Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Logan: Wolverine - ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH O WOLVERINOVI

Logan: Wolverine - ZÁVĚREČNÝ PŘÍBĚH O WOLVERINOVI

Logan
Logan

Hugh Jackman popr­vé pro­půj­čil svou elek­tri­zu­jí­cí ener­gii mutan­to­vi zná­mé­mu jako Wolverine už v roce 2000 v původ­ním fil­mu reži­sé­ra Bryana Singera X-Men, kte­rý byl prv­ním moder­ním komik­so­vým trhá­kem. Od té doby se uzná­va­ný aus­tral­ský herec vtě­lil do nej­zná­měj­ší­ho mutan­ta na svě­tě na fil­mo­vém plát­ně ješ­tě rekord­ně desetkrát. Tentokrát měl ale Jackman s LOGANEM šan­ci vytvo­řit něco sku­teč­ně zvlášt­ní­ho, mož­nost odlo­žit své dlou­ho­do­bé fil­mo­vé dru­hé já.

“Chtěli jsme něco, co by půso­bi­lo jinak, vel­mi nově, v pod­sta­tě něco vel­mi lid­ské­ho,“ říká Jackman, “pro­to­že mi při­pa­dá, že síla X-Men a síla Wolverina je více v jeho lid­skosti než v jeho nad­lid­ských silách. Když jsem posta­vu zkou­mal napo­sle­dy, chtěl jsem zjis­tit, kdo vlast­ně ten člo­věk je, zda je něco víc, než jen to, co doká­žou jeho drá­py.“

Už od začát­ku měl Jackman dar vždy obje­vit Loganovu lid­skost pod jeho drs­ným, hlu­bo­ce zjiz­ve­ným zevnějš­kem. Ale s tím­to nuan­co­va­ným, hlu­bo­ce cito­vým podá­ním uza­ví­rá herec kruh – tvr­dě úto­čí­cí samo­tář s dout­ní­kem je nyní zary­tě věr­ný kama­rád ve zbra­ni, ochot­ný obě­to­vat všech­no pro to, v co věří.

Jackman a spo­lu­au­tor a reži­sér LOGANA James Mangold vza­li posta­vu na nová, vzdá­le­ná mís­ta již v jejím před­cho­zím sólo­vém výle­tě ve Wolverinovi v roce 2013. Tento dří­věj­ší film, adap­to­va­ný z komik­so­vé mini­sé­rie z roku 1980 od Chrise Claremonta a Franka Millera a pro­dchnu­tý duchem japon­ské­ho film noir a samu­raj­ských fil­mů, stej­ně jako ame­ric­kých wes­ter­nů, viděl Logana vytr­že­né­ho z dob­ro­vol­né­ho exi­lu a zata­že­né­ho do nási­lí a intrik v Japonsku. Zasloužil si chvá­lu kri­ti­ků za peč­li­vý roz­bor Loganova vnitř­ní­ho boje, spí­še než za závis­lost na pří­liš­ně oká­za­lých akč­ních pasá­žích budí­cích napě­tí.

Mangold říká, že po jejich zku­še­nos­ti s Wolverinem, neplá­no­va­la dvo­ji­ce nut­ně spo­je­ní sil na dal­ším pro­jek­tu s Loganem jako cen­t­rál­ní posta­vou. “Hugh i já jsme oba byli neroz­hod­ní, jest­li máme udě­lat dal­ší ze série,“ říká reži­sér, kte­rý popr­vé pra­co­val s Jackmanem na Kate & Leopold v roce 2001. “Pokud jsme do toho měli jít, pak jsem chtěl film smě­řo­vat tak, aby mě to zají­ma­lo, na něja­ké intim­ní a pra­pů­vod­ní mís­to – pří­běh zalo­že­ný na hrdi­no­vi, kde bychom zkou­ma­li stra­chy a sla­bos­ti těch­to hrdi­nů vět­ších než život, ve fil­mu, kte­rý by je zlid­štil.”

