Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Léto končí...co nás čeká na podzim a v zimě 2006?

Léto končí...co nás čeká na podzim a v zimě 2006?

200609101458 flyboys1
200609101458 flyboys1

Přišlo vám, že letoš­ní fil­mo­vá sezó­na byla sla­bá? Ne všech­ny fil­my dopadly, tak jak jste si je před­sta­vo­va­li? Chcete si spra­vit chuť? Léto sice kon­čí, ale bude pod­zim, doba kdy je lep­ší zalézt do tep­lé­ho vyhří­va­né­ho sálu a kochat se fil­mem, namís­to toho, aby vás sych­ra­vý vítr pro­fou­ká­val někde ven­ku a vy ješ­tě byli z toho nachla­ze­ní;) Jenže na co jít...? Zde máte pře­hled jed­něch z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů, co pro nás dis­ti­bu­to­ři při­pra­vi­li do kon­ce letoš­ní­ho roku. Jen kouk­ně­te... Vypadá to oprav­du zají­ma­vě...

Rytíři Nebes / Flyboys

Režie: Tony Bill

Premiéra: 19.10.2006

 

Film se ode­hrá­vá ve Francii, kde byla v jed­nom malém měs­teč­ku letec­ká základ­na. Za prv­ní svě­to­vé vál­ky, ješ­tě před­tím než vstou­pi­li ame­ri­ča­ni do vál­ky ofi­ci­ál­ně,  sem při­šla jed­not­ka ame­ric­kých let­ců, aby pomoh­la zajis­tit pro­voz léta­jí­cích kříž­ní­ků. Vojáci zde nachá­ze­jí záze­mí a lás­ky, na poza­dí s vel­mi efek­tiv­ní­mi letec­ký­mi sou­bo­ji. Podle ukáz­ky mi to tro­chu při­po­mí­ná Pearl Harbor, je vidět, že o dechbe­rou­cí letec­ké akce a rvač­ky v barech nebu­de nou­ze, tak­že jen dou­fat, ať se to oprav­du pove­de... držím pal­ce.

Trailer sta­huj­te zde:

LOW | MED | HIGH

 

 

Skrytá iden­ti­ta / The Departed

Režie: Martin Scorsese

Premiéra: 28.10.2006

 

Film, kte­rý je pří­mo pře­hlíd­kou herec­kých hvězd. V hlav­ní roli se uká­ží napří­klad Matt Damon, Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson. A o co, že to půjde? Jde o rema­ke hon­kon­gské fil­mo­vé tri­lo­gie Infernal Affairs, tro­chu zvlášt­ní gan­gs­ter­ky. Příběh se ode­hrá­vá v Bostonu, kde bos­se hlav­ní zlo­či­nec­ké ban­dy Costella (Jack Nicholson) kon­tak­tu­je taj­ný poli­cis­ta Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), kte­rý se mu vetře do příz­ně. Jenže zlo­či­nec­ký gang má také v poli­cej­ních řadách své­ho zvě­da, Colina Sullivana (Matt Damon), kte­rý má zís­ká­vat důle­ži­té infor­ma­ce. Jenže najed­nou se pří­jde, že někdo hra­je na dvě stra­ny a tak začí­ná boj Billiho a Colina o udr­že­ní svých taj­ných iden­tit.

Trailer: 

LOW | MED | HIGH | 480p | 720p | 1080p

 

Ro(c)k Podvraťáků

Režie: Karel Janák

Premiéra: 2.11.2006

 

Kdo by neznal Snowboarďáky a Rafťáky...a máme tu dal­ší film od stej­ných tvůr­ců, na režii zase­dl zase Janák a do hlav­ních rolí pře­kva­pi­vě;) obsa­ze­ni Vojta Kotek a Jiří Mádl, kte­rým pomá­há ješ­tě Michael Beran, Martin Písařík a Kristýna Nováková. O co, že to zase v téhle kome­dii půjde? Rocková sku­pi­na obsa­ze­ná již zmí­ně­ný­mi her­ci potře­bu­je pení­ze na apa­ra­tu­ru, aby moh­li ode­hrát svůj prv­ní kon­cert a tím odstar­to­vat svou hvězd­nou kari­é­ru. Jenže kde je sehnat? Leda ukrást psa jed­no­ho zbo­hat­lí­ka a chtít za něj výkup­né... kdy­by ovšem mís­to výkup­né­ho za nima nepo­slal nájem­né­ho vra­ha, aby vše vyře­šil. Problémy začí­na­jí...

Janák sli­bo­val, že to bude tako­vý čes­ký Podfu(c)k, tak uvi­dí­me, jak si s tím pora­dí.

Trailer:

MED

 

Iluzionista / The Illusionist

Režie: Neil Burger

Premiéra: 9.11.2006

 

Tento film, natá­če­ný také z vět­ší čás­ti u nás vypa­dá oprav­du veli­ce zají­ma­vě. Odehrává se na kon­ci 19. sto­le­tí v Rakousku Uhersku. Jevištní kou­zel­ník (Edward Norton) se zami­lu­je do prin­cez­ny Sophie (Jessica Biel), kte­rá je již zasnou­be­na. Nevím sice přes­ně, jaké záplet­ky nám scé­náris­té uchys­ta­li, ale mě se to jeví jako vel­mi pří­jem­ně namí­cha­ný koktejl Edwarda Nortona, Jessicy Biel, Paula Gammatiho, his­to­ric­ké­ho fil­mu a magie...

