Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Léto, kdy se objevil létající talíř - 90%

Léto, kdy se objevil létající talíř - 90%

Leta

Po pří­jez­du na Zlínský fes­ti­val jsem se akre­di­to­val a prv­ní film, kte­rý byl dostup­ný v nabíd­ce mul­ti­ki­na, na kte­rý bychom moh­li jít, je Irský film „Léto, kdy se obje­vil léta­jí­cí talíř“. Člověk, kte­rý moc necho­dí na fil­my a sle­du­je pou­ze čes­ké Novácké seri­á­ly nemů­že ohod­no­tit fil­my, kte­ré jsou na fes­ti­va­lech.Naštěstí po AniFestu a Animefestu jsem se jako redak­tor a novi­nář dostal na dal­ší fil­mo­vý fes­ti­val. Bohužel v rám­ci pra­cov­ní vytí­že­nos­ti a málo dovo­le­né jsem oprav­du nesti­hl vět­ši­nu fil­mů, ale ale­spoň 2 fil­my jsem viděl.

Sledovat irský film, o kte­rém nevím vůbec nic, je pěk­ný záži­tek. Díky fes­ti­va­lu jsem viděl her­ce a reži­sé­ra naži­vo, a tak to bylo potě­še­ním ten­to film sle­do­vat. Po krát­kém úvo­du na začát­ku fil­mu, kde se pří­běh ode­hrá­vá krát­ce v pří­tom­nos­ti se vyprá­vě­ní dosta­lo na sli­bo­va­né 60. léta. Hlavní posta­va Dan Mullaney se vra­cí zpět do rod­né ves­ni­ce během let­ních prázd­nin. Zjišťuje, že irská ves­ni­ce dbá na tra­di­cích, že původ­ní oby­va­te­lé si zacho­vá­va­jí svo­jí původ­ní kul­tu­ru. A mla­dík, kte­rý se vra­cí do rod­né ves­ni­ce je už moder­ní, má moder­ní názo­ry a hlav­ně hip­pies. Zrovna v tuto dobu hava­ru­je mimo­zem­ská loď v oko­lí jeho byd­liš­tě a Dan se roz­ho­dl mimo­zemš­ťa­nům pomo­ci, nejen s opra­vou jejich lodi, ale i s tím, že je vydá­vá za své přá­te­le z měs­ta.

Příběh je veli­ce jed­no­du­chý, ale dává smy­sl. Není tak „blbý“ jak ame­ric­ké kome­die. Velice se mi líbi­lo vyu­ži­tí 60. Let, kdy si oby­va­te­lé měs­ta zvyk­li na svůj stan­dard a veš­ke­ré nové věci. Obyvatelé jsou zvyk­lý, že se nic nemě­ní, že veš­ke­ré nové věci jsou špat­né a noví oby­va­te­lé jsou buď­to komu­nis­ti, nebo mimo­zemš­ťa­né.

Mimozemšťané, hlav­ně jejich odchod slou­ží k roz­vi­nu­tí pří­bě­hu, kdy se zjis­tí, že nejsou zlí a že díky nim se lidé mění od zapad­lých a tvr­do­hla­vých oby­va­te­lů na hod­né a vese­lé lidi, kte­ří umož­ní bez pro­blé­mů odlet mimo­zem­ské lodě. Ale veli­ce ji po svém pro­zře­ní pomů­žou.

Když mám posou­dit herec­ké výko­ny a režii, tak není sko­ro co kri­ti­zo­vat, ani hod­no­tit. Sám reži­sér si umí vybrat her­ce, kte­ří umí zahrát urči­tý cha­rak­ter, kte­ré dané posta­vě odpo­ví­dá., a tak her­ci nepo­tře­bu­jí moc pře­hrá­vat a hra­jí při­ro­ze­ně. Veškeré herec­ké akce jsou uvě­ři­tel­né, jak hlav­ní puber­tál­ní posta­va Dana, tak oso­by mimo­zemš­ťa­nů, kte­ré se odli­šu­jí od ostat­ních oby­va­tel, tak i ostat­ní ves­ni­ča­né, kte­ří jsou umís­tě­ny do jed­not­li­vých pozic, kte­ré her­cům nej­ví­ce vyho­vu­jí. Jako je posta­va otce v kos­te­le, tak i míst­ní „drb­ny“. Samozřejmostí je i neza­mě­ni­tel­ná posta­va zlé­ho pod­ni­ka­te­le, kte­rý ovlá­dá poli­cii, ale na kon­ci, jako ostat­ní posta­vy, své názo­ry změ­ní a stá­le se lep­ším.