Ještě před začát­kem pro­jek­tu se Jackman a Mangold roz­hod­li, že pří­běh musí exis­to­vat mimo nároč­nou, opoj­nou myto­lo­gii šir­ší fran­ší­zy X-Men. “Oba jsme chtě­li film, kte­rý by stál samo­stat­ně,” říká Jackman. “Tohle je mno­hem reál­něj­ší, než co jsme dopo­sud vytvo­ři­li ve fran­ší­ze X-Men, mož­ná v kte­rém­ko­liv komik­so­vém fil­mu. Je to mno­hem lid­štěj­ší.”

Konkrétně Mangold, kte­rý napsal scé­nář LOGANA se spo­lu­au­to­rem scé­ná­ře Wolverina Scottem Frankem (Mezi náhrob­ní­mi kame­ny, Wolverine) a Michaelem Greenem (Vetřelec: Covenant), se roz­hod­li vytvo­řit film zalo­že­ný na posta­vách Logana, Xaviera a Laury, kte­ří ces­tu­jí pus­tou kra­ji­nou. “Měl jsem v hla­vě zvlášt­ní vizi, chtěl jsem s těmi­to posta­va­mi vytvo­řit road movie, a téměř jsem se jako reži­sér dostal do pas­ti,” říká Mangold. “Dát je do auta a při­pou­tat je k dál­ni­ci by mi svá­za­lo ruce. Nemohli jsme udě­lat něco jako koli­zi svě­tů nebo inva­zi vetřel­ců – film by byl nucen se ode­hrát na mno­hem intim­něj­ší úrov­ni.”

Pro Mangolda, kte­rý se na Logana dlou­ho díval jako na duchov­ní­ho násle­dov­ní­ka vel­kých wes­ter­no­vých hrdi­nů jako vyhnan­ce Josey Walese Clintona Eastwooda, nebo Shana Alana Ladda, bylo také důle­ži­té vzít Wolverinovi jeho nepo­ra­zi­tel­nost a udě­lat tak posta­vu zra­ni­tel­něj­ší, odha­le­nou. “Myšlenkou za tím­to fil­mem bylo najít ho ve sta­vu, kde by jeho schop­nost hojit se byla extrém­ně ome­ze­ná,” říká Mangold. “Jeho síla je limi­to­va­ná. Jeho vlast­ní fyzic­ké a dušev­ní zdra­ví se nachá­zí v tem­no­tě.”

Přestože se LOGAN ode­hrál více než 50 let před udá­lost­mi zob­ra­ze­ný­mi v X-Men: Budoucí minu­lost (2014), je to jis­tě samo­stat­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá více jako intim­ní rodin­ná ces­ta – přes­to­že nabi­tá vyso­ce akč­ní­mi scé­na­mi – než tra­dič­ní sci-fi dob­ro­druž­ství pohá­ně­né výbuš­ný­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. “Chtěli jsme začít s výbu­chem,” říká Mangold. “Ale pro­blém je, že jakmi­le jsou měs­ta a pla­ne­ty zni­če­né, musí­te si svůj výbuch zaslou­žit, na roz­díl od pros­té­ho při­dá­ní rámu­su.”

V úvo­du fil­mu je Logan ve zra­ni­tel­ném a zlo­me­ném sta­vu a klet­ba nesmr­tel­nos­ti na něj těž­ce dolé­há, když peču­je o osla­be­né­ho Charlese Xaviera (Patrick Stewart) v opuš­tě­né tavír­ně rudy na okra­ji rop­né­ho pole. Připojí se k nim tře­tí mutant Caliban (spo­lu­tvůr­ce The Office Stephen Merchant), kte­rý hle­dá úkryt v ano­ny­mi­tě v době, kdy svět věří, že mutan­ti pat­ří minu­los­ti.

Ale Loganovy dny popí­je­ní v rela­tiv­ní osa­mě­los­ti jsou pře­ru­še­né, když se oci­tá jako neo­chot­ný ochrán­ce mla­dé dív­ky Laury (nová­ček Dafne Keenová), kte­rá má síly podi­vu­hod­ně podob­né těm jeho: z jejích rukou a novou vyrá­že­jí stej­né ada­man­ti­o­vé drá­py jako z Wolverinových. Ne že by byl zce­la ochot­ný při­jmout nově nale­ze­nou zod­po­věd­nost – je pří­liš una­ve­ný na to, aby si ješ­tě jed­nou hrál na hrdi­nu.

