Letec

letec 01

Letec byl oce­něn již 3 zla­tý­mi gló­by a má na kon­tě 11 nomi­na­cí na osca­ra. Mnoho lidí si řeklo, že nemů­že být dob­ré­ho sním­ku, hraje-li v něm Leonardo DiCaprio hlav­ní posta­vu. Byl jsem jed­ním z nevě­ří­cích Tomášů a mož­ná prá­vě to mne donu­ti­lo podí­vat se na Letce reži­sé­ra Scorceseho. A hle! Zázraky se dějí...Jen málo sníl­ků si spl­ní své vel­ké tou­hy tak jako Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), kte­rý po smr­ti obou rodi­čů, přes­to­že mu neby­lo ješ­tě ani 21 let, zdě­dil naf­to­vou spo­leč­nost Hughes Tool. Každý, ať už ame­ric­ký či evrop­ský, mla­dý muž sní o tom, že má neo­me­ze­né pro­střed­ky a může si prak­tic­ky dělat, co se mu zachce. Howard Hughes si je toho­to fak­tu v době jaz­zu, pro­hi­bi­ce a mafie dob­ře vědom a prá­vě pro­to se pus­til do jed­no­ho z nej­ris­kant­něj­ších fil­mo­vých pro­jek­tů v his­to­rii fil­mu. Na sklon­ku 20.let natá­čí film Pekelní andě­lé (Hell´s Angels), jejichž roz­po­čet dosá­hl i přes hos­po­dář­skou kri­zi rekord­ní část­ky 3,8 mili­o­nu dola­rů a stal se trhá­kem své doby. Proč byl roz­po­čet tak monu­men­tál­ní? Hughes dal při natá­če­ní bojo­vých scén z 1.světové vál­ky dohro­ma­dy nej­vět­ší sou­kro­mou vojen­skou let­ku svě­ta. Dalším fak­to­rem byl ten, že na stří­br­ná plát­na se totiž těs­ně po doto­če­ní roku 1927 dostá­vá prv­ní ozvu­če­ný film Jazzový zpě­vák, kte­rý při­pra­vil o prá­ci desít­ky reži­sé­rů, stov­ky her­ců a tisí­ce hudeb­ní­ků dopro­vá­ze­jí­cích němé fil­my orchest­rál­ní hud­bou. Hughes si uvě­do­mil, že jeho film již nebu­de mít bez zvu­ku úspěch, a tak mu výro­ba trvá dal­ší dva roky.

Mezitím si však spl­ňu­je i své dal­ší sny. Legendární věta, kte­rou jako malý pro­hlá­sil zně­la : Chci sestro­jo­vat nej­rych­lej­ší leta­dla na svě­tě, chci točit skvě­lé fil­my a stát se nej­bo­hat­ším člo­vě­kem svě­ta. Jeho cíle­vě­do­most je až děsi­vá vzhle­dem k tomu, že Hughes oprav­du roku 1932 zalo­žil letec­kou spo­leč­nost Hughes Aircraft a sestro­jil jed­no­ploš­ník H-1, kte­rý r.1935 vytvo­řil rych­lost­ní rekord 352 mil za hodi­nu (což je cca 570 km/hod). Za 2.sv.v. se pokou­ší sestro­jit monu­men­tál­ní pře­prav­ní leta­dlo Herkules, kte­ré váží 200 tun a doká­že pře­pra­vit něko­lik desí­tek tan­ků. Avšak kon­ku­ren­ce v podo­bě letec­ké spo­leč­nos­ti Pan Am s vede­ním Juana Trippea (Alec Baldwin) je tvr­dá a tla­čí na pilu. Snaží se pod­pla­tit hlav­ní vůd­ce ve správ­ní radě par­la­men­tu a pro­sa­dit mono­pol­ní zákon pro­hla­šu­jí­cí spo­leč­nost Pan Am za jedi­nou národ­ní letec­kou spo­leč­nost. To by zna­me­na­lo, že Hughes musí uzavřít svou spo­leč­nost a pokor­ně ji pro­dat Pan Am. How ard musí též očis­tit po vál­ce své jmé­no, jeli­kož byl před­se­dou správ­ní rady Owenem Brewsterem (Alan Alda) nař­čen z okrá­dá­ní stá­tu za úče­lem vlast­ní­ho obo­ha­ce­ní pod zámin­kou sestro­jo­vá­ní leta­del pro ame­ric­kou armá­du.
Každý si doká­že­me před­sta­vit, jak těž­ko si Hughes vydo­byl kari­é­ru. Bohužel ani jeho osob­ní život nebyl pro­cház­ka růžo­vým sadem. Již odma­lič­ka totiž kvů­li cho­ro­bě trpěl slu­cho­vou indis­po­zi­cí a zvý­še­nou para­no­i­ou hra­ni­čí­cí s baci­lo­fó­bií. Ta se pro­je­vo­va­la zvý­še­nou ostra­ži­tos­tí a per­fek­ci­o­nis­mem. Howard se tak stal ve spo­leč­nos­ti mnoh­dy nesne­si­tel­ným, doslo­va nevy­cho­va­ným. Jeho psy­chic­ké potí­že mu nedě­la­ly dob­ro­tu ani v milost­ném živo­tě. Jeho prv­ní zná­most­mi se slav­ný­mi osob­nost­mi fil­my byly hereč­ky Bette Davis, Ginger Rogers či Rity Hayworth či Ray Hawlow (Gwen Stefani). Vážnou zná­mos­tí mu byla až vychá­ze­jí­cí hvězda ozvu­če­né­ho fil­mu Katherina Hepburn (Cate Blanchett). Ta mu sice byla po dlou­há léta opo­rou, ale stej­ně skon­či­li roz­vo­dem kvů­li Katheřinině nevě­ře. Zvláštní zná­most měl Hughes poz­dě­ji s Avou Gardner (Kate Beckinsale), kte­rá byla stej­ně tak jako on vel­mi domi­nant­ní a nebá­la se pro­sa­zo­vat své názo­ry. Možná pro­to se s ní postup­ně schá­zel a roz­chá­zel celých dva­cet let. Ava si ho nikdy nechtě­la vzít,nepřijímala mate­ri­ál­ní dary a nene­cha­la se upla­tit mužem ve vyso­kém posta­ve­ní. Možná prá­vě to Hughese na Gardnerové zau­ja­lo. Nebyl si u ní totiž ničím jis­tý.
Howard na svou letec­kou vášeň dopla­til a při zku­šeb­ním letu špi­o­náž­ní­ho leta­dla XF-1 roku 1946 hava­ro­val na jeden z domů v Beverly Hills. Film kon­čí těs­ně po již zmi­ňo­va­ném říze­ní s Owenem Brewsterem roku 1948.

