Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Liv Tylerová

Liv Tylerová

liv tyler011
liv tyler011

Už jsme si poma­lu zvyk­li na to, že život kaž­dé hvězdy zpes­t­řu­je něja­ká kuri­o­zi­ta. Keanu Reeves si dělá „pár­ky“ ze svých fanouš­ků a trou­bí jim do uší, ať si nejsou jis­tí jeho hete­ro­se­xu­ál­ní ori­en­ta­cí, Orlando Bloom zase sbí­rá nezvyk­lé tro­fe­je v podo­bě váž­ných i neváž­ných zlo­me­nin a Liv Tylerová… ta se může pochlu­bit rov­nou „dvě­ma“ otci. 

Představitelka svůd­né elf­ky Arwen z tri­lo­gie Pán prs­te­nů se naro­di­la 1. čer­ven­ce roku 1977 býva­lé model­ce Bebe Buell. Ač je to při­nejmen­ším hod­né krát­ké­ho zamyš­le­ní, celých dva­náct let žila mla­dič­ká Liv v myl­ném domně­ní, že je jejím sku­teč­ným otcem někdej­ší zná­most mat­ky, chla­pík mají­cí na občan­ce jmé­no Todd Rundgren. Čím však byla star­ší, tím více si uvě­do­mo­va­la, že má se svým „domně­lým fotří­kem“ jen pra­má­lo spo­leč­né­ho (kro­mě pohla­ví i jiné věci). Samozřejmě že zde exis­to­va­la jaká­si vari­an­ta „nepo­ta­tě­ní se“, ale to by si Liv nesmě­la vší­mat hoj­ných podob­nos­tí s rodin­ným pří­te­lem Stevenem Tylerem, zpě­vá­kem rocko­vé sku­pi­ny Aerosmith. Následek byl jas­ný - mat­ka při­zna­la bar­vu a malá Liv při­ja­la pří­jme­ní Tyler za vlast­ní. 

Možná i díky toho se poz­dě­ji uchy­ti­la ve fil­mo­vé a tele­viz­ní bran­ži s tako­vým pře­hle­dem. Jak už to tak bývá, děti slav­ných osob­nos­tí mají o budouc­nost posta­rá­no ješ­tě dří­ve, než sta­čí něčím význam­ným obda­ro­vat širo­kou veřej­nost, a ani Liv neby­la v tom­to ohle­du výjim­kou. I když bychom moh­li dlou­ho spe­ku­lo­vat nad tím, jak význač­nou roli sehrál v sou­vis­los­ti s její kari­é­rou pro­fe­si­o­nál­ní mode­ling, jemuž se věno­va­la už od svých čtr­nác­ti let, mno­hem prav­dě­po­dob­ně­ji může­me za prv­ní krů­ček vstříc nebeským výši­nám pova­žo­vat video­klip „Crazy“, v němž si zahrá­la spo­leč­ně s Alicií Silverstoneovou. Audiovizuální nahráv­ka sku­pi­ny Aerosmith s chytla­vým refré­nem se sta­la vel­kým hitem neje­nom v USA, ale i v Evropě. Psal se rok 1994, bylo mi už devět let a lhal bych, kdy­bych tvr­dil, že bych ten­krát nechtěl nased­nout do ono­ho kab­ri­o­le­tu spo­leč­ně s obě­ma dív­ka­mi. 

název článku Sečteme-li foto­gra­fie na titul­ních stra­nách mód­ních časo­pi­sů s účas­tí v „šíle­ném“ video­kli­pu, nemů­že nám vyjít nic jiné­ho než prv­ní celo­ve­čer­ní film. Tzv. debut na stří­br­ném plát­ně si odby­la pří­mo hlav­ní rolí v dra­ma­tu Těžká váha, nato­če­ném roku 1994 (jeho kva­li­ty uzna­la poro­ta na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Sundance). Líbeznou tvá­řič­ku Liv Tylerové si neby­lo těž­ké zapa­ma­to­vat. Dostavily se prv­ní úspě­chy a násle­do­va­ly dal­ší sním­ky, vyzna­ču­jí­cí se pro­měn­li­vou kva­li­tou zpra­co­vá­ní. O rok poz­dě­ji zakot­vi­la nej­pr­ve v thrille­ru Němý svě­dek (kde sta­nu­la po boku Richarda Dreyfusse) a poté v kri­ti­ky roz­prá­še­né kome­dii Na plný pec­ky. Nepříznivé divác­ké ohla­sy a nega­tiv­ní recen­ze se na její drá­ze pode­psa­ly jen mini­mál­ně. Nahořklou chuť vyvo­la­nou pře­de­šlým sním­kem si napra­vi­la naslád­lým úspě­chem v roce 1996, přes­ně­ji hlav­ní rolí v roman­tic­kém dra­ma­tu Svůdná krá­sa, kde zhmot­ni­la posta­vu deva­te­nác­ti­le­té dív­ky, kte­rá se vydá­vá do Itálie nalézt své­ho otce. 

