Kritiky.cz > Speciály > Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU

LimJoe

Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned něko­lik ta­lentů, kte­ré doká­zal vyu­žít. Byl schop­ný výtvar­ník a rov­no­cen­ně se doká­zal pohy­bo­vat na poli hra­né­ho i ani­mo­va­né­ho fil­mu. Období Divokého zápa­du měl upřím­ně rád a mezi jeho oblí­be­né fil­my pa­třil kul­tov­ní sní­mek Johna Forda Přepadení (Stagecoach) z roku 1939, kte­rý v zása­dě sta­no­vil základ­ní wes­ter­no­vé arche­ty­py, a on si v něm nej­ví­ce oblí­bil posta­vy dan­dy­ho, cyni­ka a faleš­né­ho hrá­če.

Brdečka psal wes­ter­ny na pokra­čo­vá­ní, kte­ré pub­li­ko­val během vá­lečných let v časo­pi­se Ahoj na nedě­li, a už v roce 1944 se v diva­dle Větrník popr­vé hrá­lo nastu­do­vá­ní jeho paro­die Limonádový Joe v re­žii Josefa Šmídy se Zdeňkem Řehořem v titul­ní roli. Stejné předsta­vení pak reží­ro­val roku 1955 v Divadle estrá­dy a sati­ry (dneš­ní ABC) reži­sér Oldřich Lipský, a prá­vě toto dru­hé nastu­do­vá­ní se sta­lo zákla­dem pro film. Představení mělo 450 repríz!

Jiří Brdečka s Oldřichem Lipským a ostat­ní­mi tvůr­čí­mi čle­ny štá­bu hoj­ně navště­vo­va­li Československý fil­mo­vý archiv a necha­li si pro­mítat wes­ter­ny. Brdečka byl do pro­jek­tu tak zapá­le­ný, že si kro­mě scé­ná­ře vyžá­dal ješ­tě funk­ci kos­tým­ní­ho výtvar­ní­ka a odbor­né­ho porad­ce.

Limonádový Joe se dodnes těší mimo­řád­né pozor­nos­ti, ale málo­kdy se píše o tom, jak revo­luč­ní byl z tech­nic­ké­ho hle­dis­ka. Film byl na­táčen v širo­ko­úhlém for­má­tu Cinemascope, kte­rý byl hoj­ně vyu­ží­ván pro roz­mách­lé holly­wo­od­ské spek­ták­ly 50. let, kdy se vel­ká stu­dia sna­ži­la kon­ku­ro­vat nové­mu feno­mé­nu tele­vi­ze a jeho mini­a­tur­ní obra­zovce. Výjimečná je i vizu­ál­ní strán­ka vyprá­vě­ní, zahr­nu­jí­cí důmy­sl­né tri­ky či nála­do­vé zabar­ve­ní obra­zu, evo­ku­jí­cí tech­ni­ku virá­žo­vá­ní.

Obsazení fil­mu Lipský zčás­ti pře­vzal z diva­del­ní insce­na­ce. Josef Hli­nomaz zno­vu vytvo­řil roli Grimpa a Miloš Kopecký Horáce ali­as Hogo Fogo. Titulní posta­vu Limonádového Joea ztvár­nil na jeviš­ti legendár­ní bary­ton a výrazná posta­va čes­ké diva­del­ní a hudeb­ní scé­ny Rudolf Cortéz, do fil­mu chtěl reži­sér původ­ně Jiřího Kodeta, kte­rý už měl dokon­ce pode­psa­nou smlou­vu. Na Karla Fialu upo­zor­ni­la Lipského para­dox­ně mamin­ka Jiřího Kodeta, zná­má hereč­ka Jiřina Steimaro­vá. Lipský se šel podí­vat do Karlína na před­sta­ve­ní Rosemary a Fiala ho zau­jal nato­lik, že ho anga­žo­val. Bizarní sou­hrou okol­nos­tí je, že se stej­ná situ­a­ce opa­ko­va­la ješ­tě jed­nou, když Lipský obsa­dil Kodeta do role Nicka Cartera v paro­dii Adéla ješ­tě neve­če­ře­la, ale z poli­tic­kých důvo­dů ho musel nahra­dit Michalem Dočolomanským. Režisér Lip­ský pak Kodetovi napsal omluv­ný dopis…

Jaroslavu Adamovou z diva­del­ní insce­na­ce na plát­ně vystří­da­la Kvě­ta Fialová.

