Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Léto s gentlemanem

Léto s gentlemanem

LetoSGentlemanem

Producenti sním­ku Léto s gentle­ma­nem – reži­sér Jiří Adamec a herec Jaromír Hanzlík – uve­dou film do kin 14. úno­ra 2019. Pro oba tvůr­ce byl ten­to sní­mek v urči­tém smys­lu prvo­ti­nou. Pro Jaromíra Hanzlíka sce­náris­tic­kou, Jiří Adamec zase popr­vé točil celo­ve­čer­ní film pro kino dis­tri­buci.

Ve fil­mu se před­sta­ví ústřed­ní dvo­ji­ce man­že­lů (Alena AntalováIgor  Bareš), ale také jejich oko­lí plné zná­mých herec­kých tvá­ří.  Kromě jejich dce­ry, kte­rou ztvár­ni­la Lucie Vondráčková, či Jaromíra Hanzlíka jako „gentle­ma­na“ se totiž v této roman­tic­ké kome­dii ve ved­lej­ších rolích obje­ví napří­klad Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Miroslav Šimůnek, Dana Batulková, Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Dušek, Zdeněk Žák, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák.

Romantická kome­die Léto s gentle­ma­nem je urče­na pře­de­vším pro ženy. „Myslím si ale, že když ženy vez­mou do kina svo­je part­ne­ry, tak i ti si tam najdou něco své­ho. Chceme, aby film Léto s gentle­ma­nem poba­vil, potě­šil, zlep­šil nála­du, aby tak­zva­ně pohla­dil po duši,“ řekl autor scé­ná­ře a před­sta­vi­tel hlav­ní role, kte­rý se pro­sla­vil v 70. letech kome­dií Léto a kov­bo­jem. Na ni sní­mek pou­ze podob­ným názvem čás­teč­ně odka­zu­je, nejed­ná se o jeho pokra­čo­vá­ní.

Film Léto s gentle­ma­nem se natá­čel v létě 2018 ve stře­do­čes­kých Zduchovicích a jejich oko­lí a do kin jej uve­de 14. úno­ra 2019 spo­leč­nost BIOSCOP.

 

Synopse:

Letní roman­tic­ká kome­die o tou­ze po svo­bo­dě, pozd­ní lás­ce a nadě­ji…

Anna (Alena Antalová) trá­ví se svým man­že­lem (Igor Bareš) kaž­dé léto v cha­to­vé oblas­ti pár desí­tek kilo­me­t­rů za Prahou. Jsou svo­ji už snad celou věč­nost, tak­že jejich man­žel­ství sklouz­lo, jak to tak bývá, do ruti­ny a ste­re­o­ty­pu. Dny ply­nou ospa­le jeden za dru­hým. Manžel svůj čas už dlou­hou dobu spra­ved­li­vě dělí mezi kar­ban s kama­rá­dy v hos­po­dě a výro­bu mode­lů lodí ze sirek uvnitř lah­ví a jeho žena je pro něj prak­tic­ky nevi­di­tel­ná. Anna si kaž­dý rok zpří­jem­ňu­je něko­lik let­ních dní pra­vi­del­ným setká­vá­ním s kama­rád­ka­mi, kte­ré za ní do maleb­ných střed­ních Čech při­jíž­dě­jí na cyk­lis­tic­ké výle­ty v oko­lí hra­du Kamýk.

Jednoho dne se ve ves­ni­ci obje­ví muž jmé­nem Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní, šar­mant­ní gentle­man, kte­rý je, jak všich­ni před­po­klá­da­jí, novým maji­te­lem míst­ní­ho zám­ku. Zámek je sice spíš polo­roz­pad­lá rui­na, ale zámec­ký pán s ním má vel­ké plá­ny.

Mezi Arturem a Annou pře­sko­čí jis­kra. Anna zaží­vá poci­ty již dlou­ho neza­ží­va­né. Artur je galant­ní a zahr­nu­je ji pozor­nos­tí. Anna s ním čím dál čas­tě­ji uni­ká své život­ní rea­li­tě vstříc roman­tic­kým výle­tům a zážit­kům…


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18964 s | počet dotazů: 239 | paměť: 53446 KB. | 30.11.2021 - 09:41:42