Nebudu porov­ná­vat asi dal­ší aspek­ty fil­mu, pro­to­že to nebyl vel­ko­film, tri­ko­vá strán­ka věci (mimo­zemš­ťa­né a jejich loď) je vytvo­ře­na z reál­ných objek­tů a jed­no­du­chý tri­ků, kte­ré se pou­ží­va­jí už více než 100 let. Je dob­ře, že ten­to film pou­ží­vá sta­ré postu­py, pro­to­že vše co není vytvo­ře­né na počí­ta­čích je reál­něj­ší a hlav­ně her­ci mají oprav­do­vé reak­ce, pro­to­že vědí na co rea­gu­jí.

Je veli­ká ško­da, jak jsem psal i v před­chá­ze­jí­cích recen­zích na fil­my, kte­ré jsou pou­ze na fes­ti­va­lech, že v nor­mál­ních kinech jsou ame­ric­ké „blbos­ti“ a ne fil­my od srd­ce. Tento irský film v ČR vidě­lo pou­ze odha­dem 100 lidí na zlín­ském fes­ti­va­lu a je veli­ká ško­da, že nejde film do vět­ší dis­tri­buce. Je oddycho­vá a hlav­ně se hodí na prázd­ni­no­vá let­ní kina, kdy se lidé chtě­jí bavit a sle­do­vat film v let­ních kinech.

  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […] Posted in Filmové recenze
  • Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních...10. listopadu 2020 Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních... Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních výsledků za období od 1. 4. do 30. 9. 2020 mělo Square Enix na Marvel's Avengers prodělat $48m (1 069 426 912 Kč). Posted in Krátké herní aktuality
  • Višňový čokoládový koláč18. června 2020 Višňový čokoládový koláč Višně mi nikdy nechutnaly - byly na mě moc kyselé a tak jsem na jídlo i na pečení preferovala třešně. Až minulý rok jsem z nich zkusila něco upéct a žasla jsem! Jejich nakyslá chuť […] Posted in Recepty
  • CREW 228. září 2018 CREW 2 Tento víkend (do 30.10.) je hra CREW 2 na službě Uplay zdarma. Můžete si vyzkoušet ježdění s auty, motorkami, loděmi a samozřejmě i letadly na Vašem PC. https://youtu.be/XpQ2C5p53RU Posted in Novinky ze světa her
  • Druhy hraček pro nejmenší13. listopadu 2019 Druhy hraček pro nejmenší Pokud tedy máte malé děti, jistě jim chcete vždy udělat obrovskou radost a to výběrem, těch nejkrásnějších i nejkvalitnějších druhů hraček. Podle věku i kategorie dětí, si smíte vybrat […] Posted in Pro ženy
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih
  • Ořech na tisíc způsobů26. prosince 2019 Ořech na tisíc způsobů Pokud bydlíte v rodinném domě, k němuž náleží také zahrada, případně máte k dispozici zahrádku zvlášť, třeba na ní máte také jeden ze stromů, který produkuje lahodné a velmi […] Posted in Pro ženy
  • Post Coitum28. května 2004 Post Coitum Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […] Posted in Filmové recenze
  • 5. září 2015 Richard Branson: Byznys v plné nahotě „Pokud vstupujete do odvětví později než ostatní, musíte k němu přistoupit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, majiteli imperia Vrign Group, občas nějaká […] Posted in Recenze knih
  • Anonym – Obraz staré doby - 57 %11. listopadu 2011 Anonym – Obraz staré doby - 57 % Milovníky historických filmů a zejména alžbětinské doby může přilákat film Anonym od režiséra Rolanda Emmericha, který se stal známý filmy Univerzální voják, Hvězdná brána, Godzilla a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,38542 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54413 KB. | 18.04.2021 - 20:36:37
X