Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

Letná sezóna je zachviľu tu a s ňou aj predpoveď tržieb 15 najväčších blockbusterov.

batman3 DKR 16679rC1
batman3 DKR 16679rC1

Letná sezó­na odštar­tu­je 4.mája a to pre­mi­é­rov fil­mu The Avengers,ktorý neskrý­vajú ambí­cie pre­kro­čiť magic­kú mili­ar­do­vú hranicu.Battleship sa síce pre­mi­e­ta už nie­koľ­ko dní ale v USA má pre­mi­é­ru až 18 .Mája,čo by mohol byť troš­ku problém,nakoľko vte­dy budú vlád­nuť kinám The Avengers.V tom­to člán­ku sa ale nebu­de­me veno­vať domá­ce­mu USA trhu,ale trhu svetovému,kde nebudú zahr­nu­té odha­dy tržieb z USA.Výdatne nám v tom pomoh­li kal­ku­lač­ky štúdií a infor­má­cie na zahra­nič­ných serveroch.Aké čís­la vyšli podľa vás účtov­ní­kom štúdií,na ich naj­dra­h­šie fil­my?

Temný Rytier povstal: Posledný prí­beh o Batmanovi zaro­bil mimo USA sko­ro 470 000 000 $,nakoľ­ko sa podľa všet­ké­ho jed­ná o záve­reč­ný diel Nolanovej tri­ló­gie a infor­má­cia že už pól roka pred pre­mi­é­rov boli všet­ky pol­noč­né pre­mi­e­ta­nia V USA vypredané!dá sa pred­po­kla­dať že TDKR sa sta­ne naj­na­všte­vo­va­nej­ším fil­mom roku 2012.

Predpoveď tržieb mimo USA:850 000 000 $

Doba Ľadová 4:Znie to až neuveriteľné,ale posled­ná Doba Ľadová zaro­bi­la mimo USA 690 000 000 $.Dosť tomu pomoh­lo že malé dec­ká pro­s­te tie posta­vy milu­jú a že kva­li­ta série posled­ným die­lom troš­ku stúp­la.

Predpoveď tržieb mimo USA:740 000 000 $

The Avengers:Marvel dosi­a­hol zati­aľ naj­väč­ší úspech z Iron Manom,kto­rý si vyhláš­ko­val mimo USA sluš­ných 312 000 000 $.The Avengers je spl­ne­ním mokré­ho sna,každého fanu­ší­ka komixu,filmu a Marvelu.

Predpoveď tržieb mimo USA:580 000 000 $

 The Amazing Spider-Man:Pred pia­ti­mi rokmi Spider-man 3 zaro­bil mimo USA 555 0000 000 $,nakoľ­ko má Spiderman výbor­nú základ­ňu v Chine,Rusku a Brazílií mohol by pre­ko­nať Spidermana 3

Predpoveď tržieb mimo USA:570 000 000 $

Madagaskar 3:Posledne dve dob­ro­druž­stva sa odo­hrá­va­li v Afrike,zvieratá spo­lu z (kul­to­vý­mi) tuč­ni­akmi sa pre­sunú do Európy.Madagaskar 2 zaro­bil mimo USA 424 000 000 $ u tretie­ho pokra­čo­va­nia to bude o troš­ku viac.
Predpoveď tržieb mimo USA:525 000 000 $

 Brave:Disney/Pixar,to prvé štúdio potre­bu­je súr­ne náplasť za ranu menom John Carter(šéf štúdia už bol odvo­la­ný) a to dru­hé je zná­me svo­ji­mi ori­gi­nal­ny­mi a detail­ne pre­pra­co­va­ný­mi roz­práv­ka­mi.Wall-e zaro­bil 298 000 000 a Up 438 000 000 $ mimo USA.

Predpoveď tržieb mimo USA:380 000 000 $

MIB 3:Je to už pek­ných pár rokov,čo napo­sle­dy bojo­va­li muži v čier­nom z mimo­zem­skou hávetou.Ale majú jed­nu výho­du a to Willa Smitha,kto­rý doká­že ako jeden z posledných,prilákať na film do kín aké­ho­koľ­vek žán­ru množ­stvo ľudí.Hancock zaro­bil mimo USA 396 000 000 $ a Ja som legen­da 329 000 000 $.