Trailer:

LOW | MED | HIGH  

 

Potomci Lidí / The Children of Men

Režie: Alfonso Cuarón

Premiéra: 9.11.2006

 

Ano, to je on. To je ten, co nám nato­čil toho výbor­ný­ho Azkabanskýho Pottera. A teď nám při­ná­ší svůj dal­ší sní­mek, sice úpl­ně odliš­né­ho žán­ru, ale i přes­to nemé­ně zají­ma­vý a oče­ká­va­ný. Film je adap­ta­cí kníž­ky ang­li­čan­ky P.D. Jamesové, ode­hrá­va­jí­cí se v budouc­nos­ti. To už ženy pře­sta­ly těhot­nět, což není zas až tak dob­ré zjiš­tě­ní... A tak, když poli­tic­ký akti­vis­ta Theo (Cliwe Owen) zjis­tí, že má před sebou jedi­nou ženu, kte­rá otě­hot­ně­la (Julianne Moore), roz­hod­ne se jí pře­vézt do bez­pe­čí, od cha­o­su, kte­rý vypu­kl kolem, aby moh­la bez­peč­ně poro­dit...

Neříkejte, že vás to neza­jí­má. Tahle ukáz­ka vás během chvil­ky pře­svěd­čí...

Trailer:

LOW | MED | HIGH | 480p | 720p | 1080p

 

Casino Royale

Režie: Martin Campbell

Premiéra: 16.11.2006

 

Bond. James Bond. Kolikrát to tu už bylo? Jenže ten­to­krát to bude něco tro­chu jiné­ho... Kdo by nevě­děl, že se to natá­če­lo u nás, jak jinak v Praze? Jenže to co dělá tenhle film spe­ci­al­ním je, že do hlav­ní role se obsa­dil nový herec Daniel Craig, kte­rý je pod­le mě vel­mi dobrou vol­bou a odpo­ví­dá mojí před­sta­vě fil­mo­vé­ho Bonda. Příběh se ode­hrá­vá v Casinu Royale na fran­couz­ské Rivieře, kam jede hlav­ní rus­ký padouch Le Chiffre, aby si tam vidě­lal něja­kejch těch 50 mili­ó­nů fran­ků, kte­ré potře­bu­je pro svo­je kra­chu­jí­cí sítě bor­de­lů. Jenže Bond je tam vyslán na misi a Chiffref ho musí zne­škod­nit... 

Trailer:

LOW | MED | HIGH

 

Eragon

Režie: Stefen Fanmeier

Premiéra: 14.12.2006

 

Po Harry Potterovi dal­ší fan­ta­sy lite­rár­ní série, kte­rá se dočka­la fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Eragon, tak se jme­nu­je syn jed­no­ho far­má­ře, kte­rý najde v lese podi­vo­hud­ný namod­ra­lý kámen. Vezme ho domů, pro­to­že tako­vé kame­ny se v lese nene­chá­va­jí a ješ­tě by se dali tře­ba dob­ře pro­dat, jen­že co se nesta­ne: nebyl to kámen ale dra­čí vej­ce, z kte­ré­ho se vyklu­be drak, kte­rý se násled­ně s Eragonem zka­ma­rá­dí.  Avšak do krá­lov­ství při­chá­zí zlý král s voj­skem, aby svr­hl dosa­vad­ní­ho vlád­ce a dostal se na trůn... Eragon s dra­kem budou mít co dělat;)

Trailer - pou­ze pirát­ská ver­ze: 

STREAM

 

Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le

Režie: Jiří Menzel

Premiéra: 21.12.2006

 

Slavná kníž­ka z pera Bohumila Hrabala se koneč­ně dočka­la fil­mo­vé­ho ztvár­ně­ní. Přestože byly o film vel­ké spo­ry a reži­sé­ři se mezi sebou nemoh­li dohod­nout, kdo že to vlast­ně bude natá­čet, nako­nec padlo roz­hod­nu­tí, že to nato­čí Jiří Menzel.  Příběh je o jed­nom číš­ní­ko­vi a jeho vze­stup­né kari­é­ře a pohle­du na ději­ny... před­lo­hu jsem bohu­žel neče­tl, čehož doce­la litu­ji, pro­to­že jde o vel­mi hod­ně hod­no­ce­né dílo, což chci ale napra­vit svou pří­tom­nos­tí na pre­mi­é­ře fil­mu. Zatím nejsou žád­né upřes­ňu­jí­cí infor­ma­ce, tak­že nezbý­vá než dou­fat, co z toho vzejde...rozhodně jsou ale oče­ká­vá­ní vel­ká!

 

 

Máte taky tako­vý pocit, že se bude ješ­tě na co kou­kat? Svěřte se nám do komen­tá­řů... Rádi usly­ší­me váš názor!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67343 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56585 KB. | 02.07.2022 - 07:16:41