (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia Di Martino) čeká dosta­ve­níč­ko s osu­dem, kte­rý navždy změ­ní tok časo­prosto­ru......

To, že bude mít finá­le Lokiho vel­kou dohru na budouc­nost MCU bylo již del­ší dobu tak tro­chu jis­té. Nikoho ovšem nemoh­lo nic při­pra­vit na tohle finá­le, kte­ré si drží vše nasta­ve­né před­cho­zí­mi 5 díly. Výtečná prá­ce s budo­vá­ním atmo­sfé­ru, vyni­ka­jí­cí a půvab­ný vizu­ál, nadá­le feno­me­nál­ní výko­ny a pře­de­vším del­ší dobu oče­ká­vá­né zje­ve­ní jed­né posta­vy, kte­rá bude mít na budouc­nost MCU dle sli­bu finá­le 1. série Lokiho vel­kou dohru. 1. série Lokiho doká­že skon­čit jako konec jed­no­ho kom­plet­ní­ho cel­ku, záro­veň ovšem pone­chá­vá výraz­ně ote­vře­ná dvíř­ka pro 2. sérii, při­čemž se nadá­le udr­žu­je to posvát­né tajem­no. A jen to uka­zu­je, že se u Lokiho nepo­le­vu­je.

Dochází k vyvr­cho­le­ní vzta­hu Lokiho a Sylvie, tajem­na oko­lo TVA, kom­pli­ka­cí s časo­prosto­rem a defi­ni­tiv­ně se uka­zu­je, že není ces­ty zpět. Celé to po celou dobu sku­teč­ně půso­bí, že se o něco hra­je, že roz­hod­nu­tí hlav­ních postav bude mít tako­vý či tako­vý zásad­ní dopad. I přes sil­né pou­to tak dochá­zí ke kon­fron­ta­cím, jejichž výsle­dek sku­teč­ně ovliv­ní MCU na něko­lik let dopře­du. Oné osu­do­vos­ti nadá­le pomá­há feno­me­nál­ní soun­d­track Natalie Holt, kte­rý jinak nadá­le fun­gu­je jako skvě­lá pod­lož­ka k oné mys­te­ri­óz­nos­ti, kte­rá ze seri­á­lu nadá­le trčí.

Akční scé­ny mají pove­de­nou cho­re­o­gra­fii, tomu vizu­á­lu se oprav­du nedá co vytknout a celé to skvě­le frčí k ono­mu finá­le, kte­ré se bez spo­i­le­rů popi­su­je vlast­ně dost těž­ce. Jisté ovšem je, že finá­le 1. série defi­ni­tiv­ně ote­ví­rá dve­ře k šíle­ným věcem, kte­rých bude v MCU po něko­lik dal­ších let mno­ho. Především je ovšem důle­ži­té vědět, že ´´ Loki will return in sea­son 2 ´´. Finále 1. série ovšem bylo feno­me­nál­ní a pře­de­vším i pro­to, že to celé vyvr­cho­lí dosti neče­ka­ným způ­so­bem. I ten ote­ví­rá dve­ře k mno­ha mož­nos­tem......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD5. července 2021 ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD Synopse Dvojka nejvražednějších podivínů – bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) a nájemný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – se vydává na další život ohrožující misi. Bryce je […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65055 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55260 KB. | 31.07.2021 - 14:56:54