Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Letadla - 50 %

Letadla - 50 %

Letadla
Letadla

Komu se ale­spoň tro­chu líbi­la užva­ně­ná auta a výtvar­né nápa­dy ve fil­mech Auta, ten by si neměl nechat ujít pří­běh o malém, ale sna­ži­vém práš­ko­va­cím leta­dle, kte­ré má snad­no zapa­ma­to­va­tel­né jmé­no Prášek Skočdopole. Jeho prá­ce, práš­ko­vá­ní polí kolem zapa­dá­ko­va se jmé­nem Vrtulákov, ho sice baví, ale ješ­tě více by ho bavi­lo létat dál­ko­vé lety. Ono létat neu­stá­le nad lány kuku­ři­ce má sice svou poezii, ale Prášek si chce spl­nit svůj vel­ký sen a letět letec­ký závod kolem svě­ta. A Prášek je nejen sym­pa­tic­ké leta­dlo, ale má kolem sebe fajn kama­rá­dy. Cisterna Chug a ser­vis­ní vozi­dlo Dottie se jeho nápa­du nesmě­jí, ale začnou mu pomá­hat s pří­pra­vou na nároč­ný závod. Vyžaduje to pat­řič­nou tech­nic­kou úpra­vu a také najít správ­né­ho tre­né­ra dál­ko­vé­ho létá­ní. Prášek na svou stra­nu zís­ká váleč­né­ho vete­rá­na Skippera a po pat­řič­né pří­pra­vě se oprav­du vydá zdo­lá­vat jed­not­li­vé eta­py nároč­né­ho závo­du. Závodní atmo­sfé­ra s sebou při­ná­ší množ­ství nových zážit­ků, přá­tel­ství i nepřá­te­le. Prášek se pocti­vě sna­ží, dokon­ce jed­no­mu leta­dél­ku pomů­že a hlav­ně se učí pozná­vat, jaký kdo oprav­du je.

Použijeme to, co se osvěd­či­lo

Film Letadla nava­zu­je na úspě­chy ani­mo­va­ných fil­mů Auta a Auta 2, kde se moto­ro­vá vozít­ka cho­va­jí jako lidé a jejich jed­ná­ní je pocho­pi­tel­né i dětem. Osvědčil se nená­roč­ný pří­běh, vtip­né dia­lo­gy a čitel­né cha­rak­te­ri­za­ce pova­ho­vých rysů. Putování roz­ma­ni­tou kra­ji­nou a stří­dá­ní pro­stře­dí umož­ní potřeb­nou změ­nu a mož­nos­ti drob­ných inci­den­tů a výtvar­ných nápa­dů. To všech­no opět auto­ři fil­mu vyu­ži­li a v hlav­ních rolích jsou ten­to­krát leta­dla. Auta však ve fil­mu nechy­bí. Uvidíme je v roli divá­ků při star­tu závo­du, nebo v roli komen­tá­to­ra.

Dalším osvěd­če­nou jis­to­tou je sáz­ka na hrdi­nu, kte­rý nemá moc nega­tiv­ních vlast­nos­tí a je obklo­pen dob­rý­mi kama­rá­dy. Práškovací leta­dlo Prášek při­po­mí­ná spíš v pomě­ru k ostat­ním leta­dlům dítě k dospě­lým posta­vám, ale pova­ho­vě a jed­ná­ním se podo­bá více dospí­va­jí­cím nebo hrdi­nům s men­ší­mi život­ní­mi zku­še­nos­ti.

Kvalitní ani­ma­ce musí být základ, ale nic se nesmí pře­há­nět. V Letadlech si ani­má­to­ři dali prá­ci se svis­tem vrtu­lí i s moř­skou hla­di­nou. Jestliže se ve fil­mu Auta občas obje­vi­la ani­mo­va­ná per­lič­ka ve for­mě odra­zu na karo­sé­rii auta nebo něja­ké­ho detai­lu, pak leta­dla něčím podob­ným neo­plý­va­jí. Také arti­ku­la­ce mlu­ví­cích postav se zmen­ši­la. Ale to nao­pak není na ško­du, pro­to­že to pomoh­lo zacho­vat vět­ší celist­vost tru­pu leta­del.

Pobavit a neu­ra­zit

Film Letadla nepři­šel s ničím novým, ani si nekla­de žád­ný vel­ký cíl. Vedoucí výro­by John Lasseter, scé­náris­ta Jeffrey M.Howard  a reži­sér Klay Hall opráši­li osvěd­če­nou “kar­tu“ a dali ji opět do obě­hu. Asi si řek­li, že děti potře­bu­jí tro­chu poba­vit, jen malič­ko pou­čit a pro­fes­ně nesmí film niko­ho neu­ra­zit. Do kin se tak dostá­vá pří­běh o jedin­ci, kte­rý si plní svůj sen ve spo­lu­prá­ci s kama­rá­dy. Musí na sobě zapra­co­vat a taky troš­ku pře­ko­nat svůj strach. Všechno je však dáv­ko­vá­no po tro­š­kách, bez hru­bos­tí, nási­lí a zlo jen tro­chu zlo­bí. Je to pros­tě „čají­ček“ pro naše malé a nejmen­ší. Jedno plus však musím vyzdvih­nout. Ve fil­mu se něko­li­krát obje­ví ter­mí­ny tech­nic­ké a naráž­ky na fyzi­kál­ní záko­ny. Když nic jiné­ho, pak k nená­roč­né zába­vě se při­da­la sna­ha moti­vo­vat zájem o tech­ni­ku, leta­dla nebo snad tro­chu o uče­ní fyzi­ky.

A ješ­tě jeden motiv mě zau­jal, a to vztah k hrdi­no­vi nebo váleč­ným vete­rá­nům. Možná by to moh­la být malá inspi­ra­ce i pro naše scé­náris­ty.

K cel­ko­vé­mu sviž­né­mu a sou­čas­ně cit­li­vé­mu vyzně­ní fil­mu výraz­ně pomohl čes­ký dabing. V roli Práška Skočdopole pozná­te Kryštofa Hádka, vete­rá­na Skippera namlu­vil Petr Pelzer a zlé­mu Ripslingerovi pro­půj­čil hlas Jan Šťastný.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95701 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56676 KB. | 03.07.2022 - 14:03:42