Lidové písničky a hry s nimi - zpěvník pro děti od 3 let

pictureprovider

Pracujete s dět­mi? Zpíváte rádi? Tak je ten­to zpěv­ní­ček určen prá­vě vám. Připravil ho pro vás Zdeněk Šimanovský a Alena Tichá. 

Co v této kni­ze najde­te? Především jak čis­tě a ryt­mic­ky zpí­vat, jak pro­bou­zet radost ke zpě­vu, nápěvy v notách s akor­dy, hry s pís­nič­ka­mi, morav­ské i čes­ké lido­vé pís­ně, dále prů­prav­né hry, kte­ré zpě­vu před­chá­zí - tj. správ­né dýchá­ní, drže­ní těla při zpě­vu a dodr­žo­vá­ní ryt­mu. Také jaké je dítě před­škol­ní­ho věku, jeho struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka, jak děti učit zpí­vat, jak na to, dopro­vo­dy lido­vých pís­ní duro­vých, mollo­vých, jak pra­co­vat s pís­nič­kou. Další část kni­hy tvo­ří pís­nič­ky a hry jako jsou např. Sedí liš­ka pod dubem, Běžela oveč­ka, Běží liš­ka k Táboru, Holka mod­ro­o­ká, Ovčáci, čtve­rá­ci, Já do lesa nepo­je­du, Kalamajka, Pod naším okýn­kem a mno­ho dal­ších. Na kon­ci pří­ruč­ky nalez­ne­te akor­do­vé znač­ky pro kyta­ro­vý dopro­vod a seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Kniha je sro­zu­mi­tel­ně a zají­ma­vě zpra­co­va­ná. Velké pozi­ti­vum této meto­dic­ké pří­ruč­ky vidím v jejím detail­ním zpra­co­vá­ním pís­nič­ky a záro­veň i dal­ších akti­vit, kte­ré může­te s dět­mi dělat. Jedná se o krás­né lido­vé pís­nič­ky, kte­ré znám od své babič­ky. Vždycky mi je zpí­va­la a dodnes si na to pama­tu­ji. Součástí pub­li­ka­ce jsou i pik­to­gra­my, kte­ré jsou pod kaž­dou pís­nič­kou a zna­čí to, jak mohou uči­tel­ky s dět­mi dále s pís­nič­kou pra­co­vat. V úvo­du kni­hy jsou podrob­ně vysvět­le­ny. Na této kni­ze se mi líbi­la kapi­to­la o tom, jaké je vlast­ně dítě před­škol­ní­ho věku, jeho struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka, díky kte­ré si může­me uvě­do­mit, proč se děti cho­va­jí urči­tým způ­so­bem, ale pře­de­vším to, proč někte­ré děti nezpí­va­jí, jak na to, aby zpí­va­ly čis­tě a jak s nimi správ­ně zpí­vat.

Tuto meto­dic­kou pří­ruč­ku s dět­mi v mateř­ské ško­le roz­hod­ně vyu­ži­ji. Je plná krás­ných lido­vých pís­ni­ček i akti­vit pro dal­ší prá­ci s dět­mi.

Kniha je urče­na rodi­čům dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, uči­tel­kám mateř­ských škol a vyu­ču­jí­cím niž­ších roč­ní­ků škol základ­ních.

Několik slov o auto­rech:

Mgr. Zdeněk Šimanovský vystu­do­val diva­del­ní dra­ma­tur­gii na DAMU v Praze a psy­cho­lo­gii na FF UP v Olomouci. Vyučuje hudebně-dramatickou výcho­vu na Pedagogické fakul­tě UK a vede kur­zy pro peda­go­gy z pra­xe. Je auto­rem a spo­lu­au­to­rem knih Hry pomá­ha­jí s pro­blémy (Portál, 1996), Hry s hud­bou a tech­ni­ky muzi­ko­te­ra­pie (Portál, 1998), Písničky a jejich dra­ma­ti­za­ce (Portál, 2000), Hry pro zvlá­dá­ní agre­si­vi­ty a nekli­du (Portál, 2002), Hry po posí­le­ní zdra­vé osob­nos­ti (Portál, 2005), Hrajeme si s pís­nič­kou (Portál, 2012).

PaedDr. Alena Tichá vyu­ču­je zpěv na Pedagogické fakul­tě UK v Praze a učí na základ­ní ško­le. Jako lek­tor­ka v kur­zech České hudeb­ní spo­leč­nos­ti pro uči­te­le základ­ních a mateř­ských škol se zamě­řu­je na výu­ku zpě­vu „nezpě­vá­ků“.

 

Autor: Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2016, Portál, Praha, vydá­ní páté

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1070-2


Foto: PORTÁL, s.r.o

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,01261 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46414 KB. | 18.01.2021 - 07:23:44