Libertin (The Libertine)

n200808031223 0

n200808031223_0MFF 2004 v Torontu neza­sti­hl štáb fil­mu Libertin zrov­na nej­při­pra­ve­něj­ším. Film se musel narych­lo dodě­lá­vat těs­ně před samot­ným začát­kem fes­ti­va­lu. Aby toho neby­lo málo, nedo­stal se Libertin ani do užší­ho sezna­mu kan­di­dá­tů na oce­ně­ní. Toho roku sla­vi­lo úspěch dra­ma z afric­ké­ho pro­stře­dí Hotel Rwanda. Následovaly pro­blémy s ofi­ci­ál­ním před­sta­ve­ním fil­mu brit­ské­mu, ame­ric­ké­mu a mezi­ná­rod­ní­mu pub­li­ku. Několikrát se ohla­šo­val ter­mín pre­mi­é­ry, aby se vzá­pě­tí rušil. Jak se říká: „…a roky ply­nu­ly.“

Reakce zlom­ku divác­ké obce byly klad­né. Tvrdilo se, že nejde o žád­noun200808031223_5 por­no­gra­fii pro kaž­dé­ho, že máme zapo­me­nout na Caligulu. Jenomže co nám to bylo plat­né? Vždyť tepr­ve začát­kem roku 2006 se film dočkal zaslou­že­né­ho před­sta­ve­ní veřej­nos­ti jak se slu­ší a pat­ří. Nejprve vel­mi opa­tr­ně začí­nal v Británii, pak po jed­né kopii v Los Angeles a New-Yorku, až se nako­nec dostal k nám.

17. sto­le­tí, Anglie. Sledujeme úsek ze živo­ta Johna Wilmota, též zná­mé­ho jako Hrabě z Rochesteru. Dvorní bás­ník, pro­s­to­páš­ník, milov­ník živo­ta a nezkrot­ný potí­žis­ta … strá­da­jí­cí talent, milu­jí­cí syn a man­žel, za kte­ré­ho ale Wilmota nikdo nepo­va­žu­je (včet­ně jeho samé­ho). Sledujeme, jak se nám, v podá­ní Johnnyho  Deppa, vyzná­vá z nelás­ky ke svě­tu, z naší nelás­ky k němu. Žádá o jedi­né - abychom zku­si­li poro­zu­mět, co se pokou­ší sdě­lit naší nelás­kou k jeho oso­bě. O tohle nás bude pro­sit až do finál­ních titul­ků.

LiberineVe fil­mu sku­teč­ně nena­jde­te umě­lé pózy art-pornografie. Ani reži­sér, ani scé­náris­ta si nekla­dou za úkol šoko­vat. Chtějí vyprá­vět pří­běh. Takový, kde je plno pro­s­to­páš­nos­ti, nevě­ry, sodo­mie, i hříchů z běž­né­ho živo­ta. Avšak tohle všech­no je kde­si dale­ko a půso­bí spíš jako poza­dí obra­zu.

Hlavní pří­běh, sku­teč­ná legen­da, je ztě­les­ně­ná v  hrdi­no­vi, kte­rý se pokou­ší nalézt smy­sl v nesmy­sl­ném živo­tě. To je cíl, k němuž Johnny Depp puto­val přes Karlíka a továr­nu na čoko­lá­du nebo Tajemné okno. Pod mas­kou Johna Wilmota se skrý­vá jeho ozvě­na, Johnny Depp, kte­ré­ho málo­kdo takhle zná. Temná silu­e­ta hle­da­jí­cí cíl. Schopná roz­žeh­nout talent v jiném, ale záro­veň tíh­nou­cí k niče­ní. Stín sto­jí­cí na hra­ni­ci sebe­de­struk­ce.

Libertine je vlast­ně dvou­ho­di­no­vý mono­log smě­rem k divá­ko­vi, kte­ré­hoLibertin jed­nou před­sta­vu­je man­žel­ka hra­bě­te, jin­dy král, mat­ka, milen­ka, mile­nec, slu­ha, herec v diva­dle, opo­nent ve slov­ním sou­bo­ji. Místo k úva­hám se nevy­bí­rá. Jednou k nám pro­mlou­vá z kočá­ru na roz­bi­tém mos­tě, pro­dí­ra­jí­cí se špi­na­vý­mi uli­ce­mi plný­mi špi­na­vých lidí, na ven­ko­vě v mlž­ném opa­ru ang­lic­kých luk. Oku urá­že­jí­cí odpad a hnus je sta­věn do kon­tras­tu s uhla­ze­nou ele­gan­cí pro­stře­dí pro „lep­ší“ lidi. Úspěch se mění v krach. Život se mění v smrt.

Tohle je pou­ze deko­ra­ce k tomu, co se ode­hrá­vá na obli­če­ji hlav­ní­ho hrdi­ny, pou­hý stín toho Pekla, kte­ré panu­je v jeho nit­ru.

n200808031223_2Tak vypa­dá děj tragé­die.

 

Libertin (The Libertine)

Drama

Velká Británie, 2004, 130 min

Režie: Laurence Dunmore

Hrají: Johnny Depp, John Malkovich, Samantha Morton, Rosamund Pike, Richard Coyle, Jack Davenport, Rupert Friend, Tom Hollander, Jake Curran


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
  • Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB10. září 2019 Nabarvené ptáče - TVŮRČÍ ŠTÁB Václav Marhoul Scenárista, producent, režisér Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul (1960, Praha) podepsán coby scenárista, producent a režisér. […]
  • Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…6. ledna 2005 Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident Evil. Ten se dá určitě označit za povedený a mezi tituly inspirované počítačovými hrami […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […]
  • Pokoj 1408 - Říkali mu, ať tam nechodí. A tak tam šel...4. prosince 2007 Pokoj 1408 - Říkali mu, ať tam nechodí. A tak tam šel... Spisovatel Mike Enslin má pro strach uděláno. Vystopuje-li na polštáři zaschlé cákance krve, utrousí cosi rádoby vtipného a bez problémů se na nabízeném servisu uvelebí. Nerozhodí jej ani […]
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]