Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

Listování Disney Junior - Pokladnice filmových pohádek pro nejmenší

Disney

Tato dět­ská kníž­ka má 126 strá­nek a obsa­hu­je čty­ři pohád­ko­vé pří­běhy z kolek­ce Disney Junior. Představí se nám Doktorka Plyšáková v pohád­ce s názvem hrač­ky zachra­ňu­jí, jako dru­hou pohád­ku zde nalez­ne­me z kolek­ce Milesova vesmír­ná dob­ro­druž­ství s názvem Nepřekonatelný robopštros jako tře­tí nalez­ne­me v kníž­ce pohád­ku o pří­bě­hu sleč­ny Kopřivy z kolek­ce Sofie prv­ní a jako posled­ní nás čeká pohád­ko­vý pří­běh závo­du o riga­ton­skou mašli, kde jsou Mickey a dal­ší závod­ní­ci.

Jako prv­ní pohád­ka se nám před­sta­ví Doktorka Plyšáková. Příběh je vel­mi pěk­ný a také nejdel­ší z celé kníž­ky. Doktorka Plyšáková a její asi­s­ten­ti se sna­ží ošet­řit ostat­ní ply­šo­vé hrač­ky, kte­ré jsou poško­ze­né. Bez záplet­ky by to neby­lo ono a tak si musí si dát pozor na zlé­ho Stanleyho a Tiggleyho.

V pohád­ce o nepře­ko­na­tel­ném robopštro­so­vi se dozví­me něco málo o živo­tě na Stellosféře a neroz­luč­ných kama­rá­dech Milese a Bleska. Blesk doká­že své­mu člo­vě­čí­mu kama­rá­do­vi svou odda­nost, když zachrá­ní jeho sest­ru.

Ve tře­tí pohád­ce prin­cez­na Sofie První pozná své­ho nové­ho kama­rá­da sně­hu­lá­ka Olafa, se kte­rým zaži­je oprav­du nevšed­ní dob­ro­druž­ství při záchra­ně kvě­tin, kte­ré ukradla sleč­na Kopřiva.

Jako posled­ní pohád­ka nás čeká vesmír­ná závod­ní honič­ka Mickeyho a jeho přá­tel, kde neje­den z nich bude chtít v závo­dě pod­vá­dět. Těšit se může­me na těch­to pět závod­ní­ků Pietra, Goofyho, kače­ra Donalda, Minnie a Daisy. Tento pří­běh je záro­veň nej­krat­ší.

Knížka je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná, ale bohu­žel v jed­né pohád­ce obsa­hu­je znač­né chy­by v tex­tu. Chyby se obje­vu­jí u pří­bě­hu sleč­ny Kopřivy na stra­nách 96-98, je to vel­ká ško­da. Pohádka je jinak  vel­mi pěk­ně napsa­ná. Obrázky jsou v kníž­ce na kaž­dé strán­ce a jsou vel­mi pěk­né a děti se u nich při čte­ní tex­tu nebu­dou nudit. Text je krát­ký a střed­ní veli­kos­ti, a tak dětem bude­te muset před­čí­tat. Vazba je pev­ná a strán­ky se po něko­li­ka pou­ži­tí udr­ží ve vaz­bě.

Vzhledem k chy­bám v tex­tu je cena neod­po­ví­da­jí­cí kva­li­tě, pro auto­ry to moc pěk­ná vizit­ka není, je to vel­ká ško­da, jinak by neby­lo kníž­ce, co vytknout.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 239 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76240 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53275 KB. | 21.09.2021 - 16:28:11