Predpoveď tržieb mimo USA:300 000 000 $

Snehulienka a lovec:Producentom sním­ku je Joe Roth,kto­rý mal na sta­ros­ti aj mili­ar­do­vý hit Tima Burtona Alenka v ríše divov ‚hrá tam Chris Thor Hemworth,Twilight hereč­ka Kirsten Steward a Charlize Theron kto­rá má hlav­nú úlo­hu aj v Prometheovi,úspech je zaru­če­ný.

Predpoveď tržieb mimo USA:280 000 000 $

Battleship:zati­aľ má Battleship zaro­be­ných mimo USA 141 000 000 $ to je cel­kom sluš­né,Taylor Kitsch potre­bu­je film kto­rý doká­že zaro­biť pek­né peni­a­ze ako soľ,inak kvô­li nedo­stat­ku pon­úk ho bude­me môcť vidieť,iba za oki­en­kom v McDonalde.

Predpoveď tržieb mimo USA:270 000 000 $

G.I. Joe: Retaliation:posled­ný G.I.Joe zaro­bi­ly mimo USA pod oča­ká­va­nia 153 000 000 $,teraz si pri­zva­li na pomoc The RockaBruce Willisa,kto­rým sa v posled­nej dobe cel­kom sluš­ne darí,štúdio oča­ká­va oveľa väč­šie trž­by ako pri posle­dom dob­ro­druž­stve.

Predpoveď tržieb mimo USA:260 000 000 $

 Prometheus: Je to veľ­ký návrat Ridleyho Scotta k žánru,ktorý posu­nul do podo­by aké­ho pozná­me dnes.Posledný Votrelec zaro­bil mimo USA 113 000 000 $.Ale to ho neto­čil Ridley Scott.

Predpoveď tržieb mimo USA:250 000 000 $

 Temné tie­ne:Sú novým fil­mom Tima Burtona a už xy spo­lu­prá­ca z Johnny Deppom .Pred pár rokmi by to bola tutovka,ale všet­ky fil­my Johnnyho Deppa okrem Pirátov prepadli.No štúdio aj tak verí,že zaro­bia pek­né peniaze,ak to nebu­de vyslo­ve­ne trápne,mi im to aj pra­je­me.

Predpoveď tržieb mimo USA:240 000 000 $

 Rock of Ages: Hudobné fil­my no nemajú ľahké,o niek­to­rých si mys­lí­te že zaro­bia veľ­ké peniaze,ako Hairspray trž­by mimo USA sla­bých 83 000 000 $ a o niek­to­rých si mys­lí­te že budú rady ak sa zapla­tia,Mama Mia neu­ve­ri­teľ­ných 463 000 000 $.Ale ten­to film má eso v rukáve,hviezdne herec­ké obsa­de­nie na čele,megalomanským Tomom Cruisom!

Predpoveď tržieb mimo USA:230 000 000 $

 The Bourne Legacy: Bourne Ultimátum zaro­bi­lo mimo USA 215 000 000 $,to tam ale hral Matt Damon a teraz ho nahra­dil Jeremy Renner,kto­rý zbie­ra body kde sa len dá,M:I4The Avengers,k tomu mu bude sekun­do­vať stra­te­ný a zabud­nu­tý Edward Norton.

Predpoveď tržieb mimo USA:200 000 000 $

The Expendables 2: Prvé hviezd­ne obsa­de­nie doká­za­lo mimo USA zaro­biť 171 000 000 $,teraz sa k nim pri­dal ARNIE,CHUCKIE,VAN DAMME ‚tak­že urči­te pár mili­ó­nov navy­še zaro­bia.

Predpoveď tržieb mimo USA:180 000 000 $

Súhlasíte z účtov­níkmi z Hollywoodu,alebo si mys­lí­te že fil­mo­vý rebrí­ček by mal vyze­rať inak?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00653 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56688 KB. | 03.07.2022 - 14:38:28