Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií

Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií

LD

Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zaží­va­jí vzta­ho­vou kri­zi během koro­na­vi­ro­vé pan­de­mie v Londýně. Současně se jim naskyt­ne pří­le­ži­tost ukrást dia­mant v hod­no­tě 3 mili­o­nů liber z obchod­ní­ho cen­t­ra...

COVID-19 do vel­ké míry ovliv­nil i rea­li­za­ci celo­ve­čer­ních fil­mů, přes­to během pan­de­mie došlo nejen k nato­če­ní a vydá­ní mno­ha fil­mů, ale záro­veň se někte­ří inspi­ro­va­li i pří­mo pan­de­mií a dokon­ce film stih­li rea­li­zo­vat vel­mi rych­le. V tomhle pří­pa­dě to pla­tí prá­vě o sním­ku Locked Down. Režisér Doug Liman sti­hl dle scé­ná­ře Stevena Knighta na pod­zim za pou­hých 18 dní celý film nato­čit a nato­čil tak sní­mek, kte­rý pojed­ná­vá o man­žel­ské kri­zi, kte­rá pro­bí­há zrov­na během pan­de­mie COVID-19 a celé to skon­čí poku­sem o krá­dež dia­man­tu v hod­no­tě 3 mili­o­nů liber. Jak to vlast­ně celé fun­gu­je?

To je vel­mi dob­rá otáz­ka, kte­rá má navíc vel­mi jed­no­du­chou odpověď- Nefunguje! Limanův nový film je totiž jed­no­du­še bizard­ní. Ať už samot­ným pří­bě­hem a vylo­že­ně topor­ný­mi dia­lo­gy, podiv­ný­mi herec­ký­mi kre­a­ce­mi nebo absen­cí čeho­ko­liv zají­ma­vé­ho. Celé to vlast­ně půso­bí jako diva­del­ní hra, kte­rá ovšem obsa­hu­je hovo­ry přes Zoom, obsa­hu­je momen­ty z pan­de­mií zasa­že­né­ho Londýna a obsa­hu­je závě­reč­nou heist pasáž. Celé to ale jed­no­du­še nefun­gu­je a prá­vě heist pasáž je tou vylo­že­ně nej­nud­něj­ší v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. Jenomže pro­blém dost mož­ná tkví v tom, že sám Liman nevě­děl jak se scé­ná­řem pra­co­vat. Ten film je totiž i přes veš­ke­ré sna­hy o emo­ci­o­nál­ně sil­né momen­ty, humor­né momen­ty nebo něja­ké napě­tí vylo­že­ně emo­ci­o­nál­ně prázd­ný, při­čemž naštěs­tí ale­spoň cel­kem rych­le ute­če.

Casting se mohl pochlu­bit zají­ma­vou herec­kou skvadrou- Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Kingsley, Ben Stiller, Lucy Boynton, nebo Mindy Kaling. Jenomže háček je v tom, že Kingsley, Stiller, Boynton či Kaling ve fil­mu (kaž­dý jed­not­li­vě) nezů­sta­nou více než 5-10 minut a film se tak opí­rá pře­de­vším o Hathaway a Ejiofora. Dva talen­to­va­ní her­ci se celou dobu sna­ží, jenomže nohy jim pod­tr­há­vá prá­vě scé­nář, kte­rý oba hází do vírů těch vel­mi kře­čo­vi­tých dia­lo­gů, ješ­tě kře­čo­vi­těj­ších momen­tů, kte­ré se pokou­ší o humor­né odleh­če­ní a násled­ně i umě­lo­hmot­ná sna­ha o vykře­sá­ní něja­kých těch emo­cí, při­čemž se celou dobu zapo­mí­ná na to zásadní- Těm dvě­ma man­že­lům chy­bí jaká­ko­liv man­žel­ská che­mie a už vůbec se nepo­da­ří pro­dat dojem, že jsou v něja­ké kri­zi. A jinak prá­vě Kingsley a Stiller na Zoomu/Skypeu půso­bí tak znudě­ně, že jsou jejich camea spí­še boles­ti­vou podí­va­nou. Tak aspoň, že jich tam v téhle for­mě není tolik.

Už když začne Ejioforův Paxton na začát­ku fil­mu mlu­vit jako idi­ot, začne­te si říkat, že Knight při psa­ní jel na těch správ­ných medi­ka­men­tech. Během fil­mu se ale dozví­me, že je Paxton něco jako bás­ník a ta podiv­ná sleď slov, kte­ré pada­jí z jeho úst jsou tak poku­sem o umě­ní. Celý tenhle aspekt je navíc násled­ně vyu­žit i to, že Paxton kvů­li své­mu trest­ní­mu zázna­mu z minu­los­ti dosta­ne nové jmé­no. A jak, že se jme­nu­je? Edgar Allan Poe! (oprav­du kome­di­ál­ní zla­to pane Knight, haha­ha). A to jsem sko­ro zapo­mněl na to, že Ejiofor a Hathaway z něja­ké­ho důvo­du čas­to cho­dí na veřej­nou uli­ci, při­čemž tam oba vyřvá­va­jí. Pravděpodobně jde o něja­kou for­mu vyřvá­ní se, mno­ho lidí by to ale zača­lo pova­žo­vat za jis­tou for­mu psy­chic­ké poru­chy. A vlast­ně si vel­mi čas­to říká­te, že Knight snad fakt napsal posta­vy z jiné­ho svě­ta. V tom nej­hor­ším smys­lu.

