Líný učitel – jak učit dobře a efektivně

Liny ucitel 450

Chcete být tím nej­lep­ším uči­te­lem a při­tom vyna­lo­žit mno­hem méně ener­gie než dopo­sud? Baví vás prá­ce s dět­mi? Aby mohl být uči­tel líný, musí být chyt­rý. A chyt­rý ve škol­ní tří­dě zna­me­ná pře­de­vším kre­a­tiv­ní, didak­tic­ky zna­lý a uči­tel­sky kom­pe­tent­ní. Takto zní defi­ni­ce líné­ho uči­te­le od Roberta Čapka. 

Kniha je plná námě­tů, jak pra­co­vat s dět­mi, jak si prá­ci zjed­no­du­šit a nebýt otro­kem, čeho se vyva­ro­vat, co ba nao­pak pod­po­ro­vat, jak jed­nat s rodi­či, jak zkou­šet své žáky, jak je hod­no­tit. Součástí pub­li­ka­ce jsou i zají­ma­vé hláš­ky, vti­py a zku­še­nos­ti ze živo­ta uči­te­le. Dále zde najde­te infor­ma­ce o dušev­ní hygi­e­ně uči­te­le, jak o sebe pečo­vat, time manage­ment, něco málo o byro­kra­cii, se kte­rou se peda­go­go­vé setká­va­jí dnes a den­ně a ješ­tě mno­hem více.

Cílem kaž­dé­ho uči­te­le by mělo být to, aby pro své žáky vytvo­řil pří­jem­né a prá­ci pod­po­ru­jí­cí pro­stře­dí, kli­ma ve své tří­dě. Klima tří­dy, to co se děje ve tří­dě, má trva­lou hod­no­tu navzá­jem spo­lu mlu­vit, respek­to­vat, uči­tel může kli­ma mno­hým ovliv­nit, svým tem­pe­ra­men­tem, opti­mis­mem a ote­vře­nos­tí. Učitel je důle­ži­tým vzo­rem pro soci­ál­ní uče­ní žáka.

Zajímavé myš­len­ky z kni­hy:

Svoboda jako zla­tá nit může pro­tká­vat napří­klad komu­ni­ka­ce ve tří­dě, kde je mož­né vyslo­vit svůj názor nebo mlu­vit i jinak než pou­ze na drá­ze žák – uči­tel. Pilířem svo­bo­dy je prá­vo žáka volit si, vybí­rat si.

Soft skills“ – měk­ké doved­nos­ti je to co dnes zaměst­na­va­te­lé vyža­du­jí. Zahrnují komu­ni­kač­ní doved­nos­ti, tvůr­čí, kre­a­tiv­ní, týmo­vé řeše­ní pro­blé­mů, kon­struk­tiv­ní kri­tič­nost, schop­nost při­jí­mat kri­ti­ku, stra­te­gic­ké nebo­li kon­cepč­ní myš­le­ní, kri­tic­ké vní­má­ní sebe sama, ote­vře­nost, fle­xi­bi­li­ta, schop­nost se adap­to­vat, ocho­tu učit se novým věcem a dal­ší důle­ži­tos­ti. Kdo má „Soft skills“, lehce se učí „hard skills“ – tedy kon­krét­ní doved­nos­ti vzta­že­né k dané pro­fe­si nebo odbor­nos­ti.

Až za něko­lik mili­ó­nů let při­le­tí na spá­le­niš­tě naší civi­li­za­ce mimo­zem­ský arche­o­lo­gic­ký tým, jedi­né, co bude nachá­zet je prá­vě toto – zala­mi­no­va­né uči­tel­ské pří­pra­vy. To je přes­ně v duchu líné­ho uči­te­le. Co si jed­nou při­pra­ví, už nemu­sí nikdy více. Líný uči­tel se zamě­řu­je na sběr mate­ri­á­lů, kte­ré mu umož­ní učit dob­ře.

Umění vytvo­řit si smys­lu­pl­ný a sro­zu­mi­tel­ný zápis před­po­klá­dá širo­ké spek­trum doved­nos­tí, jed­ná se o schop­nost roze­znat, roz­čle­nit zápis­ky gra­fic­ky, uží­vat zkrat­ky, sym­bo­ly, gra­fy, nákre­sy a tabul­ky.

Učitelství je poslá­ní, kte­ré zasa­hu­je do celé­ho živo­ta dob­ré­ho uči­te­le.

