Kritiky.cz > Recenze knih > Listování Pěkně podle abecedy

Listování Pěkně podle abecedy

PeknePodle

Jedná se o dět­skou nauč­nou kníž­ku, kte­rou napsal Zdeněk Železný. Kniha obsa­hu­je 80 stran. V kníž­ce nám autor při­blí­ží abe­ce­du, kte­rá je zákla­dem pro kaž­dé dítě. O ilu­stra­ci obráz­ků se posta­ral Karel Krabat.

Jak už název kníž­ky napo­ví­dá, jejím obsa­hem je sna­ha nau­čit děti abe­ce­du. Každému pís­men­ku je zde věno­vá­na péče. Autor pís­me­na zapo­jil do ver­šů, ve kte­rých jsou pou­ži­ta slo­va, kte­rá dané pís­me­no obsa­hu­jí, aby si jej děti snáz zapa­ma­to­va­ly. Rozlišuje se také vel­ké a malé pís­me­no. Dále je pod kaž­dým tím­to ver­šem krát­ké pro­cvi­čo­vá­ní ve for­mě hle­dá­ní slov, kte­rá zrov­na pro­bí­ra­né pís­men­ko obsa­hu­jí. Každá strán­ka s ver­šem a cvi­če­ním obsa­hu­je také celou dal­ší stra­nu nama­lo­va­né­ho obráz­ku, kte­rý svou téma­ti­kou před­sta­vu­je děj ver­še. Po posled­ním pís­men­ku násle­du­je stra­na s názvem Procvičuj!, kde si mohou děti pro­cvi­čit sykav­ky, ta též obsa­hu­je obrá­zek k tex­tu.

Písmo je vel­ké, tak s ním nebu­de mít nikdo pro­blémy. Verše se pěk­ně rýmu­jí a jsou dosta­teč­ně dlou­hé, aby bylo vše správ­ně pocho­pe­no. Vazba kni­hy je pev­ná, a tak nebu­de mít pro­blém s čas­tým pou­ži­tím. Obrázky jsou hez­ky a tema­tic­ky nama­lo­va­né, aby zpří­jem­ni­ly uče­ní a děti se nenu­di­ly. Autor ješ­tě do kni­hy vlo­žil něko­lik svých ver­šo­va­ných před­mluv. Myslím, že v kníž­ce jsou zby­teč­né, pro­to­že svůj účel kni­ha plní a dal­ší text pro rodi­če je zby­teč­ný, když je kni­ha urče­na hlav­ně pro děti. Kniha je vel­mi dob­ře zpra­co­va­ná a roz­hod­ně by u vás doma nemě­la chy­bět.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 212 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Listování Pěkně podle abecedy
Hodnocení: 4.6 - ‎770 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com