Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Limonádový Joe aneb Koňská opera

Limonádový Joe aneb Koňská opera

Olga
Olga
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Trigger Whisky Saloonu, kte­rý sto­jí v malém měs­teč­ku Stetson City kde­si na Divokém zápa­dě, se strh­ne rvač­ka. Majitel pod­ni­ku Doug Badman (Rudolf Deyl ml.) uklid­ní roz­váš­ně­né pis­tol­ní­ky vystou­pe­ním „famós­ní ari­zon­ské pěni­ce“ Tornado Lou (Květa Fialová), kte­rá zazpí­vá píseň o šam­pi­ó­nu své­ho srd­ce. Ve chví­li, kdy se pis­tol­ník Grimpo (Josef Hlinomaz) chys­tá vypít své­ho oblí­be­né­ho „super­clou­má­ka“, obje­ví se v salo­o­nu pan Goodman (Bohuš Záhorský) s dce­rou Winnifred (Olga Schoberová), kte­ří se sna­ží pomo­cí letá­ků a pís­ně odvrá­tit pis­tol­ní­ky od pití alko­ho­lic­kých nápo­jů. Jedinou odpo­vě­dí jim jsou uráž­ky. Tu se však v salo­o­nu obje­ví slič­ný kov­boj v bělost­ném odě­vu zná­mý jako Limonádový Joe (Karel Fiala) a poru­čí si skle­ni­ci kola­lo­ko­vy limo­ná­dy. Potom hra­vě donu­tí Grimpa, aby se omlu­vil půvab­né Winifred a než odje­de, sta­čí ješ­tě zlik­vi­do­vat ban­du ban­kov­ních lupi­čů a pro­bu­dit v srd­cích Winnifred i Tornado Lou hlu­bo­kou lás­ku. Zanedlouho se Trigger Whisky Saloon ocit­ne na pokra­ji ban­kro­tu, pro­to­že pis­tol­ní­ci popí­je­jí kola­lo­ko­vu limo­ná­du v sou­sed­ství, kde pan Goodman ote­vřel neal­ko­ho­lic­ký bar. Jenže na scé­ně se obje­ví Badmanův bra­tr Horác (Miloš Kopecký), padouch zná­mý pod jmé­nem Hogofogo. Ten pře­táh­ne pis­tol­ní­ky zpět k whis­ky a zmoc­ní se Winnifred. Limonádový Joe vše vidí díky zrca­dle­ní vzdu­chu, tzv. Fata Morganě, a dív­ku zachrá­ní. Vyzná jí lás­ku a pak se vydá zachrá­nit pod­nik její­ho otce před záni­kem....

Když vám někdo někdy řek­ne, že český/československý film nebyl nikdy reál­ně na svě­to­vé úrov­ni tak mu rov­nou může­te říct, že se ple­te. A to teď neod­ka­zu­ji na sou­čas­né vel­ko­roz­počto­vé his­to­ric­ké čes­ké fil­my, kte­ré se svý­mi pro­ducti­on valu­es jsou schop­ny vyrov­nat mini­mál­ně kla­sic­ké vel­ké evrop­ské pro­duk­ci, ale para­dox­ně fil­my star­ší kdy se na čes­ko­slo­ven­ské scé­ně obje­vi­li dvě dvo­ji­ce, jejichž námě­ty byli vel­mi ambi­ci­óz­ní a obsa­ho­va­li ele­men­ty, kte­ré při­po­mí­na­li svě­to­vou produkci- Jednu tako­vou dvo­ji­ci tvo­ři­li Václav Vorlíček a Miloš Macourek, z jejichž spo­lu­prá­ce vznik­li sním­ky jako Kdo chce zabít Jessii?, Konec agen­ta 4C pro­střed­nic­tvím psa pana Foustky, Dívka na koš­tě­ti, „ Pane vy jste vdo­va!´´, Jak uto­pit Dr. Mráčka aneb Konec vod­ní­ků v Čechách nebo také seri­ál Arabela. Macourek poté též spo­lu­pra­co­val ješ­tě s jed­ním význam­ným reži­sé­rem jmé­nem Ondřej Lipský se kte­rým spo­leč­ně stá­li za fil­my jako Happy end, Zabil jsem Einsteina, páno­vé..., „ Čtyři vraž­dy sta­čí, dra­houš­ku!´´ nebo Šest med­vě­dů s Cibulkou. A prá­vě Oldřich Lipský tvo­řil jed­nu polo­vi­nu dru­hé a pře­ce jen význam­něj­ší dvo­ji­ce, kte­rou tvo­řil spo­leč­ně se sce­náris­tou a spi­so­va­te­lem Brdečkou.

