Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.

Líbáš jako ďábel - Přenesení děje do Maroka byl správný tah.

LDabel
LDabel

Film je pokra­čo­vá­ním divác­ky úspěš­né kome­die Líbáš jako Bůh.. Přivede osud Heleny, ženy v nej­lep­ších letech se zku­še­nost­mi z jed­no­ho man­žel­ství a jejích blíz­kých, do kin novou vlnu divá­ků? Ve fil­mu se dále roze­hrá­vá vztah Heleny (Kamila Magálová), její­ho milen­ce Františka (Oldřich Kaiser), býva­lé­ho man­že­la Karla (Jiří Bartoška) a ener­gic­ké Bohuny (Eva Holubová), exman­žel­ky Františka.

Přibližme si pří­běh tex­tem dis­tri­bu­to­ra: Helenin býva­lý man­žel, úspěš­ný spi­so­va­tel, Karel se sice koneč­ně odstě­ho­val ze spo­leč­né domác­nos­ti a může žít napl­no svůj život svůd­ní­ka, ale začí­ná zjiš­ťo­vat, že mu cosi chy­bí. Na Františkovu exman­žel­ku Bohunu, ener­gic­kou dámu, zvyklou vše řídit, pak situ­a­ce dopa­dá ješ­tě tíži­vě­ji. Oba hle­da­jí ces­ty, jak Františka a Helenu zno­vu zís­kat pro sebe. František s Helenou zvo­lí z nasta­lé situ­a­ce jedi­né rozum­né výcho­dis­ko – roz­hod­nou se být chví­li sami a dale­ko, a tak vyrá­že­jí na roman­tic­kou exo­tic­kou dovo­le­nou do Maroka. Ale i zde je dostih­nou nejen potí­že, ale i jejich býva­lí part­ne­ři, kte­ří ve Františkových a Heleniných ces­tov­ních lapá­li­ích, k nimž pat­ří ztra­ce­ná zava­za­dla, ukra­de­né dokla­dy a řada dal­ších pro­blé­mů, vidí pří­le­ži­tost, jak se vrá­tit do jejich živo­ta. Pro náš pár tepr­ve teď nastá­vá oprav­do­vá zkouš­ka jejich vzta­hu.

Jedním z pro­po­ju­jí­cích čin­nos­tí ve fil­mu jsou tele­fo­nic­ké hovo­ry. František se na čas odstě­ho­val k Heleně, ale je ve stá­lém tele­fo­nic­kém spo­je­ní se svou býva­lou ženou Bohunou. Telefonování má vůbec ve fil­mu vel­ký pro­stor a je jen málo scén, kde nezvo­ní tele­fon nebo někdo nemlu­ví do mobi­lu. Hrdinové se nemo­hou o ničem roz­hod­nout, aniž by něco neře­ši­li s někým po tele­fo­nu. Helena volá své sestře Kristýně (Nela Boudová) a řeší s ní její nové zná­mos­ti. V nou­zi nepo­hrd­ne ani svým býva­lým man­že­lem, kte­rý je evi­dent­ně potě­šen. Taky ener­gic­ká Bohuna si uží­vá volá­ní na všech­ny stra­ny a volat umí i únos­ci v Maroku. Bez tele­fo­nu by film byl polo­vič­ní. No dej­me tomu, že chce­me být moder­ní a všem uká­že­me, jak nám tele­fo­no­vá­ní napl­ňu­je život. Pravda je, že tele­fo­nic­ké hovo­ry ve fil­mu nejsou jen pod­ně­tem k dal­ší akci, ale občas jen nata­hu­jí čas.

Nový pří­běh, kte­rý se sou­běž­ně roz­ví­jí, je sezná­me­ní Kristýny a její­ho nápad­ní­ka Láďi (Jiří Langmajer). V pod­sta­tě je celý ten­to vztah jen kostr­ba­tě pro­po­jo­ván s vyu­ži­tím laci­ných vtíp­ků a „humor­ných“ scé­nek. Stejně tak prázd­ná a zby­teč­ná je posta­va Moniky (Tereza Kostková), kte­rá je obdi­vo­va­tel­kou spi­so­va­te­le Karla. Nepřinesla do pří­bě­hu nic a jedi­nou radost pro hereč­ku asi byla mož­nost oblék­nou výraz­né šaty.

