Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň

LCS

Novozélanďan Andrew Adamson nato­čil fan­tas­tic­ký pří­běh pod­le před­lo­hy Angličana C. S. Lewise – pří­běh, jenž je kom­bi­na­cí Pána prs­te­nů a Harryho Pottera s náde­chem rádo­by mora­li­zo­vá­ní, nai­vi­ty a kýčo­vi­tos­ti – to vše peč­li­vě zaba­le­no do prů­hled­né rouš­ky nábo­žen­ské­ho pod­tex­tu.

Během dru­hé svě­to­vé vál­ky byly lon­dýn­ské děti eva­ku­o­vá­ny na „bez­peč­něj­ší“ ven­kov. Tak se čty­ři sou­ro­zen­ci – Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka – ocit­nou v domě staré­ho pro­fe­so­ra. Během hry na scho­vá­va­nou obje­ví malá Lucinka v opuš­tě­ném poko­ji obrov­skou skříň, jež je brá­nou do svě­ta Narnie. O svém obje­vu se pochlu­bí sou­ro­zen­cům, kte­ří jí samo­zřej­mě nevě­ří, leč záhy mají tu čest oku­sit mra­zi­vý chlad Narnie na vlast­ní kůži.

Tuto fan­tas­tic­kou zemi plnou podi­vu­hod­ných tvo­rů sužu­je nikdy nekon­čí­cí zima, kte­rou roz­pou­ta­la Bílá čaro­děj­ni­ce (výteč­ná Tilda Swintonová, jíž jsme moh­li vidět v roli archan­dě­la Gabriela ve fil­mu Constantine).
Ze stra­chu před napl­ně­ním pro­roc­tví, pod­le něhož zemi zachrá­ní pří­chod synů Adamových a dcer Eviných, si Čarodějnice „kou­pí“ slad­ký­mi řečič­ka­mi pro­tiv­né­ho Edmunda, jenž jí slí­bí, že jí při­ve­de své sest­ry a bra­t­ra. Ti se však za pomo­ci roz­to­mi­lých mlu­ví­cích bob­rů vydá­va­jí po sto­pách báj­né­ho lva Aslana, sku­teč­né­ho vlád­ce Narnie. S ním má do země po dlou­hé době opět při­jít jaro..

Během své­ho puto­vá­ní se děti setká­va­jí se Santou Clausem (?!?) – Petr od něj dostá­vá meč (aby vzá­pě­tí mis­tr­ně zabil vlka a byl paso­ván na rytí­ře), Zuzana luk (z něhož kro­mě cvič­né střel­by vystře­lí v celém fil­mu jen jed­nou) a malá Lucinka je obda­ro­vá­na dýkou (to už moh­la rov­nou dostat zápal­ky…) a zázrač­nou vodou živou, kte­rá léčí kaž­dé rány…

Mezitím je Edmund zachrá­něn ze spá­rů zlé Čarodějnice a jeho život poslé­ze vykou­pí lev Aslan (do očí bijí­cí ale­go­rie spa­si­te­le a vyku­pi­te­le Ježíše Krista) jdou­cí kvů­li tomu­to zrád­ci na dob­ro­vol­nou smrt. Ale jak už to v pohád­kách cho­dí, všech­no zlé se nako­nec v dob­ré obrá­tí…

Letopisy Narnie jsou bohu­žel pohád­kou jen pro ty nejmen­ší, pohád­kou na neděl­ní odpo­led­ne, u níž po dob­rém obě­dě vytuh­ne­te v půl­ce a vůbec vás to nebu­de mrzet. Neboť po doce­la slib­ném začát­ku se děj vypa­řu­je do napros­to banál­ní­ho a bez­du­ché­ho ztra­ce­na a neza­chrá­ní jej ani (mís­ty hod­ně cha­tr­né) tri­ky. A sli­bo­va­ná vel­ko­le­pá závě­reč­ná bitva? Tragédie, přá­te­lé, tragé­die…


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52461 s | počet dotazů: 241 | paměť: 52996 KB. | 16.10.2021 - 14:03:50