Asi vás pře­kva­pím tvr­ze­ním, že výše popsa­ný předlou­hý text je pou­ze struč­ným shr­nu­tím toho, co se ve fil­mu ode­hrá­vá. Věřte nebo ne, je to pou­ze zlo­mek tří­ho­di­no­vé podí­va­né na mis­trov­sky vytvo­ře­ný film. Ještě snad nikdy se mi nesta­lo, abych neměl co fil­mu vytknout. Všechno je totiž vyšper­ko­va­né do sebe­men­ší­ho detai­lu. Scénář Johna Logana (Poslední samu­raj, Gladiátor) by se měl zapsat do his­to­rie jako jed­no z vele­děl svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie stej­ně tak jako suve­rén­ní tak­tov­ka reži­sé­ra Martina Scorceseho (Gangy New Yorku, Věk nevin­nos­ti, Zuřící býk). John Logan po dlou­hém stu­diu Hughesova živo­ta sepsal oprav­do­vý lite­rár­ní skvost. Velmi mne pře­kva­pi­lo, že pod­nět pro natá­če­ní zasa­dil Leonardo DiCaprio. Právě on pdstr­čil námět pro­du­cen­tu Michael Mannovi (režie Poslední mohy­kán). Námět podal prá­vě TEN Leo z Titanicu, kte­rý měl po doto­če­ní kata­stro­fic­ké­ho vel­ko­fil­mu afér­ky s nevhod­ný­mi oso­ba­mi a plet­ky se záko­nem. Byl znám hlav­ně jako pra­sác­ká pri­ma­do­na. Filmem Letec se však vrá­til mezi dob­ře hod­no­ce­né her­ce (dostal za film Zlatý gló­bus - Nejlepší herec). A nejen že si napra­vil svou repu­ta­ci! On totiž v mno­hém pře­sko­čil všech­ny své soky a vyhou­pl se na prv­ní příč­ky dneš­ní herec­ké bran­že! Já osob­ně nemám rád Leonarda DiCapria. Za toto mu však děku­ji, pokor­ně se mu omlou­vám a žádám o odpuš­tě­ní za kaž­dé kři­vé slo­vo, kte­ré jsem o něm kdy řekl.
Leonardo spo­lu s ostat­ní­mi vytvo­řil herec­ký kon­cert. Kolegy mu byli Alan Alda (Owen Brewster). Alan je u nás znám hlav­ně jako Hawkey z M*A*S*He. V Letci je mu již něco oko­lo 80 let a hra­je zápor­nou posta­vu. toho jsem se obá­val stej­ně jako DiCapria. Avšak byl jsem úpl­ně stej­ně pře­kva­pen. Dalším kole­gou byl Alec Baldwin coby kon­ku­rent Hughese Juan Trippe. Ale ani dámy neza­os­tá­va­li. Cate Blanchettová vytvo­ři­la zce­la posta­vu Kathariny Hepburn vel­mi rea­lis­tic­ky. Více se mi však vtisk­la do pamě­ti Kate Beckinsale coby své­ráz­ně se pro­sa­zu­jí­cí Ava Gardner. Ta se sta­la pro Howarda part­ner­kou s pro­ti­hráč­kou. Ava byla totiž jed­na z prv­ních tvr­dých lady 20.století.
V dal­ších ved­lej­ších rolích uvi­dí­te Iana Holma (Bilbo z Pána Prstenů), Judea Lawa (Road to Perdition, Na Dotek), Johna C.Reillyho (Chicago) či Gwen Stefani (zpě­vač­ka sku­pi­ny No Doubt).