“Nechce pomo­ci. Vůbec ne,” říká Jackman. “Nechce s tím mít nic spo­leč­né­ho. Ve svém živo­tě má za sebou fázi, kdy rea­go­val na pros­by lidí a žádosti o pomoc. V pod­sta­tě došel k závě­ru, že obvykle když pomá­há, věci skon­čí ješ­tě hůř. Lidé, kte­ré má rád, skon­čí zra­ně­ní, a když se pří­liš při­blí­ží nebo se moc sna­ží, skon­čí to boles­tí, ztrá­tou a niče­ním. ”

Logan a pro­fe­sor X mají za úkol ochrá­nit ji od zabi­jác­ké­ho kyber­ne­tic­ké­ho zlo­čin­ce Donalda Pierce (Boyd Holbrook) a vydá­va­jí se nepřá­tel­ským teri­to­ri­em, aby Lauru dopra­vi­li do mís­ta zva­né­ho Ráj, kde jsou prý mla­dí mutan­ti v bez­pe­čí. Ale Pierce a jeho hrů­zu nahá­ně­jí­cí armá­da kybor­gů Reaversů jsou odhod­la­ní vrá­tit dív­ku do péče Dr. Zandera Rice (Richard E. Grant), zlo­věst­né­ho gene­ti­ka, kte­rý vyvo­lal její muta­ci pomo­cí série nelid­ských poku­sů v nadě­ji, že stvo­ří dět­ské­ho super­vo­já­ka.

“Je soci­o­pat, kte­rý nemá žád­né city ani empa­tii pro mutan­ty, kte­ré vytvá­ří,” říká Grant. “Vidí lid­ské bytos­ti jako něco, co se má klo­no­vat. Na vše hle­dí vel­mi vědec­ky a inte­lek­tu­ál­ně. Neangažuje se emo­ci­o­nál­ně za žád­ných okol­nos­tí.”

Protože se Wolverinovy obrov­ské fyzic­ké schop­nos­ti s věkem a časem zmen­ši­ly, neú­pros­né pro­ná­sle­do­vá­ní ces­to­va­te­lů kybor­gy si vybe­re vel­kou a krva­vou daň.

Často se říká, že film je jen tak dob­rý jako jeho zápor­ný hrdi­na, a Jackman rych­le chvá­lí Holbrookovo ztě­les­ně­ní nepří­čet­né­ho Pierce. “Boyd je feno­me­nál­ně talen­to­va­ný herec, oprav­du nada­ný umě­lec,” říká. “Když jsem si pře­če­tl scé­nář, řekl jsem mu, že si mys­lím, že zahrát Pierce je jed­na z nej­ob­tíž­něj­ších rolí. Největší zlo­čin­ci se ve fil­mech zdán­li­vě baví více než kdo­ko­li jiný, a on to zob­ra­zil a udě­lal to bra­vur­ně, pro­to­že doká­zal v jedi­ném oka­mži­ku obrá­tit a být vel­mi hro­zi­vý nebo zábav­ný.”

Herec obzvláš­tě chvá­lí svou spo­lu­he­reč­ku Dafne Keenovou, pro kte­rou byl její vir­tu­óz­ní herec­ký výkon v LOGANOVI debu­tem v celo­ve­čer­ním fil­mu. “Je feno­me­nál­ní hereč­ka a je čest hrát s ní ve fil­mu,” říká Jackman. “Laura má gene­tic­ky Wolverinovu DNA, tak­že v její osob­nos­ti a její fyzič­nos­ti jsou jeho prv­ky, a to není jed­no­du­ché zvlád­nout. Přišlo mi to těž­ké zvlád­nout, když mi bylo tři­cet, jak to má zvlád­nout jede­nác­ti­le­tá dív­ka? Je vel­mi tem­pe­ra­ment­ní, živá a ener­gic­ká. Hrát per­ma­nent­ně naštva­né­ho, rozzlo­be­né­ho mutan­ta, kte­rý vám utrh­ne hla­vu, když se na něj špat­ně podí­vá­te, se jí vůbec nepo­do­bá, a ona to doká­za­la.”

