Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic

Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic

sedni si

Kočky, jejich moud­rost, pití čaje, rov­no­vá­ha – co mají tyto tři slov­ní spo­je­ní spo­leč­né­ho? Určitě to, že prá­vě to mohou být klí­čo­vá slo­va, kte­rá vás napad­nou, až si obál­ku této kni­hy pro­hléd­ne­te tak tře­ba půl roku, dva roky po pře­čte­ní této kni­hy. Zůstanou v hla­vě. Autor totiž kro­mě nád­her­né­ho ori­en­tál­ní­ho smys­lu a důvěr­né­ho pro­zra­ze­ní tajem­ství rela­xa­ce a nachá­ze­ní ener­gie sami v sobě dědě­né­mu po před­cích, vlo­žil do kni­hy cosi magic­ké­ho. Nevím, co to bylo. Celkem dlou­ho jsem si tím jakož­to čte­nář­ka láma­la hla­vu.

Snad styl, jakým je kniha psána?

Jinak je totiž celá kni­ha vel­mi moder­ně upra­ve­na gra­fic­ky, sko­ro bych řek­la – až pří­liš moder­ně, že tak tro­chu neko­re­spon­du­je to, co v ní je s tím, co jsem cíti­la. Jako když pije­te sta­ro­by­lý čín­ský čaj ze skle­ni­ce na smo­o­thie. Ne, něja­ké kouz­lo bylo pří­mo v tom, co jsem čet­la, niko­liv ve vněj­ším oba­lu kni­hy.

O čem to všechno je? Vědomé nalezené rovnováhy

Jak jed­no­du­še to zní a jak straš­ně moc prá­vě to nedě­lá­me. Vědomé uvol­ně­ní a pro­ži­tí toho, co dělá­me prá­vě nyní a teď je atrak­tiv­ní téma posled­ních let. Kolik knih jsem už na toto téma čet­la, ale všech­ny mi při­šly pří­liš komerč­ní. Užitkové – samo­zřej­mě uži­teč­né a pří­nos­né, ale tahle měla něco, co má ten čín­ský sta­rý por­ce­lán. Duch času. Duch his­to­rie. Protože číst něco podob­né­ho z pera čín­ské­ho tera­pe­u­ta, kte­rý si své umě­ní při­ne­sl jako dar od před­cho­zích gene­ra­cí svých před­ků, to je něco jiné­ho. Minimálně tako­vé čte­ní půso­bí vel­mi svá­teč­ně a při­stu­po­va­la jsem k této kni­ze s úctou. A to bylo to, co jsem tak dlou­ho hle­da­la – byla to úcta, se kte­rou autor ke svým meto­dám při­stu­pu­je. S jis­tou samo­zřej­mos­tí, ale záro­veň s úctou, kte­rou zře­tel­ně cítí­te. Důvěrnost k tomu vše­mu, ale záro­veň ucti­vý odstup. A ani se nena­dě­je­te a jste sko­ro u kon­ce a plní­te svůj zásob­ník štěs­tí v srd­ci i v bři­chu a dýchá­te způ­so­bem, kte­rý dopl­ňu­je zce­la při­ro­ze­ně ener­gii.

Protože všech­no, co si tu pře­čte­te, jako kdy­by v tu samou chví­li bylo cítit na těle. Jak zvlášt­ní suges­ce!

Jako zvadlá květina…

No a teď si před­stav­te, že tako­vou zvad­lou kvě­ti­nu dáte do vody a ona se začne zno­vu napři­mo­vat. Jak úlev­né to pro ni musí být. Jak se jí zno­vu roz­sví­tí svět? A prá­vě k tomu­to při­po­dob­ňu­je autor své cvi­če­ní, přes­ně tak se bude­te cítit.

Je to ener­gie, je to živá voda, kte­rou bude­me umět vyge­ne­ro­vat sami v sobě, svou vnitř­ní sílou, use­brá­ním a pros­tým sou­stře­dě­ním se.

Za sebe musím říci, že to je jed­na z nej­ví­ce z klišé dneš­ní doby vybo­ču­jí­cích knih a roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost, a to nejen pro­to, že pro­gram, kte­rý tu autor nabí­zí, je pou­ze na sedm dní a tudíž snad­no apli­ko­va­tel­ný. Ale ten duch ucti­vos­ti – ten mne okouz­lil.

O autorovi:

Li Č´-Čchang se své­mu umě­ní nau­čil při­ro­ze­ně od útlé­ho dět­ství od babič­ky a dědeč­ka, kte­rý vlast­nil čín­skou bylin­ko­vou lékár­nu. Narodil se 17. lis­to­pa­du 1942 v Pekingu a pod­le čín­ské­ho horo­sko­pu je ve zna­me­ní Koně. Tedy ele­gant­ní a tem­pe­ra­ment­ní. Za své­ho dět­ství pro­žil pře­vrat­nou dobu v Číně, jeho strýc pra­co­val v Zakázaném měs­tě v chrá­mu, kde si malý Li nej­čas­tě­ji hrál. Později pro­fe­si­o­nál­ně boxo­val, hrál hokej, tenis, byl fot­ba­lo­vým talen­tem. V 46 letech ode­šel na západ s více než dva­ce­ti­le­tý­mi zku­še­nost­mi aku­punk­tu­ris­ty a odbor­ní­ka na čchi-kung v pekingské nemoc­ni­ci. Když ode­šel ze země, začal se více věno­vat výu­ce a jako pro­střed­ník mezi západ­ní a východ­ní medi­cí­nou před­ná­ší po celé Evropě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2016, www.anch-books.eu

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,18637 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53413 KB. | 29.09.2021 - 04:21:36