Zvláštním úka­zem je, že žád­ná z postav pří­liš nevy­bí­há do popře­dí a to se týče i hlav­ní­ho hrdi­ny. Všichni jsou napa­so­vá­ni do své doby, do rea­li­ty. Ani jeden z nich, ať je sebe­bo­hat­ší, není výji­meč­něj­ším než někdo jiný. To je též jeden z aspek­tů, kte­rý dělá film jedi­neč­ným.

Jak už jsem pozna­me­ná­val, nemám k fil­mu ani jed­nu nega­tiv­ní při­po­mín­ku. Jestli toto doká­za­li nacpat do tří hodin, chtěl bych vidět hrubý mate­ri­ál (už aby byl Letec na DVD s bonu­sy). Kamera Roberta Richardsona, kte­rý byl již oce­něn Oscarem za film Olivera sto­nea JFK, byla per­fekt­ní. Má to něko­lik důvo­dů : Richardson totiž točil star­ší­mi kla­sič­těj­ší­mi meto­da­mi při­bli­žu­jí­cí se evrop­ské­mu sty­lu, kte­ré spo­jil s výbor­ným sní­má­ním jak akce, tak čis­tě Kubrickovských zále­ži­tos­tí. Společně s digi­tál­ní­mi efek­ty (ve kte­rých se mys­lím si hod­ně vyznám a mnoh­dy jsem byl na pochy­bách co je a není sku­teč­né) a hud­bou Howarda Shorea byla vytvo­ře­na vta­hu­jí­cí atmo­sfé­ra 30. a 40.let. Howard Shore pou­žil pro atmo­sfé­ru sta­ré son­gy pře­zpí­va­né dneš­ní­mi jaz­zo­vý­mi pěv­ci a u monu­men­tál­ních sek­ven­cí pou­žil orchest­rál­ní hud­by, kte­rá mi malič­ko (ale oprav­du jen malič­ko) při­po­mně­la Copollovu Apokalypsu či Kubrickovu Vesmírnou Oddyseu : 2001.

Pokud by měl někdo zájem, tak v pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní Letce do kin vydal nakla­da­tel­ství METAFORA kni­hu Letec, kte­rá byla pro tvůr­ce fil­mu inspi­rač­ní pomůc­kou.

Nemám rád Leonarda DiCapria, nemám rád Aleca Baldwina, nemu­sím Cate Blanchett a přes­to je pro mne Letec nej­lep­ším fil­mem za uply­nu­lý rok. Každý, kdo na něj nepů­jde do kina udě­lá straš­li­vou chy­bu. Já osob­ně budu 27.února Letci držet při udí­le­ní Oscarů všech­ny čty­ři pal­ce. Doufám, že mu to vyjde. Letec by si zaslou­žil ješ­tě o hvěz­dič­ku víc.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a […]
  • Nespoutaný Django - 80 %9. ledna 2013 Nespoutaný Django - 80 % Nový film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak […]
  • Letec - premiéra 10. 2. 200531. ledna 2005 Letec - premiéra 10. 2. 2005 Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) je mužem, pro kterého není žádný sen nedosažitelný. Na sklonku 20. let 20. století natáčí filmové drama z 1. světové války Pekelní andělé (Hell’s […]
  • Gangs of New York28. dubna 2003 Gangs of New York Nemilosrdný New York devatenáctého století otevírá své brány a vpouští nás do svých smrdutých ulic plných násilí, prostituce, zlodějiny, přistěhovalců, gangů a odpadků. Ano, právě tady se […]
  • n200806141040 Pistole4. srpna 2008 Hitman Říkali nám dobří lidé: „U filmů, které produkuje Luc Besson, pohřběte veškeré naděje.“ My jsme neposlouchali. Varovali nás, že pokud, nedej Bože, je místem příběhu Rusko a hlavní hrdina se […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Tom Yum Goong22. května 2006 Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkovat, že se tento mladík objevil na scéně. Jet Li, Jackie Chan i další stálice už pomalu myslí na […]
  • Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can)7. srpna 2004 Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can) Od režiséra Stevena Spielberga bychom určitě nečekali nic jiného, než opravdu pořádný a kvalitně natočený film. Je tomu tak i v tomto případě? Předními postavami celého filmu jsou […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
Další naše články...