Není jedi­né pochy­by, že si prá­vě tím­to fil­mem poo­tevře­la dve­ře do Hollywoodu. K tomu, aby pře­kro­či­la pomy­sl­ný práh, posta­či­la Liv jedi­ná pří­le­ži­tost. Jedna role, jeden sní­mek. Pozvánku na stří­br­ném pod­no­se dosta­la pro­střed­nic­tvím retro fil­mu To je náš hit, o jehož zre­ží­ro­vá­ní se posta­ral samot­ný Tom Hanks. Jak je zřej­mé s nad­sáz­ky v hor­ních odstav­cích, Liv se šan­ce cho­pi­la, jak jen nej­lé­pe moh­la, a zužit­ko­va­la ji do posled­ní­ho pís­men­ka ve scé­ná­ři. Přesto to bylo málo. Liv potře­bo­va­la akut­ně něja­ký hit - pokud mož­no komerč­ně úspěš­ný bloc­kbus­ter, kte­rý by se vryl řadě lidem do pod­vě­do­mí. Netřeba klič­ko­vat oko­lo hor­ké kaše, tím žolí­kem se stal Armageddon (1998), vyso­ce explo­ziv­ní pop­cor­no­vá zále­ži­tost pro mla­dé i sta­ré s uro­ně­nou slzou na kon­ci. 

název článku Snímek Michaela Baye nabí­dl Liv Tylerové sku­teč­ně hvězd­nou spo­leč­nost (Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi, Billy Bob Thornton a dal­ší), a nut­no dodat, dce­ři rocko­vé­ho zpě­vá­ka netr­va­lo dlou­ho, aby se v ní zabyd­le­la. Její dal­ší titu­ly se totiž vyzna­čo­va­ly podob­ně zvuč­ným obsa­ze­ním. Po Armageddonu násle­do­va­ly fil­my jako Plunkett a Macleane (prů­měr - role, dá si říci, na roz­jezd), Onegin, Vítejte v Holly Springs (kde si zahrá­la ved­le Glen Closeové či Julianne Mooreové), Doktor T. a jeho ženy (malá rolič­ka v kome­dii o těž­kém údě­lu gyne­ko­lo­ga - Richarda Gera) a Začalo to jed­né žha­vé noci (pře­kva­pi­vě kva­lit­ní čer­ná kome­die, v níž pře­svěd­či­vě ztvár­ni­la svůd­nou kra­sa­vi­ci s pova­hou na zabi­tí). To vše a ješ­tě něco navíc stih­la Liv v roz­me­zí tří let (1999-2001), aby si poz­dě­ji na chvil­ku oddech­la a zača­la se poma­lu při­pra­vo­vat na odjezd vla­ku „směr Nový Zéland“. 

Popisovat zde, jak skvě­lou pří­le­ži­tost dosta­la Liv od Petera Jacksona, by bylo při­troub­lé už jenom z toho důvo­du, že tak­to zakon­ču­ji veš­ke­ré pro­fi­ly her­ců z Pána prs­te­nů. Doufám tedy, že se ten­to­krát spo­ko­jí­te pou­ze s tím, když napí­ši, že adap­ta­ce Tolkienovy lite­rár­ní tri­lo­gie pat­ří zce­la urči­tě mezi nej­vý­znam­něj­ší díla v Livině rych­le se roz­růs­ta­jí­cí fil­mo­gra­fii. A přes­to­že si ješ­tě musí­me počkat na závě­reč­ný part v Návratu krá­le, trou­fám si tvr­dit, že ať už by „Tylerka“ hrá­la v budouc­nu koho­ko­li (tře­bas sval­na­té­ho Supermana ane­bo Terminátora), až do své­ho sko­nu (to je hnus­ný, co?) bude spo­jo­vá­na s jedi­nou rolí. S Arwen.  Ano… s tou, po kte­ré „jede“ Aragorn :).

FILMOGRAFIE
2003
- Pán prs­te­nů: Návrat krá­le (The Lord of the Rings: The Return of the King)
2002 - Pán prs­te­nů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)
2001 - Pán prs­te­nů: Společenstvo prs­te­nu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
2001 - Začalo to jed­né žha­vé noci (One Night at McCool’s)
2000 - Dr. T a jeho ženy (Dr. T & the Women)
1999 - Franky Goes to Hollywood
1999 - Onegin
1999 - Vítejte v Holly Springs (Cookie’s Fortune)
1999 - Plunkett a Macleane (Plunkett & Macleane)
1998 - Hercules - TV seri­ál, hlas
1998 - Armageddon
1998 - Can’t Hardly Wait - hlas
1997 - U-Turn
1997 - Výmysly Abbottových (Inventing the Abbotts)
1996
- To je náš hit /That Thing You Do!/ - Faye Dolan
1996 - Svůdná krá­sa (Stealing Beauty)
1995 - Na plný pec­ky (Empire Records)
1995 - Němý svě­dek (Silent Fall)
1994 - Těžká váha (Heavy)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23724 s | počet dotazů: 225 | paměť: 55906 KB. | 24.05.2022 - 07:28:24