Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce

Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce

120796 350 0 fit

Přemýšleli jsme někdy nad tím, když všech­ny děti i paní uči­tel­ky ode­jdou domů, co asi děla­jí hrač­ky? S dět­mi v naší mateř­ské ško­le jsem si o tom něko­li­krát poví­da­la. Do rukou se mě dosta­la novin­ka vyda­va­tel­ství Grada Liška Šiška ve škol­ce, kte­rá o tako­vých hrač­kách ze škol­ky vyprá­ví krás­ný pří­běh. Možná teď řeší­te návrat dětí do škol­ky po „koro­na­vi­ro­vé karan­té­ně“ a neví­te, jak dětem zpří­jem­nit ten jejich návrat, zkus­te tuto kni­hu a urči­tě se budou opět těšit za svý­mi kama­rá­dy, mož­ná i za těmi ply­šo­vý­mi. Jelikož hygi­e­nic­ké stan­dar­dy nedo­vo­lu­jí nosit dětem ply­šo­vé i jiné hrač­ky z domu, musí si vysta­čit s těmi v mateř­ské ško­le. 

Adélka jed­nou ve škol­ce zapo­me­ne svou milou liš­ku Šišku, jeli­kož hez­ky pomá­ha­la paní uči­tel­ce a v té chví­li si pro ní při­jde mamin­ka. Má vel­kou radost, jen­že samou rados­tí zapo­me­ne na svou milou liš­tič­ku. Až po ces­tě autem domů a je moc smut­ná. Má o svou liš­ku Šišku vel­kou sta­rost. Zvládne se liš­ka Šiška ve škol­ce zaba­vit a nebu­de jí tam bez dětí smut­no? Víte, že hrač­ky ve škol­ce si hra­jí tak jako děti? Stříhají, lepí, hra­jí si s vláč­ky, či vaří v kuchyň­ce? Chcete se to všech­no dozvě­dět? Neváhejte a vstup­te do krás­né pří­bě­hu. Určitě nebu­de­te lito­vat. Mnoho rodi­čů i uči­te­lek řeší návrat dětí do mateř­ské ško­ly po del­ší odml­ce. Bude to slo­ži­té pro všech­ny. Děti si musí zvyk­nout na režim, na kte­rý neby­ly není zvyk­lé.

Ukázka z kni­hy:

Hodně štěs­tí, zdra­ví,

med­vě­dě náš led­ní.

Ať se pořád dob­ře máš,

když si s námi zazpí­váš!

 

A za malou chvi­lin­ku

zapl­ní­me mašin­ku,

vyje­de­me na výlet,

uvi­dí­me celý svět.

Iva Gecková je má oblí­be­ná autor­ka dět­ských kní­žek. Musím říci, že je opět pove­de­ná. Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři, pro­to­že má méně tex­tu a více obráz­ků. Na jed­né stra­ně je krás­ná ilu­stra­ce a hned na dal­ší nás čeká něko­lik odstav­ců vyprá­vě­ní o liš­ce Šišce a jejích nových kama­rá­dech, kte­ré potka­la v mateř­ské ško­le.

Velice pro­spěš­ná bude kni­ha Liška Šiška ve škol­ce i uči­tel­kám v mateř­ské ško­le, pro­to­že koneč­ně budou znát odpo­věď na to, co vlast­ně hrač­ky děla­jí v mate­řin­ce, když tam nikdo není. Mnohokrát jsem si tuto otáz­ku polo­ži­la i já. Milá pohád­ka s las­ka­vým pří­bě­hem, humor­nou záplet­kou, potě­ší nejen dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře. Nebude se nám chtít pře­stat číst, jeli­kož vás tato kni­ha napros­to pohl­tí tak jako mně. Pojďte si spo­leč­ně se mnou pochut­nat na len­til­ko­vém dor­tu a užít si tu nej­lep­ší naro­ze­ni­no­vou osla­vu z mateř­ské škol­ce.

Několik slov o autor­ce:

Iva Gecková pochá­zí z jiho­čes­ké­ho Písku, kde vystu­do­va­la obchod­ní aka­de­mii. Po stu­diu dlou­hou dobu pra­co­va­la ve stát­ní sprá­vě a při tře­tí mateř­ské dovo­le­né se koneč­ně zača­la napl­no věno­vat své­mu koníč­ku - psa­ní.  Pro Český roz­hlas napsa­la něko­lik pohá­dek, jejichž kniž­ní vydá­ní se chys­tá. Se svo­jí vel­kou rodi­nou  žije v Lysé nad Labem. Florentýna a kou­zel­ná kni­ha je její prvo­ti­na.

 

Autor: Iva Gecková

Ilustrace: Bára Buchalová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2079-6


Foto: Grada.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,53056 s | počet dotazů: 206 | paměť: 53674 KB. | 16.01.2022 - 08:54:05