Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Listopad v kinech

Listopad v kinech

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin při­jde oče­ká­vá­né Matrix Revolutions, nej­ú­spěš­něj­ší ani­mo­va­ný film Finding Nemo od Pixaru a mno­ho dal­ších fil­mů z ame­ric­kých i evrop­ských fil­mo­vých stu­dií.5.11.Matrix Revolutions (The Matrix Revolutions)
V posled­ním pokra­čo­vá­ní tri­lo­gie o Matrixu se dosta­ne Neo (Keanu Reeves) spo­leč­ně s Trinity (Carrie-Anne Moss) a Morpheem (Laurence Fishburne) do finá­lo­vé bitvy pro­ti počí­ta­čo­vým vlád­cům uni­ver­za. Zion je v pod­sta­tě doby­tou baš­tou lid­ské­ho odpo­ru, vzbou­řen­ci při­chá­ze­jí o jed­nu loď za dru­hou a zra­da číhá i v jejich řadách. Neo má navíc pro­blém se svo­jí jedi­neč­nos­tí. Není to však jenom mani­pu­la­ce ? A  jak roz­li­šit lid­skost od pou­hé ilu­ze ? Začíná akč­něj­ší a napí­na­věj­ší pří­běh, než oba dva pře­de­šlé …

6.11.Šťastné dny (Szép napok)
Petr je prá­vě pro­puš­těn z věze­ní a chys­tá se odjet z Maďarska. Jak napo­ví­dá titul fil­mu, koneč­ně by moh­ly nastat jeho šťast­né dny, ale … pro­to­že ješ­tě nedo­stal pas, vra­cí se na něko­lik dní domů, ke své sestře. Tam se zami­lu­je do Maji, „obec­ní poběh­li­ce“, kte­rá pro­da­la prá­vě naro­ze­né­ho syna jeho sestře. Rozpor mezi Petrovou živo­čiš­nou lás­kou k Maje a snad více než bra­tr­ským vzta­hem k sestře však nevěští nic dob­ré­ho…

6.11.Sentiment
Adept se vydal za fil­mo­vým reži­sé­rem na pen­zi, jehož dílo jsme měli v úctě, aby se svým fil­mem při­blí­žil k myš­le­ní, cítě­ní a tvor­bě; tedy aby udě­lal film. Okolnosti tomu chtě­ly, že zůstá­val se sta­rým mužem, a na film na čas poza­po­mněl. Když sta­rý reži­sér umřel, adept si při­pa­dal opuš­tě­ný. Doba, po kte­rou se setká­va­li, ho napl­ni­la, ale nevě­děl, jak napl­nit před­se­vze­tí, přes­to­že jsme vědě­li, jak se dělá film.

13.11.Pravidla váš­ně (The Rules of Atraction)
Polovina 80. let, Camden College, Nová Anglie. Chladnokrevný cynik Sean Bateman (James Van Der Beek) nave­nek půso­bí jako mla­dík ze sluš­né, zazo­ba­né rodi­ny, ve sku­teč­nos­ti však pro­dá­vá dro­gy celé uni­ver­zi­tě a spí při­bliž­ně s  polo­vi­nou její dív­čí popu­la­ce. Avšak - stej­ně jako všich­ni kolem - tou­ží jenom po spo­lu­žač­ce Lauren Hyndeové (Shannyn Sossamon), kte­rá se roz­hod­la zacho­vat věr­nost své­mu povrch­ní­mu pří­te­li Victorovi (Kip Pardue), i když by nepo­hrd­la ani bis­e­xu­ál­ním Paulem. Paul ovšem nedá dopus­tit na Seana, zatím­co Victor nej­víc tou­ží po peně­zích a snad i po Laře (Jessica Biel), kte­rá by si ráda pod­ma­ni­la Lauren. Naštěstí je tady ješ­tě dro­go­vý dea­ler Rupert, kte­rý má jen jedi­nou lás­ku: pení­ze.
Semestr mejda­nů, pod­ra­zů a zvrá­ce­nos­tí je v plném prou­du a vypa­dá to, že vzta­hy Seana a jeho kama­rá­dů se ješ­tě pořád­ně zaple­tou

13.11.Hledá se Nemo (Finding Nemo)
V pes­t­ro­ba­rev­ných a tep­lých vodách Velké úte­so­vé bari­é­ry žije ve svém bez­peč­ném a odlehlém pří­byt­ku ze sasa­nek Marlin a jeho jedi­ný syn Nemo. Marlin se s oba­va­mi ze všech nepřed­ví­da­tel­ných nebez­pe­čí, kte­ré hlu­bi­ny oce­á­nu ský­ta­jí, sna­ží své­ho syna před nástra­ha­mi oko­lí ochrá­nit. Nemo je však, stej­ně jako všech­ny malé ryb­ky, vel­mi zví­da­vý a chce tajem­ný útes pro­zkou­mat. Když je pak neče­ka­ně une­sen dale­ko od domo­va a skon­čí v akvá­riu, kte­rým si vyzdo­bil ordi­na­ci laci­ný zubař, ocit­ne se Marlin neče­ka­ně v roli hrdi­ny na ces­tě k záchra­ně své­ho syna. PREVIEW

13.11.Jeepers Creepers 2 (Jeepers Creepers 2)
Zrůdné neto­pý­ří mon­strum zva­né Creeper, žíz­ni­vý feťák lač­ný krve, opět při­chá­zí. Po 23 letech, na 23 dní. Probuzen a vytrá­ven občer­stvu­jí­cím zim­ním spán­kem plá­nu­je s mor­bid­ní chu­tí stra­ši­del­nou hos­ti­nu, kte­rou si chce stůj co stůj doko­na­le užít.
Skupina bas­ket­ba­lis­tů a jejich koučů uvíz­ne na dál­ni­ci. To je chví­le pro Creepera. Ovládne celý auto­bus. Oběti para­ly­zu­je stra­chem a před­zvěs­tí své odpor­né nena­žra­nos­ti. Naštěstí se obje­ví Leland Palmer. Zuří a jde Creeperovi nemi­lo­srd­ně po krku..

