Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > LG 42LW4500 – jedinečná 3D televize, kterou si může dovolit každý!

LG 42LW4500 – jedinečná 3D televize, kterou si může dovolit každý!

Největším nepří­te­lem v pro­dej­nos­ti 3D tele­vi­zí je jejich cena. Lidem se zdá pře­mrš­tě­ná, pro­to­že si vůbec neu­vě­do­mu­jí, že se jed­ná o novou tech­no­lo­gii, kte­rá je jed­nak těž­ká na vytvo­ře­ní, ale také sto­jí mno­ho peněz její ino­va­ce. Společnosti typu LG se však i přes všech­ny tyto fak­ty sna­ží lidem zpřístup­nit 3D tele­vi­ze jak jen mohou. Díky tomu vznik­la 3D tele­vi­ze LG 42LW4500, kte­rá je napros­to úžas­ná a kou­pí­te jí za skvě­lou cenu!

LG 42LW4500 je úchvat­ná 3D tele­vi­ze, jak může­te vidět na prv­ní pohled. Díky 3D tech­no­lo­gii pro­jek­ce obra­zu a doko­na­lé­mu Full HD roz­li­še­ní si může­te vychut­ná­vat svo­je oblí­be­né fil­my v neu­vě­ři­tel­né kva­li­tě. LG 42LW4500 pod­po­ru­je i nej­no­věj­ší kon­zo­le typu Playstation 3, tak­že si může­te vychut­ná­vat nej­lep­ší hry na tuto kon­zo­ly v per­fekt­ním 3D obra­ze. Což je skvě­lé a je to oprav­do­vý záži­tek!

Dalšími para­me­t­ry tele­vi­ze je obra­zov­ka s úhlo­příč­kou 42“, což odpo­ví­dá 107 cen­ti­me­t­rům, dále doko­na­lý jas 400 cd/m², 2,6 doba ode­zvy a vyso­ký kon­trast 5 000 000:1. Díky tomu­to kon­tras­tu je sle­do­vá­ní tele­vi­ze, zvláš­tě pak pří­ro­dy, oprav­du úchvat­ným momen­tem, kte­rý se vám vry­je do pamě­ti.

Udělejte si radost k Vánocům a naděl­te si pod stro­me­ček jedi­neč­ný 3D tele­vi­zor LG 42LW4500, kte­rý se pro­dá­vá za pou­hých 16 000,-Kč. Opravdu je o co stát!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75708 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53215 KB. | 25.09.2021 - 22:38:12