Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Liška Šiška u doktora

Liška Šiška u doktora

Liska

Pokud má vaše dítě strach z bílých plášťů, mož­ná by mu pomoh­la nová kníž­ka Ivy Geckové – Liška Šiška u dok­to­ra. Vypráví pří­běh ply­šo­vé liš­ky, kte­rou její maji­tel­ka – malá hol­čič­ka Adélka – zapo­mně­la přes noc v ordi­na­ci dět­ské lékař­ky.

Kdo už v dět­ské kni­hov­nič­ce máte kníž­ku Liška Šiška ve škol­ce víte, že pro „škol­ko­vé“ děti je jed­no­du­chý, při­tom ale hra­vý a fan­ta­zii roz­ví­je­jí­cí pří­běh o ply­šo­vé liš­ce, kte­rá oží­vá, když to lidé nevi­dí, dobrou vol­bou ať už jako pohád­ka před spa­ním nebo na ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le. Liška Šiška je svo­jí Adélce opo­rou při běž­ných dět­ských čin­nos­tech, neji­nak je tomu při návštěvě zdra­vot­ní­ho stře­dis­ka. Adélka je ale po návštěvě dok­tor­ky tak una­ve­ná, že ply­šo­vou hrač­ku zapo­me­ne v ordi­na­ci. V noci však nejen liš­ka, ale i dal­ší hrač­ky v čekár­ně oži­jí a při­chá­ze­jí se svý­mi bolest­mi do ordi­na­ce, ve kte­ré ordi­nu­je lékař­ka – panen­ka. S hrač­ka­mi pro­vá­dí obdob­né úko­ny jako s dět­mi – injek­ce, měře­ní tep­lo­ty, podá­ní siru­pu, obvá­zá­ní zra­ně­ní, poslech­nu­tí dechu… Příběh je „zpes­t­ře­ný“ neče­ka­nou záplet­kou – to když ply­šo­vý mýval vyra­zí na výlet autíč­kem, kte­ré­mu ale nebrz­dí brz­dy a pře­je­de ocá­sek ply­šo­vé kočič­ce. Plyšový poli­cej­ní pes neho­du vyšet­ří, mýva­lo­vi vysta­ví poku­tu a kočič­ka putu­je do ordi­na­ce dok­tor­ky – panen­ky. Zranění je vylé­če­no, stej­ně jako bolíst­ky ostat­ních hra­ček, hlav­ně díky zázrač­né­mu bon­bon­ko­vé­mu siru­pu.  Zapomenutá liš­ka se po noč­ním dob­ro­druž­ství dosta­ne ke své hol­čič­ce.

Dynamický pří­běh hez­ky dopl­ňu­jí ilu­stra­ce Báry Buchalové. Donutí vás co chví­li pře­stat se čte­ním a vyprá­vět si s dět­mi, co je na obráz­cích a co dal­ší­ho se asi sta­ne.


Autor: Iva Gecková
Ilustrace: Bára Buchalová
Vydala: Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook
Rok vydá­ní: 2020
Počet stran: 72
Hodnocení: 100 %


Foto: Grada Publishing, a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,17296 s | počet dotazů: 220 | paměť: 53238 KB. | 05.12.2021 - 10:00:56