Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > LETNÍ A AUTOKINO LEDÁRNY: PROGRAM NA SRPEN

LETNÍ A AUTOKINO LEDÁRNY: PROGRAM NA SRPEN

Kino Ledarny rest

Od 2. čer­ven­ce fun­gu­je v pro­sto­ru u býva­lých Ledáren v Braníku nejen auto­ki­no, ale také let­ní kino LEDÁRNY. Kino si tak mohou užít jak moto­ris­ti, tak milov­ní­ci let­ních kin. Kapacita je cca 20 vozi­del a 100 lehá­tek. Letní gastro­ki­no nabí­zí kva­lit­ní fil­mo­vý a kuli­nář­ský pro­gram pro širo­kou veřej­nost.

 

Program kina a menu kino­restau­ra­ce najde­te na webu  autokinoledarny.cz, kde může­te také kou­pit vstu­pen­ky. Ty jsou k zakou­pe­ní na webu Ticket Portal, ane­bo pří­mo na mís­tě. Vstupné se pla­tí buď za 1 auto (399,-) nebo za 1 lehát­ko (130,-). Promítá se od 21:30, v srpnu od 21:45.

Menu gastro­ki­na zajiš­ťu­je vyhlá­še­ná podol­ská restau­ra­ce Rest, jejíž maji­tel Michal Kozlíček je ini­ci­á­to­rem celé­ho pro­jek­tu. Dramaturgii a tech­nic­ké záze­mí má na sta­ros­ti dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Artcam Films. 

V gastro nabíd­ce návštěv­ní­ci najdou např. hově­zí bur­ger s ched­da­rem, kyse­lou okur­kou a  raj­ča­ty, por­to­be­lo bur­ger s ched­da­rem s okur­kou a laný­žo­vou majoné­zou nebo Rest.hot dog (přeš­tic­ký párek z řez­nic­tví A maso, bílé zelí s  jala­pe­ňos paprič­ka­mi, ched­da­ro­vou omáč­kou, bbq omáč­kou a sma­že­nou cibul­kou). Široká nabíd­ka roz­lé­va­ných nápo­jů zahr­nu­je neal­ko, kva­lit­ní víno, ale i  toče­né pivo a  koktej­ly.

Po pro­jek­ci mohou řidi­či vyu­žít odvoz se služ­bou Rychlá žel­va za zvý­hod­ně­nou cenu. V mís­tě jsou k dis­po­zi­ci mobil­ní toa­le­ty. Provoz kina pro­bí­há v sou­la­du s hygi­e­nic­ký­mi naří­ze­ní­mi.

 

KINO
U Ledáren, Praha 4, Braník
Autem: sle­duj­te uka­za­te­le z uli­ce Modřanská. Pro pěší: tram/bus zastáv­ka Pobřežní ces­ta

 

WEB + VSTUPENKY / Kino LEDÁRNY (autokinoledarny.cz)
VSTUPENKY TICKETPORTAL Vstupenky na Dosah - diva­dlo, hud­ba, kon­cert, fes­ti­val, muzi­kál, sport

SOCIÁLNÍ SÍTĚ / Facebook / Instagram

 

 

úte­rý 3. 8. 2021, 21:45

Prvok, Šampón, Tečka a Karel, v původ­ním zně­ní / 118′

V pří­bě­hu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čty­ři kama­rá­di ve střed­ním věku při­zna­jí, že neži­jí tak, jak si před­sta­vo­va­li. A  roz­hod­nou se vyře­šit svou kri­zi pro­vo­ka­tiv­ní hrou a plně­ním odváž­ných úko­lů. Jak čty­ři­cát­ník zjis­tí, jest­li je oprav­do­vej chlap? Jak zabrá­ní koro­zi svých ide­á­lů, roz­ply­nu­tí snů a scvr­ká­vá­ní var­lat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se poku­sí najít v sobě odva­hu udě­lat pořád­nou kra­vi­nu jako zamla­da. Nebo aspoň odva­hu za všech okol­nos­tí říkat to, co si oprav­du mys­lí. Kdo spl­ní úkol, není sráč…

 

pátek 6. 8. 2021, 21:45

Šílený Max: Zběsilá ces­ta (Mad Max: Fury Road), v původ­ním zně­ní s titul­ky / English Friendly / 120′

