Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

big to mi zaplatis BOs 365467 1
big to mi zaplatis BOs 365467 1

Všechno zača­lo jako pou­hý žert. Skupina mla­dých lidí děla­la vedou­cí na křes­ťan­ském tábo­ře Podkova a jed­na z vedou­cích, Monica O’Nealová, lez­la celou dobu všem na ner­vy. Proto se ostat­ní roz­hod­li, že ji tro­chu vystra­ší. Nic se jí nesta­ne, jen se pořád­ně vyle­ká. Vždyť co by se moh­lo ska­zit? Bohužel všech­no. V ten osud­ný týden nezmi­ze­la jenom Monica, ale i dal­ší dív­ka, a ostat­ní vedou­cí dosta­ly strach. Co když někdo zjis­tí, jaký mají na tom všem podíl? Proto daly dohro­ma­dy his­tor­ku, kte­rou o osud­ných udá­los­tech vyprá­vě­ly nejen poli­cii, ale i kaž­dé­mu, kdo se ptal.

Zdálo se, že pří­pad zůsta­ne nevy­ře­še­ný. Po dva­ce­ti letech se ale neda­le­ko tábo­ra Podkova najde mrt­vo­la. Do vyšet­řo­vá­ní se pus­tí Lucas Dalton, syn kně­ze, kte­rý tábor vedl. Onoho nešťast­né­ho léta tam Lucas pra­co­val jako vedou­cí. Ví, že by měl pří­pad s tako­vou mírou osob­ní zain­te­re­so­va­nos­ti odmít­nout. Ale mož­ná nastal čas, aby koneč­ně někdo odha­lil, jak to teh­dy všech­no bylo. Do mís­ta koná­ní tábo­ra při­jíž­dě­jí i dal­ší býva­lé vedou­cí, aby se domlu­vi­ly, jak budou ten­to­krát vypo­ví­dat. Každá z nich něco ví. A někdo zná prav­du a chce se pomstít. Všem dív­kám při­jde vzkaz s jed­no­du­chým výhrůž­ným sdě­le­ním: To mi zapla­tíš. A pak se začne zno­vu vraž­dit.

Lisa Jackson je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše mra­zi­vé thrille­ry pro ženy. Na lite­ra­tu­ru se dala na radu své sest­ry, spi­so­va­tel­ky Nancy Bushové, a svou prv­ní kni­hu – har­lekýn­ku – vyda­la roku 1983. Od té doby napsa­la přes 70 roman­tic­kých knih, ze začát­ku i se spo­lu­pra­cí Nancy. Pak se ale jejich ces­ty a sty­ly roz­dě­li­ly, Lisa totiž zača­la tíh­nout víc k napě­tí a k tem­něj­ším pří­bě­hům. Dnes s obli­bou nechá­vá napí­nat své čte­ná­ře na skři­pec napě­tí a hrů­zy, kru­tě vraž­dí nebo­hé obě­ti a při­vá­dí na lite­rár­ní scé­nu ty nej­hor­ší a nej­bru­tál­něj­ší séri­o­vé vra­hy. Ale čte­ná­řům to, zdá se, vůbec neva­dí a už roky jsou její thrille­ry na před­ních mís­tech žeb­říč­ků nej­pro­dá­va­něj­ších knih roku.

Děj kni­hy To mi zapla­tíš autor­ka umíst­ni­la do čte­nář­sky atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí cír­kev­ní­ho let­ní­ho tábo­ra, kde i sebe­men­ší poru­še­ní přís­ných pra­vi­del zna­me­ná trest. Dospívající vedou­cí však mají své tou­hy a city, kte­ré nemo­hou (ane­bo nechtě­jí) potla­čo­vat, tak­že není divu, že je tábor plný nejen tajem­ství, lás­ky a váš­ně, ale i intrik, závis­ti a nená­vis­ti. Každý z mla­dých lidí má co skrý­vat. A nejen oni. Svá tem­ná tajem­ství mají i kněz, kte­rý tábor vlast­ní, jeho man­žel­ka a děti. A je jen otáz­kou času, kdy tenhle kotel plný uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí vybouch­ne. Jelikož je kni­ha psa­ná ve dvou časo­vých rovi­nách, teh­dy a teď, čte­nář je dob­ře infor­mo­va­ný, co se děje v sou­čas­nos­ti. Záhady minu­los­ti mu ale autor­ka pro­zra­zu­je postup­ně, a navíc pokaž­dé nazna­čí dal­ší sou­vi­se­jí­cí infor­ma­ce, čímž udr­žu­je atmo­sfé­ru napě­tí.

Ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí téměř všich­ni býva­lí vedou­cí, a to jak v pří­tom­ném, tak v minu­lém čase. Někomu se to může líbit, pro­to­že díky tomu uvi­dí všech­no, co se sta­lo, kom­plex­ně­ji. Další čte­ná­ře zas může tak vel­ký počet vypra­vě­čů a navíc dvě časo­vé rovi­ny mást a je doce­la mož­né, že se v pří­bě­hu stra­tí.  I když je pří­běh napí­na­vý, jeho atmo­sfé­ru občas kazí roz­ta­ha­né popi­sy růz­ných situ­a­cí a myš­len­ko­vých pocho­dů, kte­ré děj nikam nepo­sou­va­jí. To však vyva­žu­jí šoku­jí­cí odha­le­ní, výbor­ně pro­pra­co­va­ná psy­cho­lo­gie postav a fakt, že na kon­ci dosta­ne­te odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré jste si poklá­da­li během čte­ní. Ano, rozuz­le­ní je tro­chu pře­kom­bi­no­va­né, ale dáva smy­sl a pří­běh se hez­ky uza­vře, tak­že je jen na vás, zda to bude­te pova­žo­vat za nega­ti­vum nebo pozi­ti­vum kni­hy. Pokud však máte rádi str­hu­jí­cí thrille­ry a neva­dí vám občas­né nata­ho­vá­ní děje, řeše­ní mezi­lid­ských vzta­hů a vět­ší počet vypra­vě­čů, mohu vám tuhle kni­hu od Lisy Jackson s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.

Hodnocení: 75%

To mi zapla­tíš

Autorka: Lisa Jackson

Originální název: You Will Pay

Překlad: Marie Čermáková - Frydrychová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 488


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59668 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56705 KB. | 01.07.2022 - 09:46:03