Kniha je plná zají­ma­vých myš­le­nek, nápa­dů, tipů, jak se stát líným uči­te­lem, jaké ino­va­ce do své výu­ky zařa­dit, čeho se nebát nebo ba nao­pak bát a vyva­ro­vat se tomu.

Při čte­ní této pří­ruč­ky jsme si děla­la poznám­ky, zají­ma­vé myš­len­ky vypi­so­va­la, co mě zau­ja­lo. Bylo toho oprav­du hod­ně. Při prá­ci s dět­mi je důle­ži­té pou­ží­vat „zdra­vý, sel­ský rozum“ a mys­let srd­cem. Přijde mi, že posled­ní dobou mno­ho peda­go­gů se sna­ží do své prá­ci zařa­dit růz­né moder­ní meto­dy výu­ky a zapo­mí­na­jí oprav­du na zdra­vý rozum. Velice jsem se roze­smá­la, jak autor popi­su­je návště­vu mimo­zem­ské civi­li­za­ce až při­sta­ne a bude nachá­zet samé zala­mi­no­va­né mate­ri­á­ly. Přesně tak vypa­da­jí moje pří­pra­vy.

Knihu bych dopo­ru­či­la jak uči­te­lům začí­na­jí­cím, tak i zku­še­ným, dále také stu­den­tům peda­go­gic­kých fakult.

Už se moc těším na pokra­čo­vá­ní Líného uči­te­le.

Autor: Robert Čapek

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Nakladatelství Raabe, Praha

Počet stran:140

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7496-344-5

Robert Čapek půso­bil během své peda­go­gic­ké dráhy jako pomoc­ný vycho­va­tel, ale pře­váž­ně jako uči­tel na zvlášt­ní, základ­ní, střed­ní a také vyso­ké ško­le – a to postup­ně a někdy i sou­čas­ně. Stejně tak se sou­běž­ně pohy­bo­val na pěti čes­kých uni­ver­zi­tách, kde vystu­do­val na prv­ní pohled spo­lu jen málo sou­vi­se­jí­cí obo­ry: soci­ál­ní peda­go­gi­ku, rodin­nou výcho­vu, výchov­né pora­den­ství, škol­ní manage­ment. Zkusil též soci­o­lo­gii, ale nako­nec zakon­čil svá stu­dent­ská léta s dok­to­rá­tem z peda­go­gi­ky (Univerzita Olomouc) a z psy­cho­lo­gie (Univerzita Karlova). V sou­čas­nos­ti půso­bí na třech ško­lách jako škol­ní psy­cho­log, didak­tic­ký men­tor a pří­le­ži­tost­ný uči­tel. Také lek­to­ru­je semi­ná­ře pro uči­te­le a vzdě­lá­va­cí orga­ni­za­ce na různá pedagogicko-‑psychologická téma­ta, napří­klad pod­po­ru­jí­cí, kli­ma­tic­ké a alter­na­tiv­ní meto­dy,  hod­no­ce­ní a sebe­hod­no­ce­ní žáků, odmě­ny a tres­ty ve škol­ní pra­xi, tříd­ní a škol­ní kli­ma, tříd­ní schůz­ky a spo­lu­prá­ce s rodi­či a dal­ší. Je auto­rem knih pro uči­te­le: Moderní didak­ti­ka (2015), Odměny a tres­ty ve škol­ní pra­xi (2008 a 2017), Učitel a rodič. Spolupráce, tříd­ní schůz­ka, komu­ni­ka­ce (2013), Třídní kli­ma a škol­ní kli­ma (2010) a také dal­ších tex­tů a meto­dik. Je spo­lu­au­to­rem učeb­ni­ce a růz­ných edukačně-gaminizačních.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně21. srpna 2016 Pema Chödrön nás naučí žít s lehkostí v nejistotě a změně „Žít s lehkostí můžete tehdy, když se uvolníte ze svých životních traumat a pocítíte více lásky k sobě i druhým“. Takže zhruba o tomto by měla nová kniha buddhistiské mnišky Pemy Chödrön […]
  • Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy "ROZPRAVY O TANTŘE".7. července 2018 Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy "ROZPRAVY O TANTŘE". Zájem o tantru každičkým dnem roste, ale většina z nás ani přesně neví, co to taková tantra je, co všechno obnáší a hlavně představuje. "Neznalí" lidé mají většinou tantru spojenou s […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
Další naše články...