Písně do Limonádového Joea byly nahrá­ny ješ­tě před začát­kem natá­če­ní. Tornádo Lou zpí­va­la Yvetta Simonová a Limonádového Joea mla­dý Karel Gott, pro­to­že Lipský od počát­ku počí­tal s obsa­zením her­ců a nepřed­po­klá­dal, že budou zpí­vat. Karel Fiala sice nebyl kla­sic­ký čino­her­ní herec, ale reži­sér ho požá­dal, zda by mohl ve fil­mu pou­žít Gottovy nahráv­ky. Fiala potě­še­ný z obsa­ze­ní sou­hlasil.

Lví podíl na výsled­né kva­li­tě fil­mu mají i čeští kaska­dé­ři. Do fil­mu je při­ve­dl asi­s­tent režie Tomáš Svoboda, kte­rý vět­ší část z nich našel mezi spor­tov­ci, tak­že vět­ši­na pánů v salo­o­nu byli žiž­kov­ští boxe­ři a zápas­ní­ci.

Měl-li Limonádový Joe ambi­ce dostat se do Hollywoodu, udě­lal pro to doslo­va všech­no a s odstu­pem času se nedá úpl­ně říci, že by neu­spěl. Film roz­hod­ně neu­šel pozor­nos­ti zahra­nič­ních fil­ma­řů, pro­to­že hned po skon­če­ní natá­če­ní se wes­ter­no­vá deko­ra­ce zača­la pro­na­jí­mat za­hraničním štá­bům, zejmé­na z NDR. Nejcennějším vývoz­ním arti­k­lem toho­to pro­jek­tu však byla Olga Schoberová, kte­rá se do Hollywoodu oprav­du dosta­la. Nejprve si vza­la her­ce Brada Harrise a poté Johna Calleyho, šéfa stu­dia Warner Bros.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý.10. července 2018 Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý. Myslel jsem si, že po shlédnutí několika kultovních zahraničních, tzv. umělecky náročnějších, filmů, je již má duše očištěna a připravena přijmout téměř jakýkoli filmový materiál.    Leč […]
  • Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad.19. února 2019 Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad. Legendární československý film, kterému jsem se dlouho vyhýbal, snad ze strachu, jak moc se o něm mluví, jak moc je to skvělý film, nemluvě o tom, že i na databázích je velmi dobře […]
  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […]
  • Slunce, seno, jahody – česká klasika11. srpna 2018 Slunce, seno, jahody – česká klasika Kultovní česká komedie, kterou každý Čech mohl vidět už několikrát, ale stejně se na ni rád podívá ještě jednou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se podařilo natočit film, který v televizi běží […]
  • Vlasy - O FILMU28. července 2018 Vlasy - O FILMU Miloš Forman měl se svým spolupracovníkem scenáristou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1968 v plánu zfilmovat muzikál Vla­sy, který se koncem šedesátých let hrál s ohromným úspěchem na […]
  • Moulin Rouge - O FILMU31. července 2018 Moulin Rouge - O FILMU Filmoví teoretici považují muzikál Moulin Rouge za poslední díl reži­sérovy trilogie „rudé opony“, která začala filmem Tanec v srdci (1992) a pokračovala snímkem Romeo a Julie (1996) s […]
  • Rocky Horror Picture Show - O FILMU31. července 2018 Rocky Horror Picture Show - O FILMU Britský činoherní a muzikálový herec Richard O´Brien oslavil třicáté narozeniny, oženil se, na účtu měl dost peněz na to, aby mohl risko­vat a vydat se na volnou nohu. V roce 1972 začal […]
  • Zpívání v dešti - O FILMU31. července 2018 Zpívání v dešti - O FILMU Na počátku filmu stál požadavek vlivného šéfa produkční skupiny MGM Arthura Freeda, aby scenáristé Betty Comdenová a Adolph Green napsali muzikál, v němž by se uplatnilo Zpívání v dešti a […]
  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […]
  • Vlastimil Bedrna7. března 2018 Vlastimil Bedrna Vlastimil Bedrna (* 8. února 1929 Praha - 7. březen 2018) byl český herec. https://youtu.be/SAYnXRQe3pY Po maturitě se zapsal na dvě školy, byl přijat nakonec na DAMU, kterou v roce […]