Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let

Logopedické hry pro větší děti – křížovky, kvízy pro děti od 7 – 12 let

logopedicke hry pro vetsi deti

Luští vaše děti rádi osmisměr­ky a růz­né kří­žov­ky? Hledáte zají­ma­vé kví­zy pro výu­ku češ­ti­ny? Sáhněte po novin­ce vyda­va­tel­ství Portál Logopedické hry pro věští děti. Můžete s dět­mi pro­cvi­čo­vat výslov­nost mno­ha hlá­sek.

Kniha obsa­hu­je nespo­čet kří­žo­vek, kví­zů a i her. Pomocí nichž si uži­je­te hrát­ky se slo­vy, vyluš­tí­te řadu osmismě­rek, skrý­va­ček, bude­te hle­dat pro­ti­kla­dy a vytvá­řet rýmy. Dále lze vytvá­řet růz­né dru­hy vět, určo­vat správ­ný slo­vosled, pra­co­vat s obráz­kem, určo­vat, co do řád­ku nepat­ří a roz­ví­jet tak jazy­ko­vý cit a nejen to. 

Je urče­na pro star­ší děti, kte­ré mají občas potí­že s vyslo­ve­ním někte­rých hlá­sek. Ty s nimi mohou samo­stat­ně pra­co­vat, jeli­kož zvlád­nou číst a psát. Jedná se o pro­cvi­čo­vá­ní hlá­sek Č,Š,Ž,C,S,Z,L,R,Ř a dife­ren­ci­a­ci ČŠŽxCSZ.

Zábavná kni­ha pro zpes­t­ře­ní výu­ky čes­ké­ho jazy­ka. Publikace roz­ví­jí paměť, myš­le­ní, tvo­ři­vost, slov­ní záso­bu i čte­nář­skou gra­mot­nost. Jednoduché ilu­stra­ce lze pak kopí­ro­vat.

Na kon­ci pub­li­ka­ce jsou k dis­po­zi­ci výsled­ky růz­ných kví­zů a luš­tě­nek. Můžete si tedy zkon­t­ro­lo­vat, zda jste vše správ­ně zvlád­li.

Myslím si, že na kniž­ním trhu je mno­ho logo­pe­dic­kých pub­li­ka­cí. Ty jsou ale spí­še urče­ny dětem před­škol­ní­ho věku, pro­to vidím jako vel­ké pozi­ti­vum této pří­ruč­ky, že s ní mohou pra­co­vat ško­lá­ci. Text je při­způ­so­ben jejich věku. Kniha se mě moc líbi­la. Sama ji v pra­xi vyu­ži­ji, jak u svých synů, tak i ve své pra­xi logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky. Mám veli­ce ráda ilu­stra­ce Patricie Koubské. Jsou oprav­du milé a lás­ky­pl­né.

Kniha je urče­na dětem od 7 do 12 let, rodi­čům dětí škol­ní­ho věku, uči­tel­kám prv­ní­ho stup­ně.

Mgr. Jana Havlíčková, Mgr. Ilona Eichlerová jsou kli­nic­ké logo­ped­ky, autor­ky knih Já mám v kra­bi­ci cukr a kru­pi­ci (Portál, 2009), Velké logo­pe­dic­ké pexe­so 1 -3 (Portál, 2011), Logopedické pohád­ky (Portál, 2012), Kouká Mína do komí­na (Portál, 2013) a Logopedické hádan­ky (Portál, 2014).

Autor: Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, logo­pe­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1394-9

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23093 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53360 KB. | 25.09.2021 - 03:05:03