Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké

Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké

Log
Log

Tato pub­li­ka­ce se sklá­dá ze 4 her­ních plán­ků k upev­ně­ní hlá­sek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře bude­te potře­bo­vat barev­né figur­ky a kost­ku na háze­ní. Hra je urče­na pro 2 – 4 hrá­če. Najdete zde např. hru Výlet do lesa, při kte­ré pro­cvi­ču­je­me hlás­ku L. Vypravíte se na dale­kou ces­tu za zví­řát­ky do ZOO, zazpí­vat si pís­nič­ky, najde­te růz­né rýmy, či napo­do­bí­te čer­tí­ka. 

Na dru­hém her­ní plán­ku navští­ví­te pouť. Budete pro­cvi­čo­vat hlás­ky CSZ, ČŠŽ pomo­cí hle­dá­ní růz­ných povo­lá­ní, zopa­ku­je­te říkan­ky, utí­ká­te před deš­těm a poje­de­te auto­bu­sem a v cíli se dosta­ne­te na pra­vou pouť.

Na před­po­sled­ním her­ním plán­ku si upev­ní­te hlás­ku R na ces­tě za pokla­dem. Projdete dob­ro­druž­nou ces­tu plnou zají­ma­vých úko­lů a her. V cíli skli­dí­te ovo­ce a zele­ni­nu v zámec­ké zahra­dě.

Na posled­ním her­ním plán­ku si pro­cvi­čí­te hlás­ku Ř při ces­tě na maš­kar­ní bál. Znáte všech­ny dny v týd­nu? Chcete se svézt par­ní­kem? Tak hurá na kar­ne­val.

Tuto pub­li­ka­ci bych dopo­ru­či­la pro rodi­če dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol, spe­ci­ál­ní peda­go­gy a pro všech­ny rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří mají rádi des­ko­vé hry.

S dět­mi jsme si udě­la­li pří­jem­né odpo­led­ne, poba­vi­li se a pořád­ně nasmá­li.

Logopedické des­ko­vé hry bych dopo­ru­či­la do kaž­dé rodi­ny. Nejen těm, co mají potí­že s výslov­nos­tí, ale všem, co si chtě­jí s dět­mi zahrát a spo­leč­ně strá­vit vol­ný čas. Při těch­to akti­vi­tách se děti učí základ­ním mate­ma­tic­kým úko­nům, roz­ví­jí paměť, myš­le­ní, slu­cho­vé, zra­ko­vé vní­má­ní, slov­ní záso­bu a cel­ko­vý slov­ní pro­jev. Tím, že je tře­ba čaro­děj Abraka dab­ra pošle o pár polí­ček zpět, učí se i pro­hrá­vat, což mno­ha dětem sou­čas­né gene­ra­ce činí potí­že.

Autor: Ivana Novotná

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Vydáno: 2012 , Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-266-0115-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23540 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56683 KB. | 29.06.2022 - 03:40:08