Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lincoln [60%]

Lincoln [60%]

Lincoln
Lincoln
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nejslavnější ame­ric­ký pre­zi­dent se vra­cí na plát­na kin. Poté co se na nich chví­li ohřál  během minu­lé­ho roku v poně­kud roz­ver­něj­ší ver­zi, při­chá­zí ori­gi­nál v plno­tuč­né podo­bě od člo­vě­ka na slo­vo vza­té­ho. Jak tedy dopadla dlou­ho oče­ká­va­ná bio­gra­fie zao­ce­án­ské­ho stát­ní­ka, kte­rý se pro­sa­dil za zru­še­ní otroc­tví a udal tak směr novo­do­bým Spojeným stá­tům ame­ric­kým, kte­rou si na sta­ros­ti vzal sám Steven Spielberg? Dokáže ten­to dvou a půl hodi­no­vý opus oslo­vit něčím víc nebo se jen jed­ná o povin­nou dvě a půl hodi­ny dlou­hou lek­ci děje­pi­su na stří­br­ném plát­ně?

Abraham Lincoln, šest­nác­tý v řadě a vůbec prv­ní repub­li­kán­ský pre­zi­dent Spojených stá­tů ame­ric­kých je znám pře­de­vším jako jed­na z klí­čo­vých postav vývo­je ame­ric­ké spo­leč­nos­ti a je nej­zá­sad­něj­ším poli­ti­kem v obdo­bí občan­ské vál­ky. Kladl si za cíl osvo­bo­dit ame­ric­kou spo­leč­nost z okov otroc­tví a nevol­nic­tví. Jak všich­ni víme, to se mu nako­nec s vypě­tím sil i přes nepří­zeň osu­du poved­lo. Snímek se dostá­vá do Lincolnova živo­ta prá­vě v době, kdy vrcho­lí čtvr­tý rok vál­ky a hla­so­vá­ní o zakom­po­no­vá­ní tři­nác­té­ho dodat­ku do ústa­vy Spojených stá­tů ame­ric­kých je na spad­nu­tí. Prosadit ovšem tak­to zásad­ní změ­nu nebu­de jed­no­du­ché, neboť pro­ti zru­še­ní nesto­jí jen celá kon­fe­de­ra­ce, své pro­ti tomu mají co říct i demo­kra­té. A Lincoln pro při­je­tí tak­to zásad­ní úpra­vy ústa­vy dvě tře­ti­ny hla­su­jí­cích, což nebu­de jed­no­du­ché sehnat. Válka nezu­ří jen za okny.
Jedno bylo jis­té téměř kaž­dé­mu už od začát­ku. Žádná pop­cor­no­vá zába­va tu jed­no­du­še nebu­de. To na co se bude ten­to­krá­te hrát jsou herec­ké výko­ny, emo­ce a hut­ná dobo­vá atmo­sfé­ra s pří­mě­sí osu­du náro­da. Jak se s tím komerč­ní jis­to­ta Spielberg popral? Bohužel přes­ně tak jak od počát­ku hlá­sa­ly trai­le­ry.
Ačkoliv Lincoln není zrov­na krát­kým sním­kem, nedě­je se toho v něm prak­tic­ky mno­ho. Sám reži­sér jako­by tím chtěl pod­trh­nout jeden z cha­rak­te­ris­tic­kých prv­ků samot­né­ho pre­zi­den­ta, kte­rým bylo pro­ta­ho­vá­ní. Bohužel to je přes­ně to, čím sní­mek trpí taky nej­ví­ce. I když tak nabí­zí parád­ní herec­ké výko­ny kte­ré by snad oka­tě­ji ani pomr­ká­vat po aka­de­mi­cích a něja­kých těch ple­šou­nech (Minimálně Day-Lewis a Lee Jones mají dle mého nomi­na­ci téměř jis­tou), všech­no ostat­ní jako by zůsta­lo díky tomu ředě­ní tak na půli ces­ty.
Mezi ty ele­men­ty na půli ces­ty je pak pře­kva­pi­vě i samot­né vykres­le­ní kul­tu osob­nos­tí samot­né­ho Lincolna. Jeho his­tor­ky jsou podá­ny do tako­vé míry, že ačko­liv reflek­tu­jí jeho vzdě­la­nost, čas­to je ten­to důraz na ně zahnán o tro­chu dále než by bylo tře­ba a obraz vel­ké­ho stát­ní­ka tak tro­chu trpí. Touto nejis­to­tou ale netr­pí naneštěs­tí jen samot­né vykres­le­ní cha­rak­te­ru jinak jako vždy parád­ním Danielem Day-Lewisem. Bohužel i samot­ná sty­li­za­ce se drží až pří­liš při zemi. Celkově to tak nápad­ně při­po­mí­ná nedáv­né­ho Válečného koně. I tam se ale ovšem Spielberg utrh­nul ze řetě­zu opro­ti tomu co před­vá­dí zde. Samozřejmě, nej­spí­še chtěl před­vést komor­ní dra­ma vel­ké­ho stát­ní­ka a uká­zat jej ve svět­le těž­kých roz­hod­nu­tí a obě­tí kte­ré musel pro pro­sa­ze­ní své­ho nej­vět­ší­ho daru ame­ric­ké spo­leč­nos­ti vyko­nat, ovšem na dvě a půl hodi­ny to pros­tě bylo až moc o ničem. Možná nejsem dosta­teč­ně ame­ric­ký patri­ot abych pocho­pil tak­to důle­ži­té momen­ty roz­ta­že­né na dvoj­ná­sob­nou dél­ku než bylo tře­ba, ale emo­ce až na Thaddea Stevense jsem hle­dal oprav­du těž­ko.

