Kritiky.cz > Recenze TV, přehrávačů... > LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

LG BD570 - Špičkový Blu-ray přehrávač za skvělou cenu

Špičkový Blu-ray pře­hrá­vač LG BD570 vyra­zil dech svou výba­vou nejed­no­mu kupu­jí­cí­mu a není se čemu divit! Za 2 490,-Kč dosta­ne­te neje­nom Blu-ray pře­hrá­vač, ale dosta­ne­te maši­nu, kte­rá má dokon­ce i WI-FI při­po­je­ní na inter­net! A to za 2 490,-Kč oprav­du sto­jí!

Co tedy všech­no LG BD570 má? Vlastní WI-FI, se kte­rou může­te pře­hrá­vat videa z napří­klad youtube.com ve vyso­kém HD roz­li­še­ní, nebo může­te jed­no­du­še pomo­cí ovla­da­če sur­fo­vat po inter­ne­tu. Dále pod­po­ru­je DLNA/CIFS. To je pro­to­kol, přes kte­rý může­te sdí­let fil­my, hud­bu, nebo fot­ky v domá­cí síti. Dále pře­hrá­vá veš­ke­ré for­má­ty od avi počí­na­je, po mp3, mp4 a DVD-R+-, RW kon­če.

Dále vlast­ní svůj vlast­ní deko­dér, dět­skou pojist­ku, síťo­vý konek­tor a USB port.

Pokud si mys­lí­te, že za málo peněz, dosta­ne­te hod­ně „muzi­ky“, pak máte na sto pro­cent prav­du. LG BD570 je oprav­du nadu­pa­ný pře­hrá­vač za jedi­neč­nou cenu, kte­rá vám jis­tě muse­la vyra­zit dech. Cenu 2 490,-Kč jsem vzal z běž­ných inter­ne­to­vých obcho­dů. V kamen­ných obcho­dech bude cena o něco vyš­ší, ale přes­to se pořád LG BD570 vypla­tí, pro­to­že fun­gu­je i jako DVD pře­hrá­vač, tak­že svo­je oblí­be­né fil­my na DVD může­te lehce shléd­nout i pomo­cí LG BD570.

LG BD570 je pros­tě nadu­pa­ná maši­na, kte­rou musí­te mít doma! Proto nevá­hej­te a ihned zakup­te! Nebudete lito­vat!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...