Na Stewarta její pro­fe­si­o­na­li­ta také udě­la­la dojem: “Je dítě, kte­ré hra­je s váhou a váž­nos­tí a inten­zi­tou a šká­lou vel­mi zku­še­né svě­to­vé hereč­ky,” říká Stewart.

“Laura je na začát­ku vel­mi tiché dítě,” říká Keenová. “Neumí vyjá­d­řit smu­tek jako nor­mál­ní dítě, tak­že se oprav­du rozzlo­bí a začne zabí­jet lidi. Je zábav­né dělat tohle a záro­veň mít rád růžo­vá trič­ka, jed­no­rož­ce, duhy a tak.”

Díky jejich spo­leč­ným rysům má Logan jedi­neč­nou mož­nost pomo­ci Lauře vypo­řá­dat se se svý­mi poci­ty a usměr­nit nesmír­nou zlo­bu. “Logan měl v sobě dob­ro­tu, a kdy­by ji neměl, byl by doko­na­lý stroj na zabí­je­ní, pro­to­že se roz­čí­lí do nepří­čet­nos­ti,” říká Jackman. “Mohl zabít koho­ko­li, ale měl srd­ce. Měl svě­do­mí. Měl rozum a neří­dil se jen sle­pě roz­ka­zy, kte­ré dostá­val.”

Pokud Logan slou­ží jako náhrad­ní otec pro Lauru, je také zázrač­ným synem Charlese Xaviera, kte­rý boju­je s vysi­lu­jí­cí cho­ro­bou, kte­rá ohro­žu­je i ostat­ní. “Je sta­rý, je nemoc­ný, ale hlav­ně je nebez­peč­ný,” říká Stewart o Charlesovi. “Jeho síly se vymy­ka­jí kon­t­ro­le a je nut­né je kon­t­ro­lo­vat. Je v nebez­pe­čí. A oso­ba, kte­rá se o něj sta­rá a peču­je o něj, hlí­dá ho, hádá se s ním, zve­dá ho ze země, když upad­ne, je Logan.”

Stewart pokra­ču­je: “Prvek super­hr­di­ny a mutant­ské síly nejsou ten­to­krát stře­dem pozor­nos­ti tak jako v ostat­ních fil­mech. Cit pro lidi, jed­not­liv­ce, vzta­hy, je mys­lím v LOGANOVI sil­něj­ší než před­tím. James vytvo­řil roz­po­zna­tel­ný, pově­do­mý, kaž­do­den­ní svět, a svým způ­so­bem všed­ní, ale i tak zaha­le­ný do prou­du stra­chu, vzru­še­ní a nebez­pe­čí a potře­by uprch­nout.”

Stejně jako Jackman, i ten­to reno­mo­va­ný brit­ský herec v LOGANOVI uka­zu­je vyvr­cho­le­ní roků své prá­ce na plát­ně. “Tato role ho těši­la a je to vidět,” říká Jackman o Stewartovi. “Je to dojem­ný, krás­ný, kom­plex­ní, boha­tý herec­ký výkon – chví­le­mi neu­vě­ři­tel­ně sro­zu­mi­tel­ný a jas­ný. Vidíte jeho vztah s Loganem svým způ­so­bem jako vztah otce a syna ve všech bar­vách: pýcha, zkla­má­ní, vztek, frustra­ce. To všech­no je vidět.”

Dokonce i Caliban pat­ří do netra­dič­ní rodi­ny, a on i Logan, vyhlá­še­ný svou nespo­le­čen­skostí, dosáh­nou urči­té míry kama­rád­ství. “Měl jsem pocit, že pro mě bylo důle­ži­té nebýt pořád k Loganovi nepřá­tel­ský, ” říká Merchant, “abychom měli něko­lik chvil, kdy mezi námi bylo tro­chu vře­los­ti, aby se nazna­či­la mož­nost náhrad­ní rodi­ny.”