Jak tedy s Lincolnem? Pokud jste dou­fa­li v atmos­fe­ric­ký str­hu­jí­cí záži­tek ala Schindler nebo Ryan, ode­jde­te z kina s prázd­nou. Nový Spelbergův sní­mek je totiž hvězda­mi doslo­va napě­cho­va­nou dvě a půl hodi­ny dlou­hou stu­dií posled­ních měsí­ců ze živo­ta slav­né­ho ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta. A to se vše­mi kla­dy a zápo­ry, kte­ré tato defi­ni­ce při­ná­ší. Samozřejmě, pokud se ten­to sní­mek sta­ne povin­nou sou­čás­tí výu­ky základ­ních zna­los­tí o ame­ric­ké poli­ti­ce a poli­tic­kém zří­ze­ní, proč ne. Pořád je to infor­ma­ce posky­tu­jí­cí sní­mek, kte­rý navíc nabí­zí skvě­lé herec­ké výko­ny. Jen ten důvod proč se na to podí­vat podru­hé tam nějak nevi­dím.
 Spielberg a jeho bez­krev­ná dobov­ka podru­hé. Lincoln bohu­žel kon­čí podob­ně jako akč­ně­ji polo­že­ný Válečný kůň před ním. Skvělé herec­ké výko­ny (zejmé­na Day-Lewis a Lee Jones) a pře­hr­šel zná­mých tvá­ří v dobo­vých mas­kách je uto­pen v dvě a půl hodi­ny dlou­hém balas­tu s mini­mem emo­cí  a hned něko­li­ka zdlou­ha­vý­mi pasá­že­mi. Možná nejsem dosta­teč­ný patri­ot, mož­ná jen Spielberg jed­no­du­še nena­to­čil sní­mek, kte­rý by mě už jen z pod­sta­ty fil­mo­vé­ho zážit­ku posa­dil na prdel jak jsem u něj byl kdy­si zvyk­lý. 

Hodnocení: 60%

Koktejl: 
25% Nejslavnější kom­bo brad­ka klo­bouk v ame­ric­ké poli­ti­ce opět na scé­ně
25% Parádní herec­ké obsa­ze­ní a herec­ké výko­ny
25% Bezkrevná atmo­sfé­ra téměř bez výraz­něj­ších emo­cí
25% Zbytečně tři­čtvr­tě hodi­ny navíc

Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,68898 s | počet dotazů: 226 | paměť: 58311 KB. | 15.08.2022 - 07:09:16