Kritiky.cz > Filmové recenze > Loď duchů

Loď duchů

lodlogo

Různé his­tor­ky o lodi bez posád­ky, kolu­jí snad od počát­ku námoř­nic­tví, a tak je poměr­ně zvlášt­ní, že se toho­to téma­tu dosud zhos­ti­lo tak málo fil­ma­řů. Tentokráte se ho ujal reži­sér Steve Beck, kte­ré­mu se naneštěs­tí nepo­da­ři­lo vytvo­řit nic pře­vrat­né­ho, ani pří­liš zábav­né­ho, i když zase tak hro­zi­vé to není (ale je to dob­ře, když se jed­ná o horor?)

 

Děsivější „Titanik“…

Různé his­tor­ky o lodi bez posád­ky, kolu­jí snad od počát­ku námoř­nic­tví, a tak je poměr­ně zvlášt­ní, že se toho­to téma­tu dosud zhos­ti­lo tak málo fil­ma­řů. Tentokráte se ho ujal reži­sér Steve Beck, kte­ré­mu se naneštěs­tí nepo­da­ři­lo vytvo­řit nic pře­vrat­né­ho, ani pří­liš zábav­né­ho, i když zase tak hro­zi­vé to není (ale je to dob­ře, když se jed­ná o horor?)

Když kapi­tán Murphy dosta­ne nabíd­ku od údaj­né­ho pilo­ta pobřež­ní strá­že, aby mu se svou posád­kou pomohl nalézt loď, kte­rou viděl při jed­nou svém pře­le­tu, po krát­kém pře­mýš­le­ní se roz­hod­ne při­jmout ji. Netuší, že tím pode­psal roz­su­dek smr­ti nejen pro sebe, ale také pro vět­ši­nu své posád­ky…

Loď, kte­rou nalez­nou, je ztra­ce­ná již od roku 1962. Tehdy na ní plu­la evrop­ská sme­tán­ka, ale ke své­mu cíli už nedo­ra­zi­la. Plavidlo během své ces­ty zmi­ze­lo nezná­mo kam…

Murphy a jeho posád­ka se roz­hod­nou loď pro­zkou­mat a výsled­ky jejich hle­dá­ní jsou více než potě­šu­jí­cí, něko­lik sto­vek mili­ó­nů dola­rů ve zla­tě. Když se ovšem poku­sí ten­to poklad pře­lo­žit na svou „kocáb­ku“, vybuche…

Zůstanou uvěz­ně­ni na lodi, kte­rá není schop­ná plav­by a zdá se, že na ní nejsou sami, něco tem­né­ho chce jejich duše a nehod­lá se jich vzdát, za žád­nou cenu…

Příběh na kva­lit­ní horor jako děla­ný – sku­pin­ka lidí uvěz­ně­ná upro­střed oce­á­nu na lodi, na kte­ré číhá něco děsi­vé­ho. Naneštěstí tvůr­ci jako­by se pří­liš nesna­ži­li vdech­nout fil­mu tu správ­nou atmo­sfé­ru. Většina aspek­tů Lodě duchů není dota­že­na do kon­ce, jsou odby­té. Například pocit, že v kaž­dém tma­vém rohu je ukry­té nepřed­sta­vi­tel­né zlo, se vůbec nedo­sta­ví. Dokonce pochy­bu­ji, že se někdy lek­ne­te. Filmaři se o něko­lik „baf“ momen­tů poku­si­li, ale nevy­šlo to.

Po úvod­ní scé­ně, kdy je něko­lik desí­tek lidí pře­sek­nu­to oce­lo­vým lan­kem, by se dalo oče­ká­vat, že se Loď duchů svrh­ne v krva­vá jat­ka, ale to také není prav­da (i když to bych spí­še pova­žo­val za klad, pro­to­že já osob­ně nějak neví­tám tisí­ce lit­rů zby­teč­né krve. Stačí pár kapek, ale účel­ně vyu­ži­tých), uvi­dí­me něko­lik bru­tál­ních oka­mži­ků, ale ty jsou nato­če­ny ve zvlášt­ním sty­lu, kte­rý při­po­mí­na­jí ame­ric­ké fil­my pro pamět­ní­ky, a sku­teč­ně musím říct, že zpo­ma­le­ný střih a rádo­by hud­ba ze sedm­de­sá­tých let fun­gu­je napros­to skvě­le. Krvavé scé­ny jsou nato­če­ny tak, aby neby­ly zby­teč­ně nechut­né, ale jejich střih a zvlášt­ní hud­ba, mís­ty pod­ma­ni­vá, někdy až mystic­ká, oprav­du navo­dí pocit bez­mo­ci a stra­chu. 