Oldřich Lipský a Jiří Brdečka spo­leč­ně sto­jí za tro­ji­cí fil­mů, kte­ré vznik­li v roz­me­zí let 1964-1981 (o rok poz­dě­ji Brdečka zemřel, což zna­me­na­lo konec nadě­jí pro dal­ší spo­lu­prá­ci této význam­né dvo­ji­ce) a vypa­da­li nejen svě­to­vě, ale dokon­ce se dosta­li i na zahra­nič­ní fes­ti­va­ly, kde též zís­ka­li něko­lik význam­ných cen. Konkrétně jde o tyto snímky- Tajemství hra­du v Karpatech, Adéla ješ­tě neve­če­ře­la a prá­vě Limonádový Joe aneb Koňská ope­ra, jehož nej­vět­ším úspě­chem ve finá­le není výhra Stříbrné mušle na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v San Sebastiánu, ale fakt, že se na její pro­jek­ci údaj­ně nesku­teč­ně řezal samot­ný Henry Fonda.

Spoluscenárista Jiří Brdečka je už strůj­cem kniž­ní před­lo­hy a díky fak­tu, že si s Oldřichem Lipským vznik­la legen­dár­ní čes­ká paro­die u kte­ré si snad kaž­dý musí najít ale­spoň jed­nou vylo­že­ně oblí­be­nou pasáž, kte­rá ho vždy roze­smě­je od ucha k uchu. Právě Limonádový Joe je start Lipského a Brdečkovy paro­dic­ké tri­lo­gie, záro­veň má ale Limonádový Joe oprav­du náram­nou výpra­vu a doká­že tak fun­go­vat i jako dob­ro­druž­ný film jen s mno­ha humor­ný­mi pasá­že­mi a odleh­če­ným náde­chem, kte­rý bys­te těž­ko svým náde­chem při­rov­ná­va­li ke kla­si­kám tako­vých wes­ter­no­vých veli­ká­nů jako Sergio Leone nebo Sergio Cobrucci, i přes fakt, že film vzni­kl v ČSSR se ale jed­ná o jeden z těch mála čes­kých fil­mů, kte­rý se poved­lo usa­dit i v zahra­ni­čí a pře­de­vším jde o jeden z mála čes­kých fil­mů, jehož humor nebyl ome­zen pou­ze na čes­ké pub­li­kum a reál­ně i díky čas­to situ­ač­ním momen­tům, gagům a vizu­ál­ním nápa­dům jde napros­to pocho­pi­tel­ně prá­vě o ten film, kte­rý měl legen­dár­ní­ho Henry Fondu dohnat k slzám smí­chu.

Koňská ope­ra si napros­to bra­vur­ně uta­hu­je z wes­ter­no­vé­ho žán­ru a záro­veň mu svým zvlášt­ním způ­so­bem dává poctu a drží se více­mé­ně zaje­tých pra­vi­del, kte­ré jsou odli­še­né prá­vě až těmi humor­ný­mi a a úsměv­ný­mi momen­ty. Zároveň se vel­mi sku­teč­ně poda­ři­lo vystih­nout dobo­vé zasa­ze­ní a celá wes­ter­no­vá atmo­sfé­ra v tomhle fil­mu sála ze všech kou­tů nesku­teč­ně.

Už v roce 1964 Limonádový Joe před­sta­vil něko­lik zda­ři­lých fil­mo­vých tri­ků a pře­de­vším je brán jako film, kte­rý polo­žil zákla­dy kaska­dé­rům v Čechách a i díky tomu moh­lo dojít k akč­ním pasá­žím o kte­rých opět pla­tí, že jsou úče­lo­vě úsměv­né, ale přes­to by s tro­chu jiným poje­tím moh­li fun­go­vat i v kla­sic­kém wes­ter­nu.

Koňská ope­ra má též nezvyk­lé vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré na roz­díl od vět­ši­ny co tady padlo nemu­sí sed­nout sku­teč­ně kaž­dé­mu. I v tomhle vizu­ál­ním poje­tí mají ale eska­pá­dy Limonádového Joea své spe­ci­fic­ké a jedi­neč­né kouz­lo. Padá tu něko­lik dnes již legen­dár­ních hlá­šek a i díky své­mu vel­ko­le­pé­mu zpra­co­vá­ní se film za ta léta jed­no­du­še neo­kou­kal a i díky tomu pat­ří mezi legen­dár­ní čes­ké fil­mo­vé kla­si­ky, při­čemž mu ten­to sta­tus už nic jen tak nese­be­re. Limonádový Joe je na to po 56 letech pořád pří­liš až tak moc svůj než aby byl totiž zamě­ni­tel­ný.

