Letní slunovrat 21.6..: Vyzkoušíme karty D. Virtue: Andělé krystalů

Andele

Byl by hřích nevy­u­žít tak sil­né a třpy­ti­vé kar­ty Andělé krys­ta­lů od Doreen Virtue při dneš­ním slu­no­vra­tu. O to víc mne pře­kva­pi­lo jejich sdě­le­ní. Dvě kar­ty vel­mi podob­né­ho význa­mu a zamě­ře­né na téma svých vlast­ních hra­nic a zesí­le­ní myš­le­nek na to, co sku­teč­ně chce­me.

A jsou to sil­ná slo­va z úst autor­ky, Doreen Virtue, či přes­ně­ji, z něja­ké­ho důvo­du jsme si vytáh­li oprav­du sil­né a důraz­né kar­ty.

O to víc, že ener­gie slu­no­vra­tu obec­ně je vel­mi naku­mu­lo­va­ná, vypja­tá, nabi­tá ener­gií, kte­rá až elek­tri­zu­je, una­vu­je, zesi­lu­je, zvět­šu­je a – ten poten­ci­ál v ní musí­me nachá­zet ve vel­mi sou­stře­dě­ném a klid­ném sta­vu. A když jsem se tedy zepta­la na to téma, kte­ré je tu nej­vý­raz­něj­ší...

Buďte las­ka­ví k sobě a oprav­te si zdi svých osob­ních hra­nic, plo­ty svých ope­čo­vá­va­ných zahrá­dek a vyžeň­te škůd­ce.

Ale mož­ná si v cita­cích karet najde­te něco jiné­ho i pro sebe... Kartičky Sugilit a Kalcit.

O sugi­li­tu autor­ka píše: „Je to kar­ta eman­ci­pa­ce, při­po­mí­na­jí­cí, že  jste byli stvo­ře­ni k obra­zu a podo­bě Boha. Takže sílu Boha máte stá­le v sobě. Navíc vás posí­li­lo všech­no, co jste v živo­tě pro­ži­li.

Tato kar­ta při­chá­zí jako upo­zor­ně­ní, že jste ode­vzda­li svou moc ostat­ním. Možná jste se báli, že když nebu­de­te plnit jejich přá­ní, vez­mou vám něco, co má pro vás vel­kou cenu. Nebo jste jen nezdra­vě závis­lí na míně­ní jiných lidí.

Teď při­šel čas, abys­te zača­li být aser­tiv­ní, což zna­me­ná nedo­vo­lit ostat­ním pře­kra­čo­vat vaše hra­ni­ce a odmí­tat neo­práv­ně­né poža­dav­ky na váš čas, vaše pení­ze nebo jiné zále­ži­tos­ti. Asertivita vám pomů­že ctít a násle­do­vat vaše vnitř­ní vede­ní, kte­ré je ces­tou har­mo­nie a zdra­ví.“

Sugilit je mine­rál, kte­rý má nád­her­ně levan­du­lo­vou bar­vu, u těch, kte­ří ho mají, napo­má­há duchov­ní­mu posí­le­ní a napo­je­ní na vyš­ší vib­ra­ce. Pomáhá očis­tit vaši ener­gii, uklid­ňu­je a chrá­ní před hru­bos­tí.!

Kalcit je kame­nem nároč­né­ho obdo­bí a mno­ha povin­nos­tí: „Tato kar­ta k vám při­chá­zí, pro­to­že máte mno­ho povin­nos­tí a nej­spíš vás nabi­tý pro­gram stre­su­je. Možná tím, že dělá­te všech­no sami a nikdo vám nepo­má­há, utr­pě­lo i vaše zdra­ví. Dokonce může­te mít pocit, že ostat­ní lidé zne­u­ží­va­jí toho, že jste hod­ní a vel­ko­ry­sí.

Jste nabá­dá­ní k tomu, abys­te si zor­ga­ni­zo­va­li svůj pro­gram. Co může­te vypus­tit, aby se vám lépe dýcha­lo? Pokud máte ten­den­ci všem vyho­vět, mod­le­te se za sílu nasta­vit všem hra­ni­ce a říkat ne těm, kte­ří na vás kla­dou nepři­mě­ře­né poža­dav­ky. Tato kar­ta může být názna­kem, že jste závis­lí na dra­ma­tech a při­ja­li jste vzo­rec stre­so­vat se zby­teč­ně.

Váš hek­tic­ký pro­gram ve vás mož­ná vyvo­lá­vá pří­va­ly adre­na­li­nu nebo pocit důle­ži­tos­ti, chlubí­te se tím, jak jste zane­prázd­nění, nebo se utvr­zu­je­te v poci­tu obě­ti nebo bez­mo­ci coko­li změ­nit.

Mimo to je tato kar­ta zna­me­ním, že vás čeká nároč­né obdo­bí. V těch­to pří­pa­dech je nej­lep­ší naplá­no­vat si péči o své zdra­ví dopře­du tak, abys­te zvlád­li spl­nit roz­lič­né povin­nos­ti a neza­ne­dbá­va­li při­tom sami sebe.“

Kalcit je jeden z nej­běž­něj­ších krys­ta­lů na Zemi a vysky­tu­je se v celé řadě barev, může být neprů­hled­ný i prů­hled­ný. Je zná­mý tím, že očiš­ťu­je od nega­ti­vi­ty, pomá­há uzem­nit se a zvy­šu­je sou­stře­dě­ní.

Tak vám pře­ji krás­ný a sil­ný slu­no­vrat!

Použité kar­ty: Doreen Virtue, Andělé krys­ta­lů (Synergie, 2018)


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě21. června 2018 Slunovratové Andělé krystalů: Buďte laskaví k sobě Byl by hřích nevyužít tak silné a třpytivé karty Andělé krystalů od Doreen Virtue při dnešním slunovratu. O to víc mne překvapilo jejich sdělení. Dvě karty velmi podobného významu a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku?22. července 2018 Andělé krystalů: Jak mohou karty odpovědět na otázku? Jakékoliv výkladové karty mají jedinečnou schopnost, kterou jim nemůže upřít ani ten největší skeptik: Možná nám nedají přesnou odpověď na naši otázku, to vlastně není ani jejich účelem, […]