Tím jsem lehce nazna­čil, co je nej­vět­ším kla­dem Lodi duchů, tou je vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá se oprav­du poved­la na výbor­nou, tedy ale­spoň scé­ny, kte­ré Vás vra­ce­jí do roku 1962. Ty jsou nato­če­ny v netra­dič­ním sty­lu, pro horor neob­vyk­lém, ale roz­hod­ně ne nevhod­ném.

Ale pokud oče­ká­vá­te digi­tál­ní efek­ty, kte­ré Vás „usa­dí“, i  ten­to­krá­te Vás zkla­mu. Moc tri­ko­vých sek­ven­cí tu není, a pokud jsou, nejsou vůbec úchvat­né. Jsou jed­no­du­ché, ale v urči­tých pří­pa­dech i malin­ko děsi­vé.

A ješ­tě bych upo­zor­nil na jed­nu věc. Celý film ply­ne ve vel­mi pozvol­ném tem­pu, kte­rý Vás při­pra­vu­je na str­hu­jí­cí finá­le. Jenže toho se také nedo­čká­te. Konec jako­by byl „uši­tý hor­kou jehlou“. A mož­ná bude­te lito­vat i  toho, že jste to vydr­že­li až do „The End“.

Nechci ale jen kri­ti­zo­vat, Loď duchů není zase tak úpl­ně špat­ná. Možná malin­ko nud­ná, ale roz­hod­ně Vás jed­no zhléd­nu­tí neza­bi­je. Nemyslím, že bude­te nějak uča­ro­vá­ní, to jis­tě ne, ale ode­jde­te se zvlášt­ním poci­tem mra­ze­ní v oblas­ti žalud­ku (nemys­lím tako­vé, kte­ré Vám způ­so­bí fazo­lo­vý guláš), kte­rý se dosta­ví až pár minut po závě­reč­ných titul­cích. Trošku poz­dě, ale pře­ce…

A pro zají­ma­vost, mezi pro­du­cen­ty figu­ru­jí jmé­na – Joel Silver a Robert Zemeckis…

Hrají: Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Ron Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington, Alex Dimitriades, Karl Urban, Emily Browning a dal­ší

Režie: Steve Beck

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Vlastníci – Recenze – 50%20. listopadu 2019 Vlastníci – Recenze – 50% Český film Vlastníci se od počátku jeví velmi sympaticky. Jako komorní konverzační projekt, jehož tvůrce uvažoval ekonomicky a postavil jej na situaci, při níž dojde ke konfrontaci […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Krampus: Táhni k čertu - 50 %10. prosince 2015 Krampus: Táhni k čertu - 50 % Nezlob, nebo tě odnese Čert! V předškolním věku může takové upozornění v době před Mikulášem vyvolat pádné obavy. Jenže takový Krampus, ten si může dojít i pro nezvedené školáky nebo […] Posted in Filmové recenze
  • V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje18. dubna 2016 V paprscích slunce je dokument ze současné Severní Koreje Na finále Plzeň je zařazen do programu snímek s názvem V paprscích slunce. Ruský režisér a scénárista Vitalij Manskij ho natočil jako sondu ze života komunistického režimu, protože chtěl […] Posted in Filmové recenze
  • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní […] Posted in Filmové recenze
  • Nic proti ničemu – recenze - 20 %10. října 2011 Nic proti ničemu – recenze - 20 % Kdo má rád videoprojekce přátel z třídních srazů a v každém amatérském videu nachází něco netradičního a neotřelého, ten by měl vidět i film Petra Marka s názvem Nic proti ničemu. Nechá se […] Posted in Filmové recenze
  • Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea.3. října 2006 Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea. Informacemi nedotčený divák by mohl snadno nabýt dojmu, že je letošní filmová sezóna plná snímků, jejichž kvalita je jedním slovem „suprová“. V létě nás navštívil znovuzrozený […] Posted in Filmové recenze
  • n200709111822 28D11. září 2007 28 dní poté (28 days later...) Je pátek večer, za oknem se rozlévá šedivá temnota, jež všechno kolem halí do stínů. Do duše se vkrádá zvláštní smutek a pocit, že k úplnému zakončení dne stále něco chybí. Co takhle horor […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...