Přitom jsou ale i ostat­ní detai­ly ohled­ně postav jedno- Paxton má záznam v trest­ním rejstří­ku, ovšem je to úpl­ně jed­no. Na posta­vy Hathaway Lindu zase padá zod­po­věd­nost ohled­ně toho, že jakož­to CEO mód­ní spo­leč­nos­ti musí kvů­li pan­de­mii sní­žit zaměst­na­nec­ké sta­vy a vyrov­nat se s tím, že jí pozi­ce CEO lehce pře­růs­tá přes hla­vu, celé je to ovšem jed­no. Do toho vše­ho sem tam zavo­la­jí Paxtonův nevlast­ní bra­tr David a jeho žena Maria a..... správ­ně, je to úpl­ně jed­no! U Knighta už ze začát­ku fil­mu umí­rá něco jako funkč­ní kre­a­tiv­ní psa­ní, schop­nost vymys­let ele­men­ty záplet­ky, kte­ré budou pod­stat­né a utáh­nou celo­ve­čer­ní film. Jenomže celou dobu selhá­vá. A pak navíc dojde na závě­reč­nou pasáž s krá­de­ží, kte­rá nejen spl­ňu­je pod­mín­ky pro nej­nud­něj­ší heist movie všech dob, ale záro­veň je celý závěr Locked Down tak stu­pid­ní, že to celé fakt půso­bí jako pokus o něja­ký závěr ve kte­rém se ale­spoň něco děje. Jenomže neje­nom, že je finá­le vlast­ně úpl­ně o ničem, ale záro­veň mu vylo­že­ně chy­bí něja­ká kre­a­ti­vi­ta. Kreativa, kte­rou je tak pro­slu­lý Liman u svých před­cho­zích fil­mů Agent bez minu­los­ti, Pan a paní Smithovi nebo Na hra­ně zítř­ka. Těžko se dá poté uvě­řit tomu, že prá­vě někdo jako Liman mohl nato­čit něco jako Locked Down. Film, kte­rý by mož­ná v hlav­ní večer­ní nabíd­ce sta­ni­ce BBC jako tele­viz­ní film neu­ra­zil, ambi­ce ale měli tvůr­ci bez­po­chy­by vět­ší. A selha­li.

John Powell ale­spoň dodá­vá soun­d­track, kte­rý se cel­kem pěk­ně poslou­chá a někte­ré vizu­ál­ní nápa­dy jsou v rám­ci mož­nos­ti cel­kem zají­ma­vé. Třeba úvod­ní scé­na s jež­kem, jejíž smy­sl ale vlast­ně zůstá­vá cel­kem záha­dou. Celkově ale zamr­zí, že Liman, kte­rý sto­jí za fil­my jako a tyto fil­my jsou plné výbor­ných kre­a­tiv­ních nápa­dů nato­čí tak vylo­že­ně nezá­živ­nou podí­va­nou, kte­rá se navíc nemů­že opřít o ten dob­rý scé­nář a díky tomu­to fak­tu ani o kdo­ví­jak dob­ré herec­ké výko­ny.

Nechci Locked Down vylo­že­ně nadá­vat, celou dobu je ovšem poznat, že to celé bylo nato­če­né sepsa­né a nato­če­né pří­liš zrych­le­ně. Postrádá jaké­ko­liv emo­ce, z poten­ci­o­ná­lu ohled­ně zasa­ze­ní do doby pan­de­mie COVID-19 nevy­kře­sá vůbec nic a cel­ko­vě je jeho pokus o to být záro­veň kome­dií, roman­tic­kým dra­ma­tem a heist movie nesku­teč­ně boles­ti­vý, pro­to­že ani v jedi­né téhle oblas­ti film nefun­gu­je. Navíc je cel­kem mož­né, že jaký­ko­liv by divák by vymys­lel více zají­ma­vých nápa­dů než Liman a Knight dohro­ma­dy, ti bohu­žel nato­či­li abso­lut­ně neza­jí­ma­vou a sku­teč­ně vylo­že­ně topor­nou zále­ži­tost. A už nikdy nechci vidět Chiwetela Ejiofora v havaj­ské koši­li! Limanův nej­hor­ší film.

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © Warner Bros

  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Raubíř Ralf27. srpna 2021 Raubíř Ralf Tvůrci filmu pro děti vsadili na nápad využít počítačové hry jako prostor pro animovaný příběh pro děti a udělali dobře. Hlavním hrdinou je Ralf, který si prostě svou povahou a přístupem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Přátelé: Zase spolu27. května 2021 Přátelé: Zase spolu Hvězdy populárního sitcomu Přátelé Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer se po letech opět střetli na nostalgických místech. Tentokrát […] Posted in TV Recenze
  • Cherry - Když natočíte největší film všech dob, pochopitelně se od vás čekají velké věci.14. března 2021 Cherry - Když natočíte největší film všech dob, pochopitelně se od vás čekají velké věci. Mladík Cherry (Tom Holland) se přihlásí do armády, zde slouží jako zdravotník. Návrat do běžného života mu však výrazně komplikuje posttraumatická stresová porucha a počínající závislost […] Posted in Filmové recenze
  • Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback.13. března 2021 Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback. Honáci dobytka, Ennis Del Mar (Heath Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal). V malebně krásné a nevinné přírodě mezi nimi zahořel plamínek lásky. Lásky čisté jako voda horského potůčku a […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28516 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53350 KB. | 27.11.2021 - 17:48:35