Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

big to mi zaplatis BOs 365467 1

Všechno zača­lo jako pou­hý žert. Skupina mla­dých lidí děla­la vedou­cí na křes­ťan­ském tábo­ře Podkova a jed­na z vedou­cích, Monica O’Nealová, lez­la celou dobu všem na ner­vy. Proto se ostat­ní roz­hod­li, že ji tro­chu vystra­ší. Nic se jí nesta­ne, jen se pořád­ně vyle­ká. Vždyť co by se moh­lo ska­zit? Bohužel všech­no. V ten osud­ný týden nezmi­ze­la jenom Monica, ale i dal­ší dív­ka, a ostat­ní vedou­cí dosta­ly strach. Co když někdo zjis­tí, jaký mají na tom všem podíl? Proto daly dohro­ma­dy his­tor­ku, kte­rou o osud­ných udá­los­tech vyprá­vě­ly nejen poli­cii, ale i kaž­dé­mu, kdo se ptal.

Zdálo se, že pří­pad zůsta­ne nevy­ře­še­ný. Po dva­ce­ti letech se ale neda­le­ko tábo­ra Podkova najde mrt­vo­la. Do vyšet­řo­vá­ní se pus­tí Lucas Dalton, syn kně­ze, kte­rý tábor vedl. Onoho nešťast­né­ho léta tam Lucas pra­co­val jako vedou­cí. Ví, že by měl pří­pad s tako­vou mírou osob­ní zain­te­re­so­va­nos­ti odmít­nout. Ale mož­ná nastal čas, aby koneč­ně někdo odha­lil, jak to teh­dy všech­no bylo. Do mís­ta koná­ní tábo­ra při­jíž­dě­jí i dal­ší býva­lé vedou­cí, aby se domlu­vi­ly, jak budou ten­to­krát vypo­ví­dat. Každá z nich něco ví. A někdo zná prav­du a chce se pomstít. Všem dív­kám při­jde vzkaz s jed­no­du­chým výhrůž­ným sdě­le­ním: To mi zapla­tíš. A pak se začne zno­vu vraž­dit.

Lisa Jackson je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše mra­zi­vé thrille­ry pro ženy. Na lite­ra­tu­ru se dala na radu své sest­ry, spi­so­va­tel­ky Nancy Bushové, a svou prv­ní kni­hu – har­lekýn­ku – vyda­la roku 1983. Od té doby napsa­la přes 70 roman­tic­kých knih, ze začát­ku i se spo­lu­pra­cí Nancy. Pak se ale jejich ces­ty a sty­ly roz­dě­li­ly, Lisa totiž zača­la tíh­nout víc k napě­tí a k tem­něj­ším pří­bě­hům. Dnes s obli­bou nechá­vá napí­nat své čte­ná­ře na skři­pec napě­tí a hrů­zy, kru­tě vraž­dí nebo­hé obě­ti a při­vá­dí na lite­rár­ní scé­nu ty nej­hor­ší a nej­bru­tál­něj­ší séri­o­vé vra­hy. Ale čte­ná­řům to, zdá se, vůbec neva­dí a už roky jsou její thrille­ry na před­ních mís­tech žeb­říč­ků nej­pro­dá­va­něj­ších knih roku.

Děj kni­hy To mi zapla­tíš autor­ka umíst­ni­la do čte­nář­sky atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí cír­kev­ní­ho let­ní­ho tábo­ra, kde i sebe­men­ší poru­še­ní přís­ných pra­vi­del zna­me­ná trest. Dospívající vedou­cí však mají své tou­hy a city, kte­ré nemo­hou (ane­bo nechtě­jí) potla­čo­vat, tak­že není divu, že je tábor plný nejen tajem­ství, lás­ky a váš­ně, ale i intrik, závis­ti a nená­vis­ti. Každý z mla­dých lidí má co skrý­vat. A nejen oni. Svá tem­ná tajem­ství mají i kněz, kte­rý tábor vlast­ní, jeho man­žel­ka a děti. A je jen otáz­kou času, kdy tenhle kotel plný uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí vybouch­ne. Jelikož je kni­ha psa­ná ve dvou časo­vých rovi­nách, teh­dy a teď, čte­nář je dob­ře infor­mo­va­ný, co se děje v sou­čas­nos­ti. Záhady minu­los­ti mu ale autor­ka pro­zra­zu­je postup­ně, a navíc pokaž­dé nazna­čí dal­ší sou­vi­se­jí­cí infor­ma­ce, čímž udr­žu­je atmo­sfé­ru napě­tí.

Ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí téměř všich­ni býva­lí vedou­cí, a to jak v pří­tom­ném, tak v minu­lém čase. Někomu se to může líbit, pro­to­že díky tomu uvi­dí všech­no, co se sta­lo, kom­plex­ně­ji. Další čte­ná­ře zas může tak vel­ký počet vypra­vě­čů a navíc dvě časo­vé rovi­ny mást a je doce­la mož­né, že se v pří­bě­hu stra­tí.  I když je pří­běh napí­na­vý, jeho atmo­sfé­ru občas kazí roz­ta­ha­né popi­sy růz­ných situ­a­cí a myš­len­ko­vých pocho­dů, kte­ré děj nikam nepo­sou­va­jí. To však vyva­žu­jí šoku­jí­cí odha­le­ní, výbor­ně pro­pra­co­va­ná psy­cho­lo­gie postav a fakt, že na kon­ci dosta­ne­te odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré jste si poklá­da­li během čte­ní. Ano, rozuz­le­ní je tro­chu pře­kom­bi­no­va­né, ale dáva smy­sl a pří­běh se hez­ky uza­vře, tak­že je jen na vás, zda to bude­te pova­žo­vat za nega­ti­vum nebo pozi­ti­vum kni­hy. Pokud však máte rádi str­hu­jí­cí thrille­ry a neva­dí vám občas­né nata­ho­vá­ní děje, řeše­ní mezi­lid­ských vzta­hů a vět­ší počet vypra­vě­čů, mohu vám tuhle kni­hu od Lisy Jackson s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.

Hodnocení: 75%

To mi zapla­tíš

Autorka: Lisa Jackson

Originální název: You Will Pay

Překlad: Marie Čermáková - Frydrychová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 488

  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,61163 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53329 KB. | 17.09.2021 - 15:11:21