Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli

large

Lidský život je napros­tý zázrak. Víte, že naše lid­ské tělo obsa­hu­je 206 kos­tí? Zajímá vás, jak fun­gu­je Golgiho apa­rát? Chcete se dozvě­dět, kte­ré jsou v těle nejdel­ší buň­ky? Víte, že kdy­bychom zapo­ji­li všech­ny ner­vo­vé buň­ky těla za sebe, měři­ly by 60 km? Encyklopedie Lidské tělo v kost­ce vám odpo­ví na mno­ho otá­zek. 

Kniha obsa­hu­je základ­ní úda­je o těle dle všech sou­stav, jako jsou sva­ly, ner­vy, kost­ra, kůže, dále krev­ní oběh, dýcha­cí, trá­vi­cí sys­tém, vylu­čo­va­cí. Informace, co vše je v hla­vě, z čeho se sklá­dá, dále hrud­ník, záda, hor­ní a dol­ní kon­če­ti­ny, bři­cho, pánev a mno­ho dal­ších sou­stav. Na kon­ci ency­klo­pe­die nalez­ne­te slov­ní­ček poj­mů, kte­rý vám usnad­ní hle­dá­ní. Součástí kni­hy jsou i stá­dia lid­ské­ho živo­ta od naro­ze­ní až po dospě­lost. Informace o výži­vě, výži­vo­vá pyra­mi­da, vita­mí­ny a jejich zdro­je. Součástí ency­klo­pe­die jsou i mil­ní­ky a prů­lo­mo­vé obje­vy v medi­cí­ně a rekor­dy, kte­rá sto­jí za to roz­hod­ně zmí­nit. V kni­ze je i mno­ho zají­ma­vých fak­tů o růz­ných lékař­ských vyšet­ře­ních jako je např. EEG, PET - pozi­t­ro­no­vá emis­ní tomo­gra­fie, CT - com­pu­te­ro­vá tomo­gra­fie, MR - mag­ne­tic­ká reso­nan­ce i endo­sko­pie.

Prostřednictvím foto­gra­fií, obráz­ků i jed­no­du­chých sché­mat pocho­pí­te, jak fun­gu­jí jed­not­li­vé orgá­ny, co vše v sobě skrý­vá mozek a pocho­pí­te tak mno­há tajem­ství lid­ské­ho těla.

Kniha obsa­hu­je obráz­ky, foto­gra­fie a 3D ilu­stra­ce a mno­ho pře­hled­ných sché­mat.

Ukázka z kni­hy:

Lidské tělo fun­gu­je jako stroj, kte­rý koor­di­nu­je čin­nost mno­ha slo­ži­tých sou­stav, aby pra­co­va­ly na nej­vyš­ší mož­né úrov­ni. Každá těl­ní sou­sta­va má svo­ji jedi­neč­nou funk­ci, avšak závi­sí také na správ­né čin­nos­ti ostat­ních sou­stav.

Tato ency­klo­pe­die mě napros­to nadchla, moc se mě líbi­la i mým synům. Úžasný for­mát, fas­ci­nu­jí­cí foto­gra­fie i 3D ilu­stra­ce jsou neza­po­me­nu­tel­né. Díky ní jsem se vrá­ti­la do stu­dent­ských let, kdy učeb­ni­ce ana­to­mie byl můj „kaž­do­den­ní chléb.“ Rozhodně to byla pří­jem­ná nos­tal­gie.

Tato pub­li­ka­ce vás nikdy nepře­sta­ne bavit a bude­te se k ní stá­le vra­cet. Doporučila bych ji jak dětem, tak i dospě­lým.

 • Přeložil: MuDr. David Kachlík, Ph.D
 • Žánr: popu­lár­ně - nau­če­né pro dospě­lé
 • Vydáno: 2018 , Euromedia Group, a.s. - Ikar,  Praha
 • Počet stran: 208
 • Vazba kni­hy: pev­ná
 • ISBN: 978-80-242-6246-8


Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách5. března 2019 Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Víte že, člověk má v těle asi 640 svalů, 207 kostí, 32 zubů a asi 5 litrů krve? Lidské tělo je nesmírně zajímavý a složitý stroj, který každou vteřinu zpracovává mnoho informací. Na sobě […]
 • Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu24. září 2019 Hmyzí hotel - fascinující život hmyzu v jednom nejmenovaném hotelu Víte, kdo všechno se nastěhoval do hmyzího hotelu? Potkali jste se někdy s paní recepční, kterou dělalo slunéčko sedmitečné? Chcete se do takového hmyzího hotelu podívat? Tak neváhejte a […]
 • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […]
 • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
 • Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera20. ledna 2018 Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera Josef Schrötter je jako autor známý tím, že jeho knihy jsou jasné, stručné a s encyklopedickou přesností ukáží, jak funguje lidské tělo na fyzické i energetické úrovni. Snadno a rychle […]
 • Koně - Příběhy z celého světa - kniha28. května 2018 Koně - Příběhy z celého světa - kniha Tato kniha začíná úvodem, který čítá pár stran o tom, odkud se koně vlastně vzali, prostě jejich původ, a už ten je zajímavý. Pak se přechází k jednotlivým plemenům. Jako první je zde […]
 • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
 • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
 • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
 • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]