Naopak jinou novou posta­vou, kte­rá se ve fil­mu obje­vu­je na krát­kou chví­li, je psy­chi­atr (Petr Nárožný) s nabíd­kou báječ­ných dopo­ru­če­ní pro nešťast­nou Bohunu. Jeho raci­o­nál­ní a dob­ře míně­né rady dosta­nou v podá­ní Evy Holubové pat­řič­ný komic­ký roz­měr. Škoda jen, že se posta­va psy­chi­at­ra v pří­bě­hu dál nero­ze­hrá­la. Tak zůsta­la veš­ke­rá akč­ní ini­ci­a­ti­va na Evě Holubové, kte­rá uká­za­la opět svůj smy­sl pro situ­ač­ní komi­ku a neza­vá­ha­la ani při akč­ních scé­nách s únos­ci.

Z herec­kých výko­nů hod­no­tím za výbor­nou Oldřicha Kaisera, kte­rý musel vyba­lan­co­vat svou posta­vu ve scé­nách komic­kých a akč­ních, ale také pře­svěd­čit o svém neo­do­la­tel­ném šar­mu. Bez akč­ní­ho zapo­je­ní to pla­tí i pro Jiřího Bartošku. Marie Poledňáková napsa­la hlav­ním muž­ským hrdi­nům posta­vy takřka na tělo.

Ve fil­mu je také mno­ho akč­ních scén a honi­ček, kte­ré mají pod­trh­nout lehce bláz­ni­vou atmo­sfé­ru dovo­le­né plné nedo­ro­zu­mě­ní v exo­tic­kém pro­stře­dí Maroka. Tady je na divá­ko­vi, zda mu budou situ­a­ce při­pa­dat směš­né nebo spíš trap­né. Jinak se poda­ři­lo tvůr­cům pře­nést na fil­mo­vé plát­no krás­ně roman­tic­ké zábě­ry zápa­du slun­ce na plá­ži, tajem­né ulič­ky Marrákeše i ruch na náměs­tí Djemaa El Fna.

Film je odleh­čen hud­bou Petra Maláska, kte­rý napsal hud­bu i k fil­mu Líbáš jako Bůh. Hudební dopro­vod není žád­ná bom­ba, a tak si divák vychut­ná pís­ně v podá­ní Oldřicha Kaisera a spol. Je vidět, že Marie Poledňáková vsa­di­la na osvěd­če­ný tým spo­lu­pra­cov­ní­ků a pat­řil do něj i stři­hač Adam Dvořák, kte­rý dal fil­mu nádech akč­ní gro­tes­ky. Naopak kame­ra pra­co­va­la nově pod vede­ním zku­še­né­ho Vladimíra Smutného a bylo to dob­ře. Záběry na noč­ní tajem­nou Prahu se poda­ři­lo sla­dit s klid­ný­mi zábě­ry s roman­tic­kou atmo­sfé­ru scén toče­ných v Maroku.

Přenesení děje do Maroka byl správ­ný tah. O co je scé­nář slab­ší, o to víc se může divák podí­vat na nezná­mé exte­ri­é­ry a inte­ri­é­ry. Film Líbáš jako ďábel má ambi­ce zaujmout nená­roč­nou zába­vou s dob­rý­mi her­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kurz manželské touhy – Recenze – 30 %31. října 2021 Kurz manželské touhy – Recenze – 30 % Nová komedie režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra, Teroristka) a scenáristky Mirky Zlatníkové se odehrává v přírodním hotelovém relaxačním resortu, kam přijíždí pětice […] Posted in Filmové recenze
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči Posted in Galerie
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči ÚVOD Seriál Co ste hasiči se odehrává uprostřed malebného Ladova kraje. Odlehčeně nahlíží do sousedského života obyvatel vesnice Horní. Diváci se mohou těšit na řadu svérázných […] Posted in Speciály
  • Probudím se včera – divákova noční můra6. září 2020 Probudím se včera – divákova noční můra Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Podívejte se na ukázku nového českého filmu17. prosince 2019 Podívejte se na ukázku nového českého filmu Nový český film Můj příběh vstoupí do kin 9. ledna příštího roku. Zpracovává divácky oblíbené téma lásky a životní výzvy. Ve filmu o tom, jak je důležité najít vnitřní vůli a změnit […] Posted in Filmové premiéry
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - NA ZÁVĚR Přípravy a samotné natáčení Básníků číslo 6 provázela zvláštní atmosféra. Nikdo z herců ani na okamžik nezaváhal  a přijal „pozvání“ na malý „básnický zázrak“ s povděkem. Nejlépe to […] Posted in Speciály
  • Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT?6. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak - BUDE TO JEŠTĚ NĚKOHO BAVIT? Tuto otázku jsem slýchal, když jsme připravovali pátý díl. Tehdy byla pauza mezi čtyřkou a pětkou deset let.  Lidé z marketingu, od distributora, byli skeptičtí, ale já říkal pořád dokola: […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39070 s | počet dotazů: 232 | paměť: 56071 KB. | 24.05.2022 - 01:53:38