Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti

letem svetem s vasou

Chcete se dozvě­dět, jak lidé žijí jin­de, jinak, jak vypa­da­jí, jaké svát­ky sla­ví? Víte, proč pan Šachovský pojme­no­val své leta­dlo Váša? Ne všich­ni lidé na zemi vypa­da­jí a žijí stej­ně jako my. Nemají oko­lo sebe stej­nou pří­ro­du nebo zví­řa­ta jako my. Chcete poznat zvy­ky jiných kul­tur a při­tom se pro­le­tět po celém svě­tě? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na novin­ku vyda­va­tel­ství Grada Letem svě­tem s Vášou, kte­rá vyšla pod znač­kou bam­book. Tak hurá nase­dat, už pole­tí­me. 

Co vlast­ně v této kni­ze najde­te? Jak vlast­ně vypa­dá svět, najde­te zde mapu svě­ta, kde přes­ně my byd­lí­me, co je pro naši Českou repub­li­ku typic­ké, jaké máme památ­ky, vlaj­ku. Každá kapi­to­la má na kon­ci otáz­ky, kte­ré ově­ří, zda jste dob­ře poslou­cha­li, také noto­vý zápis s pís­nič­kou, kte­rou si může­te zahrát a zazpí­vat. Jaké země může­te s Vášou, tatín­kem, mamin­kou a chlap­ci Pavlíkem a Petříkem navští­vit? Jako prv­ní se podí­vá­me do Francie, dále do Grónska, Mexika, Brazílie, Afriky, Antarktidy, Austrálie, Číny, Ruska a nako­nec zpát­ky domů, do České repub­li­ky. Tak kde se vám nej­ví­ce líbi­lo? V tom vel­kém svě­tě je sice krás­ně, ale jak se pře­ci říká:“ Všude dob­ře, doma nej­lé­pe.“

V této kni­ze pozná­te jiné kul­tu­ry, jejich zvy­ky, zazpí­vá­te si pís­nič­ku o dané zemi, dozví­te se zají­ma­vos­ti, jaký mají úřed­ní jazyk, měnu či hlav­ní měs­to. Publikaci krás­ně dopl­ňu­jí ilu­stra­ce Zuzany Dredky Kruté.

Musím říci, že kni­ha Letem svě­tem s Vášou mě napros­to nadchla. Trošičku mě mrzí, že nevy­šla již dří­ve. Se svý­mi před­ško­lá­ky jsem měla celo­roč­ní pro­jekt Cestujeme svě­ta­dí­ly. Opravdu by se nám na toto téma  hodi­la. Potěší nejen dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře, kte­ří rádi ces­tu­jí po svě­tě a chtě­jí se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí. Tuto kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol, kte­ré do svých tema­tic­kých plá­nů zařa­zu­jí mul­ti­kul­tur­ní výcho­vu. Myslím si, že je důle­ži­té, aby již děti v mateř­ské ško­le měly pově­do­mí o tom, kde žije­me, ale pře­de­vším proč jejich kama­rá­di ve škol­ce či ško­le mají jinou pleť, jiné rodi­če a zvy­ky. V dneš­ní době se  děti setká­va­jí s řadou cizin­ců. Díky této kni­ze už tomu vše­mu budou lépe rozu­mět a nebu­dou tak ztra­ce­né, když uvi­dí dítě s tma­vou ple­tí nebo šik­mý­ma oči­ma. Bude to pro ně už běž­né.

Krátké kapi­to­ly jsou vždy ukon­če­ny otáz­ka­mi k dané­mu pří­bě­hu. Jsou pře­hled­né, dopl­ně­ny krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Tím také vzni­ká vlast­ní inter­pre­ta­ce pří­bě­hu. Můžete o něm dále dis­ku­to­vat a pře­dá­vat si vlast­ní myš­len­ky.

Knihu zajis­té oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če, kte­ří čas­to ces­tu­jí za pra­cí nebo na dovo­le­nou a chtě­jí svým dětem a vnou­ča­tům při­blí­žit, kam to vlast­ně jez­dí, co je tam čeká, čemu se musí mnoh­dy při­způ­so­bit.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Zuzana Dreadka Krutá

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-2530-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Velikonoce v české lidové kultuře8. dubna 2020 Velikonoce v české lidové kultuře Hledáte pro své děti zajímavou publikaci, která jim přiblíží tradici Velikonoc? Chcete si přečíst to, jak se vlastně dříve slavily svátky jara? Víte, jak se plete pomlázka? Baví vás […]
  • Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky13. listopadu 2019 Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky Jak je to vlastně s dobrem s zlem? Víte, že mají andílci za své kamarády čertíky? Jak je to možné, že se čerti nesmí umývat? Vtipný, laskavý a veselý příběh z pera Pavla Vrány se vám bude […]
  • Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce26. května 2020 Liška Šiška ve školce - ta nejlepší narozeninová oslava ve školce Přemýšleli jsme někdy nad tím, když všechny děti i paní učitelky odejdou domů, co asi dělají hračky? S dětmi v naší mateřské škole jsem si o tom několikrát povídala. Do rukou se mě dostala […]
  • Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti26. května 2020 Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti Máte rádi knihy Ivy Geckové? Chcete pro své děti poučnou a zajímavou knihu? Novinka Co věděla moudrá želva, kterou vydala Grada pod značkou bambook bude pro vás to pravé. Pohodlně se […]
  • České dějiny - 100 památných míst6. ledna 2020 České dějiny - 100 památných míst Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy České dějiny - 100 památných míst, jejíž autorem je Jan Kvirenc. Kniha má úctihodných 456 stran. Pojďte se vypravit na nekonečnou […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
Další naše články...