Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > LG 50PV350 – špičková plazmová LCD televize, kterou musíte mít!

LG 50PV350 – špičková plazmová LCD televize, kterou musíte mít!

Mnoho lidí odmí­tá naku­po­vat plazmo­vé tele­vi­ze, kvů­li zaži­tým fámám, kte­ré se s nástu­pem plazmo­vých tele­vi­zí vyhr­nu­ly na povrch. Ano, mož­ná plazmo­vé tele­vi­ze vydá­va­jí urči­té tepel­né záře­ní, kte­ré je vět­ší, než u oby­čej­ných LCD tele­vi­zo­rů, ale to není na záva­du! Spotřeba plazmo­vé tele­vi­ze je srov­na­tel­ná s běž­nou LCD tele­vi­zí, tak­že dnes nemu­sí­te mít kvů­li úspo­ře elek­tric­ké ener­gie strach.

LG 50PV350 je špič­ko­vou plazmo­vou LCD tele­vi­zí, kte­rá neje­nom posky­tu­je divá­ko­vi nád­her­ně ost­rý obraz, ale také mu dovo­lu­je shléd­nout ty nej­lep­ší efek­ty v úchvat­né kva­li­tě. Díky tomu jsou pře­střel­ky v akč­ních fil­mech oprav­do­vým zážit­kem, ze kte­ré­ho si něco odne­se­te.

Dále tato tele­vi­ze dis­po­nu­je úhlo­příč­kou 50“, což odpo­ví­dá celým 127 cen­ti­me­t­rům a posky­tu­je obraz v plném FullHD roz­li­še­ní, což je 1920x1080 obra­zo­vých bodů. Hlavní před­nost­ní tele­vi­ze jsou pozo­ro­va­cí úhly. Ty vyu­ži­je­te teh­dy, pokud se bude­te na tele­vi­zi dívat napří­klad z boku. Pokud máte tele­vi­zi se špat­ný­mi pozo­ro­va­cí­mi úhly, pak se musí­te dívat na tele­vi­zi pří­mo a pokud jen tro­chu vybo­čí­te od pří­mé­ho pohle­du, pak bude obraz mat­ný a poz­dě­ji nero­ze­zna­tel­ný. Tato tele­vi­ze posky­tu­je doko­na­lé pozo­ro­va­cí úhly, se kte­rý­mi se výše zmí­ně­né­ho fak­tu nemu­sí­te vůbec bát. Dalším důle­ži­tým fak­to­rem je níz­ká obno­vo­va­cí frek­ven­ce díky plazmo­vé tech­no­lo­gii tele­vi­ze. Když k tomu při­po­čí­tá­me dyna­mic­ký kon­trast­ní poměr 3 000 000:1, pak tu máme oprav­du jedi­neč­nou tele­vi­zi, kte­rou si musí poří­dit kaž­dý.

Cena tele­vi­ze se pohy­bu­je kolem 15 000,-Kč, což je jedi­neč­ná cena, když si pro­hléd­ne­me její para­me­t­ry. Neváhejte a vez­mě­te si ji tře­ba na splát­ky!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05304 s | počet dotazů: 241 | paměť: 53200 KB. | 26.09.2021 - 00:13:24