17.11.Good bye, Lenin (Good bye, Lenin)
V době, kdy fil­mo­vý hrdi­na Alex Kerner obdi­vo­val výcho­do­ně­mec­ké­ho kos­mo­nau­ta Sigmunda Jähna, kte­rý mířil v sovět­ském kos­mic­kém modu­lu Sojuz 31 do vesmí­ru, navště­vo­val Matthias Kalle škol­ku v jed­nom malém pro­vinč­ním měs­teč­ku západ­ní­ho Německa. Dnes je mu 27 let, vyros­tl z něj oso­bi­tý autor a novi­nář, kte­rý má svůj vlast­ní názor na udá­los­ti, jež tak radi­kál­ně změ­ni­ly jeho zemi po roce 1990.
Napsal: Matthias Kalle - PREVIEW

20.11.Láska nebeská
Láska nebeská, nová roman­tic­ká kome­die ve sty­lu Čtyři svat­by a jeden pohřeb, Notting Hill a Deník Bridget Jonesové, nás zave­de do sou­čas­né­ho před­vá­noč­ní­ho Londýna, kde se ode­hra­je pří­běh sklá­da­jí­cí se z mno­ha nád­her­ných milost­ných his­to­rek - někdy roman­tic­kých, někdy smut­ných, někdy poše­ti­lých. Žádná nepo­strá­dá svůj oso­bi­tý humor.
Všude, kam se podí­vá­te, způ­so­bu­je lás­ka cha­os. Od nově jme­no­va­né­ho minis­ter­ské­ho před­se­dy, kte­rý se zami­lu­je 30 vte­řin poté, co vejde do úřa­du na Downing Street, až po smo­lař­ské­ho pro­da­va­če sendvi­čů, kte­rý nemá s dív­ka­mi ve Velké Británii pros­tě štěs­tí a radě­ji pro­to odjíž­dí do Wisconsinu; od spi­so­va­te­le, kte­rý dostal košem a vypa­ří se do již­ní Francie utě­šit své bola­vé srd­ce, až po stár­nou­cí rocko­vou hvězdu, kte­rá se sna­ží o come-back za kaž­dou cenu; od nevěs­ty, kte­ré dělá sta­ros­ti nej­lep­ší pří­tel její­ho muže, až po ženu, kte­ré dělá sta­ros­ti její man­žel; od chlap­ce, kte­rý se zakou­kal do nej­krás­ně­ší dív­ky ve ško­le, až po jeho nevlast­ní­ho otce, kte­rý se zako­kukal do Claudie Schiffer.
Tyto lon­dýn­ské živo­ty a lás­ky se set­ka­jí, smí­sí a nako­nec vše vyvr­cho­lí na Štědrý večer s roman­tic­ký­mi, dráž­di­vý­mi a komic­ký­mi důsled­ky pro všech­ny zúčast­ně­né.

27.11.S.W.A.T. - Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní (S.W.A.T.)
Patří k nej­lep­ším z nej­lep­ších. Jsou eli­tou mezi stráž­ci záko­na. Nyní je čeká nej­těž­ší mise v ději­nách. PREVIEW

27.11.Underworld (Underworld)
Po sta­le­tí obý­va­jí Zemi dvě rasy, kte­ré nepat­ří do lid­ské­ho rodu. Aristokratičtí VAMPÝŘI čili upí­ři a jejich zavi­lí nepřá­te­lé, bru­tál­ní LYŘANÉ. Vlkodlaci. Lidé na jejich exis­ten­ci nevě­ří, tra­du­je se jen v pověrách a horo­ro­vých pří­bě­zích. Ale oni zde jsou a vedou odvě­ký boj na život a na smrt o nad­vlá­du nad těmi dru­hý­mi.
Mohlo by se zdát, že ta byla jed­nou pro­vždy nasto­le­na, jen­že zdá­ní kla­me. Je o tom pře­svěd­če­na vam­pýr­ská bojov­ni­ce Selene (v podá­ní Kate Beckinsale), kte­rá odha­lí, že Lyřané chys­ta­jí dal­ší vel­kou akci. Tentokrát si brou­sí zuby na mla­dé­ho dok­to­ra - člo­vě­ka. Selene se sna­ží mla­dí­ko­vi jmé­nem Michael (hra­je ho Scott Speedman) pomo­ci a ochrá­nit ho před úto­kem z pod­svě­tí. Aniž by to tuši­la, sou­čas­ně se do něj zami­lu­je… Čím více se zamo­tá­vá do při­pra­vo­va­né­ho úno­su Michaela, tím více zís­ká­vá infor­ma­ce, kte­ré ji děsí. Nezadržitelně se totiž blí­ží oka­mžik stvo­ře­ní nové­ho pre­dá­to­ra, kte­rý kom­bi­nu­je sílu vam­pí­rů i vlkodla­ků. Přitom nemá žád­né z jejich sla­bých strá­nek. Takové mon­strum by doká­za­lo naru­šit rov­no­váhu obou ras, a co hůře, zvrá­ti­lo by jí ve pro­spěch Lyřanů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88905 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58145 KB. | 15.08.2022 - 07:14:00