Oldřich Lipský měl po tomhle fil­mu defi­ni­tiv­ně nakro­če­no k tomu stát se jed­ním z nej­le­gen­dár­něj­ších čes­kých (nejen) kome­di­ál­ních reži­sé­rů (krom „ čes­ké svě­to­vé tri­lo­gie´´ sto­jí tře­ba za „ Marečku, podej­te mi pero! nebo Třemi vete­rá­ny) a i díky jeho citu k humo­ru u Koňské ope­ry humor­ná strán­ka tolik fun­gu­je.

Je tu i parád­ní casting- Po původ­ních vol­bách jaký­mi byli tře­ba Karel Gott (hádej­te, čí je nako­nec ale­spoň hlas hlav­ní­ho hrdi­ny? nebo Jiří Kodet se nako­nec role ujal čer­s­tvě Karel Fiala, kte­rý se před­tím a ani poté už tak vel­ké fil­mo­vé role nedo­čkal, přes to ale bude jeho odkaz prá­vě v legen­dár­ním pis­tol­ní­ko­vi, kte­rý by se s nad­sáz­kou mohl rov­nat tako­vé­mu Blonďákovi z Dolarové tri­lo­gie nebo Harmonikovi z Tenkrát na Západě. Miloš Kopecký si tu jako padouch Hogo Fogo polo­žil zákla­dy pro své legen­dár­ní ztvár­ňo­vá­ní zápo­rá­ků a i jeho výkon se v zahra­ni­čí dočkal prá­vem vel­ké obli­by. Je tu napros­to parád­ní Květa Fialová, vel­mi fajn Olga Schoberová a také plejá­da dal­ších parád­ních či sym­pa­tic­kých her­ců v men­ších a přes­to zapa­ma­to­va­tel­ných úlo­hách, ať už mlu­ví­me o Vladimíru Menšíkovi, Waldemaru Matuškovi, Stelle Zázvorkové nebo Zdeňku Srstkovi.

Ten film je jed­no­du­še sran­da, kte­rá per­fekt­ně balan­cu­je na tom jak vzdá­vat poctu a záro­veň si z toho razant­ně uta­ho­vat a pře­de­vším i v závě­ru napros­to parád­ně nejen, že pro­dá zásad­ní zvrat při­ta­že­ný tak za vla­sy, že k téhle bláz­ni­vé paro­dii sedí (byl to tvůr­čí záměr), ale záro­veň před­sta­ví dost mož­ná nej­lep­ší fil­mo­vý Product pla­ce­ment všech dob. A i za tohle jas­né plu­so­vé body.

Kouzlu Limonádového Joea aneb Koňské ope­ry jsem nikdy zce­la nepro­pa­dl a neče­kám, že by se to ješ­tě někdy mělo změ­nit. Přesto ale ten film cením z mno­ha důvo­dů a pře­de­vším se popr­vé v rám­ci fil­mo­vé­ho svě­ta o nás výraz­ně­ji dozvě­dě­li v USA (ješ­tě před­tím než si o 2 roky poz­dě­ji došel pro Oscara za nej­lep­ší zahra­nič­ní film Obchod na kor­ze). Je to napros­to zábav­ná a chyt­rá paro­die, kte­rá je též fil­mař­sky vel­mi vypipla­ná, mini­mál­ně v rám­ci čes­ké fil­mo­vé scé­ny pře­lo­mo­vá a člo­věk jí tak odpus­tí, že se někte­ré gagy mož­ná po humor­né strán­ce míjí účin­kem a když se uká­že, že méně je někdy oprav­du více, přes­to všech­no je ale Limonádový Joe jed­no­du­še jeden z těch fil­mů, kte­rý pře­ce jen sto­jí za to před jader­nou vál­kou str­čit do tre­zo­ru. Až se totiž za 20 bude cho­dit do kina na Kameňák 12 nebo Bony a klid VII: Síla se pro­bou­zí, tak nové gene­ra­ce budou dost mož­ná ješ­tě obtíž­ně­ji věřit tomu, že čeští fil­ma­ři vytvá­ře­li něco co se moh­lo svě­to­vé­mu fil­mu vyrov­nat. V tom pří­pa­dě jim tedy nevlep­te pár facek a rad­ši jim pusť­te celou vol­nou tri­lo­gii, kte­rou napros­to sty­lo­vě odstar­to­val prá­vě Limonádový Joe aneb Koňská ope­ra, kte­rý i nadá­le bude šam­pi­ó­nem srd­cí čes­kých fil­mo­vých divá­ků.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Filmexport Home Video s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51986 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61638 KB. | 30.11.2022 - 10:31:42