Šílený Max, pro­ná­sle­do­va­ný svou pohnu­tou minu­los­tí, je pře­svěd­čen, že jedi­ný způ­sob jak pře­žít, je vydat se na osa­mě­lou pouť. Narazí však na sku­pi­nu prcha­jí­cí pus­ti­nou ve vyzbro­je­ném obr­ně­ném vozi­dle, v  jejímž čele sto­jí elit­ní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prcha­jí, tyra­ni­zu­je Immortan Joe, kte­ré­mu kdo­si odci­zil něco nena­hra­di­tel­né­ho. Rozzuřený vojen­ský vůd­ce svo­lá všech­ny své gan­gy a ve vyso­ko­ok­ta­no­vé sil­nič­ní vál­ce nemi­lo­srd­ně pro­ná­sle­du­je prcha­jí­cí rebe­ly.

 

stře­da 11. 8. 2021, 21:45

Matky, v původ­ním zně­ní / 95′

Čtyři nej­lep­ší kama­rád­ky jsou sebe­vě­do­mé, chyt­ré, uží­va­jí si, pro­bí­ra­jí spo­lu chla­py, vzta­hy a sex. K tomu se ale taky sta­ra­jí o děti, nebo je prá­vě poro­di­ly, pří­pad­ně jsou těhot­né. Sára (Hana Vagnerová) má hez­ký zadek, a tak ho zača­la fotit a žít ve svě­tě soci­ál­ních sítí. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak tro­chu ve zla­té kle­ci, její man­žel wor­ko­ho­lik (Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není divu, že ji okouz­lí mla­dý zpě­vák David (Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) je po roz­cho­du s  Kamilem (Václav Neužil) bez peněz, pros­tě upra­co­va­ná a uho­ně­ná mat­ka dvou dětí. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvě­lé­ho klu­ka (Štěpán Benoni), nesne­si­tel­né rodi­če, je těhot­ná a je jí špat­ně úpl­ně ze vše­ho. Ale hlav­ně mají jed­na dru­hou…

 

stře­da 18. 8. 2021, 21:45

Top Gun, v původ­ním zně­ní s titul­ky / English Friendly / 106′

Jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších sním­ků 80. let vyprá­ví jed­no­du­chý pří­běh mla­dí­ka, kte­rý se řídí dřív vlast­ní­mi instink­ty než pra­vi­dly. Film nazva­ný pod­le elit­ní aka­de­mie pro výcvik stí­ha­cích pilo­tů ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva obsa­hu­je všech­ny ingre­di­en­ce komerč­ní podí­va­né – pohled­né­ho hrdi­nu, vzru­šu­jí­cí letec­ké sou­bo­je i roman­tic­ké mezi­hry. Cruisův hor­ko­krev­ný pilot má pro­blémy s  auto­ri­tou i s pro něho sva­zu­jí­cí­mi pra­vi­dly, cítí zod­po­věd­nost za tra­gic­kou smrt své­ho ope­rá­to­ra, k tomu se trá­pí nevy­jas­ně­ný­mi okol­nost­mi sko­nu své­ho otce. To všech­no vyva­žu­je širo­kým úsmě­vem, až beze­lstnou upřím­nos­tí a zejmé­na mimo­řád­ným nadá­ním k pilo­tá­ži. Své nadá­ní pak osvěd­čí při  bojo­vém střet­nu­tí se sovět­ský­mi stí­hač­ka­mi.

 

pátek 20. 8. 2021, 21:45

Soul Kitchen, v původ­ním zně­ní s titul­ky / 99′

Lehčím, komediálně-gangsterským tónem nava­zu­je Akin v Soul Kitchen na svůj pozo­ru­hod­ný debut Rychle a bezbo­lest­ně (1998). Tentokrát ale téměř absen­tu­jí prv­ky dra­ma­tu. Soul Kitchen je odleh­če­nou jízdou na pome­zí culi­na­ry cine­ma a par­ty fil­mu. Vypráví pří­běh jed­né ham­bur­ské restau­ra­ce, kte­rou dile­tant­sky vede řec­ký imi­grant Zinos. Podnik v poe­tic­kém pro­sto­ru býva­lé­ho skla­du je mag­ne­tem na prů­švi­há­ře vše­ho dru­hu a sám také kata­stro­fy při­ta­hu­je. Akin tu nachá­zí ide­ál­ní šan­ci roz­ví­jet své klí­čo­vé téma: svět bez out­si­de­rů je svě­tem bez duše.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,72309 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53433 KB. | 28.11.2021 - 02:52:13