Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Life is Strange

Life is Strange

434278c34d 102161562 o2
Doba, kdy se říka­lo, že počí­ta­čo­vé hry jsou nezra­lou zába­vou dětí a ado­lescen­tů je už dáv­no pryč. Generace zva­né X a Y dospě­ly a svůj koní­ček si mno­hy pře­ná­še­jí dále. Spolu s nimi „dospí­va­jí“ i ony hry. Samozřejmě i dnes se obje­vu­jí titu­ly, kte­ré jsou hloupé, plo­ché a člo­věk nad 20 je snad ani nemů­že správ­ně doce­nit, nicmé­ně výraz­ně pod­le mého názo­ru při­bý­vá těch, kte­ré se sna­ží půso­bit pro­myš­le­ně­ji, sofis­ti­ko­va­ně­ji a - omlou­vám se za to podiv­né slo­vo - dospě­le­ji.
A Life is Strange (dále LiS) mezi ně beze­spo­ru pat­ří.
Někdo by snad mohl namít­nout, že to v pod­sta­tě ani není hra. Přiznávám, že ke kla­sic­ké­mu hra­ní tam toho zase tak moc není (něko­lik adven­tur­ních háda­nek a hle­dá­ní správ­né ces­ty skr­ze roz­vět­ve­né kon­ver­za­ce postav), ale i tak se nebo­jím LiS ozna­čit za hru, a to dokon­ce za hru vel­mi poda­ře­nou. Svým kon­cep­tem tro­chu při­po­mí­ná tvor­bu Telltale Games (např. The Walking Dead), tedy komu sed­lo toto hra­ní, tak u LiS bude pod­le mě dost nad­šen...
... při­tom celý pří­běh začí­ná poměr­ně fád­ně. Pomineme-li počá­teč­ní noč­ní můru (kte­rá mi osob­ně evo­ko­va­la titul Alan Wake), tak brzy zjis­tí­te, že jste v těle čer­s­tvě 18leté ško­lač­ky Max, kte­rá žije cel­kem běž­ný život ame­ric­ké­ho stu­den­ta. Snaží se stu­do­vat foto­gra­fii (pou­ží­vá sta­rý pola­ro­id) a čelí kla­sic­kým nástra­hám své­ho živo­ta, jako je popu­la­ri­ta ve tří­dě, šika­na, apod. Nic extra výraz­né­ho. Tedy až na tako­vou drob­nost, kdy zjis­tí­te, že Max má schop­nost vrá­tit čas zpět, podí­vat se na výsle­dek své­ho jed­ná­ní a pod­le toho se roz­hod­nout co dál.
Tento roz­měr dává hře pří­mo geni­ál­ní záplet­ku a řeší tak ono oblí­be­né hráč­ské save/load dost ori­gi­nál­ním způ­so­bem. Ve hře jed­no­du­še nemů­že­te zemřít, pro­to­že v oka­mži­ku, kdy to sku­teč­ně hro­zí, tak s Max může­te vrá­tit čas a roz­hod­nout se jinak a zachrá­nit sebe, jiné, popř. celé měs­to. Ano, až tako­vé vol­by tu totiž hro­zí.
LiS pat­ří mezi ty hry, kde si více­mé­ně samy „šije­te na míru“ dal­ší pří­běh. Následky vašich roz­hod­nu­tí budou rámo­vat celý děj a bude na nich zále­žet kdo pře­ži­je, apod. Osobně si mys­lím, že tu roz­hod­nu­tí mají vět­ší váhu než tře­ba v The Walking Dead, nicmé­ně neče­kej­te, že pří­běh zce­la změ­ní­te. Spíše vybe­re­te ces­ty, kte­rý­mi se ke koneč­né­mu cíli dosta­ne­te (exis­tu­jí 2 kon­ce, z nichž ani jeden není úpl­ně opti­mis­tic­ký, ale tak už to bývá..., Life is Strange).
A že je roz­hod­ně co pozná­vat! Arcadia Bay (název měs­teč­ka, kde se děj ode­hrá­vá) totiž není jen tak něja­kým ospa­lým zapa­dá­ko­vem, ale po vzo­ru slav­né­ho Lynchova seri­á­lu Twin Peaks se zde skrý­vá mno­ho (někdy děsi­vých) tajem­ství, kte­rá jen čeka­jí na to, až je začne­te obje­vo­vat. Podivné vzta­hy mezi stu­den­ty, pohře­šo­va­ná dív­ka a zvlášt­ní pří­rod­ní jevy, to jsou ty potřeb­né dru­hy her­ní­ho koře­ní, kte­ré vás do hry vtáh­nou a jen tak nepus­tí pryč. Koncepcí to sku­teč­ně při­po­mí­ná seri­ál, pro­to­že LiS je epi­zo­dic­ká hra (má 5 čás­tí) a na začát­ku (krom prv­ní epi­zo­dy) se ozve ono obli­gát­ní „pre­vi­ous­ly on...“ Epizody jsou vyvá­že­né, vždy kon­čí něja­kým zají­ma­vým vyvr­cho­le­ním, kte­ré navna­dí na dal­ší část. Menší výtku bych měl jen k epi­zo­dě posled­ní, kte­rá mi při­šla tro­chu nepře­hled­ná a zma­te­ná
Krom zmi­ňo­va­né­ho Twin Peaks na mě z LiS tro­chu dých­la i zná­má Kingova kni­ha Carrie, hrát­ky s časem zase mohou při­po­me­nout film The Butterfly Effect, pozná­vá­ní oko­lí při­po­mí­ná hru Gone Home. Hra je navíc vel­mi vkus­ně orá­mo­vá­na i po zvu­ko­vé strán­ce, což se netý­ká jen skvě­lé­ho soun­d­trac­ku (kde figu­ru­jí sku­pi­ny jako např. Alt-J, Foals, apod.), ale i ozvu­če­ní obec­ně. Atmosféra ve sto­do­le a v „Dark Place“ (počkej­te až se tam dosta­ne­te) je i díky tomu vel­mi sil­ná.
Buď jak buď, za něja­kých cca 13 hodin her­ní­ho času tahle série sku­teč­ně pod­le mě sto­jí. Pokud se vám navíc vždy líbil Twin Peaks, tak není co řešit :-).

  • The Walking Dead - 400 Days (2013)13. září 2019 The Walking Dead - 400 Days (2013) Dlouho očekávané pokračování počítačové hry The Walking Dead (založené na slavných komiksech R. Kirkmana) se objeví na pultech prodejen (respektive na Steamu) poměrně brzy, dychtivé […] Posted in Retro games
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Football Arena28. srpna 2019 Football Arena Osobně jsem on-line počítačovým hrám nikdy moc nerozuměl a de facto je nikdy ani nehrál. Změna nastala v okamžiku, kdy mi pan Pierre poslal odkaz na hru na stránce footballarena.org, kde […] Posted in Retro games
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […] Posted in Retro games
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […] Posted in Retro games
  • Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim19. května 2020 Mafia - "Nějakou dobu jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít" Tommy Angelo o Donu Salierim Pravděpodobně neexistuje na české herní scéně hráč, nebo pařan, chcete-li, který by nehrál první Mafii, nebo o ní aspoň neslyšel. Tahle mafiánská a velmi stylová kombinace aut, střílení a […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Shogun Total War7. října 2019 Shogun Total War Shogun Total War1. června 1530Milý deníčku, jmenuji se…..nějaké šílené japonské jméno, ale to není podstatné. Jsem velitelem takového jednoho krásného klanu, máme jméno…..šílené japonské […] Posted in Retro games
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...