“Je to film o rodi­ně,” říká Mangold. “Je to film o věr­nos­ti a lás­ce a obzvláš­tě o posta­vě Logana, kte­rý se zatvr­ze­le vyhý­bal inti­mi­tě po celý svůj dlou­hý život, a nyní ji koneč­ně vpus­til dovnitř.”

LOGAN vidí vrás­či­té­ho hrdi­nu, jak nachá­zí pře­kva­pi­vá lid­ská pou­ta, ale film také nabí­zí zatím nejau­ten­tič­těj­ší, nefil­tro­va­né zob­ra­ze­ní Wolverina, ve kte­rém Jackman uvol­ňu­je nepří­čet­nou zlo­bu jako nikdy před­tím. Film zís­kal hod­no­ce­ní R jako prv­ní film v sérii X-Men. “Wolverine je mož­ná nej­tem­něj­ší, nej­kom­plex­něj­ší posta­va ve svě­tě komik­sů – Jim a já jsme se báli sun­dat si pásy,” říká Jackman.

Z fil­mo­vé per­spek­ti­vy, říká Mangold, mu hod­no­ce­ní dalo svo­bo­du vzít LOGANA zra­lej­ším smě­rem, zkou­mat lid­skou křeh­kost, smr­tel­nost a slo­ži­té vzta­hy, kte­ré sva­zu­jí rodi­ny. “Nechtěl jsem udě­lat násil­něj­ší, váš­ni­věj­ší, ote­vře­něj­ší, obscén­něj­ší film,” říká Mangold. “Chtěl jsem udě­lat film pro dospě­lé. Tohle není film pro deví­ti­le­té děti. Když dosta­ne váš film hod­no­ce­ní R, dělá­te najed­nou film o dospě­lej­ších téma­tech. Nejste pod tla­kem udě­lat film pro všech­ny.”

Film ale beze­spo­ru oslo­ví všech­ny dlou­ho­do­bé pří­z­niv­ce Wolverina, kte­ří sle­do­va­li Jackmanova  vyob­ra­ze­ní uply­nu­lých 17ti let. Ve sku­teč­nos­ti bylo pro Jackmana zásad­ní, aby při lou­če­ní se svou roz­sáh­lou minu­los­tí s X-Men dal na plát­no v tom­to posled­ním mutan­tím dob­ro­druž­ství všech­no.

“Nastal oka­mžik, kdy mi došlo, že to je můj posled­ní,” říká Jackman. “Oblíbil jsem si tuto posta­vu. Hodně mi dala. Lhal bych, kdy­bych řekl, že jsem tomu nedal úpl­ně všech­no. A tím mys­lím všech­no. Každý den, kaž­dá scé­na byla jis­tým dru­hem boje, sna­hy dostat to nej­lep­ší z této posta­vy, dostat to nej­lep­ší ze mě” uza­ví­rá Jackman. “Nacházel se v tom prvek živo­ta a smr­ti, vím, že to zní dra­ma­tic­ky, ale tak jsem to cítil.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Logan: Wolverine


  • Logan: Wolverine - 100 %2. března 2017 Logan: Wolverine - 100 % Začneme tím, že jsem fanoušek filmové série X-men.  Vzpomínám na to, jak mně první film před dlouhými 17 lety nadchl. Po skoro dvaceti letech se celý filmový svět ukončil. Už nebudou žádní […] Posted in Filmové recenze
  • Logan: Wolverine - O VZNIKU FILMU1. března 2017 Logan: Wolverine - O VZNIKU FILMU Logan se točil v horkém létě 2016 v New Orleans a v Novém Mexiku. Výtvarník veterán, Francois Auduoy, který také vedl tým designerů na Wolverinovi, měl za úkol vytvářet přesvědčivé […] Posted in Speciály
  • Logan: Wolverine1. března 2017 Logan: Wolverine Příroda mě stvořila jako podivína. Člověk ze mě udělal zabijáka. A Bůh způsobil, že to trvá příliš dlouho. Rozhodující kapitola ve filmové historii, příběh největšího komiksového […] Posted in Speciály
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Logan | Official Trailer [HD]20. října 2016 Logan | Official Trailer [HD] Trailer na nového Wolverina - Logan. Trailer najdete na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67701 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56717 KB. | 28.06.2022 - 04:22:38