Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Let (Flight) - 70 %

Let (Flight) - 70 %

31

Tak se nám Robert Zemeckis vrá­til. Po del­ší době si vzal pod svá kří­d­la film, kte­rý není ani­mo­va­ný. Zrežíroval hra­ný film. 

2

Jak říka­jí synop­se od dis­tri­bu­to­ra:

„Kapitán Whip Whitaker je velezku­še­ný pilot, kte­ré­mu sebe­prud­ší tur­bu­len­ce ani nesto­jí za zvý­še­ní hla­su či adre­na­li­nu v krvi. Když během rutin­ní­ho letu jím pilo­to­va­né doprav­ní leta­dlo vlét­ne do mohut­né bou­ře, chlad­no­krev­ně ho vyve­de do bez­pe­čí, za což si vyslou­ží potlesk 96 ces­tu­jí­cích a šes­ti čle­nů posád­ky. Radost je před­čas­ná, leta­dlu postup­ně začnou vyne­chá­vat funk­ce, je čím dál neo­vla­da­tel­něj­ší a Whip se odhod­lá k šíle­né­mu činu – oto­čí ho vzhů­ru noha­ma, což ho má déle udr­žet ve vzdu­chu a mezi­tím se poku­sí najít co nej­vhod­něj­ší mís­to k při­stá­ní. Před rov­ným pásem lou­ky ho zno­vu oto­čí a ve dvou­setki­lo­me­t­ro­vé rych­los­ti sed­ne na zem. Jako zázra­kem pře­ži­je 96 lidí. Když se Whip poslé­ze pro­bu­dí v nemoc­ni­ci, dozví se, že se stal národ­ním hrdi­nou. Adorace ale trvá jen do chví­le, než pad­ne klí­čo­vá otáz­ka: Co dělal kapi­tán před osud­ným letem? V tu chví­li pro něj začí­ná nový boj. Boj, kte­rý nako­nec bude těž­ší než ten, kte­rý sve­dl se živly a neo­vla­da­tel­ným leta­dlem.“

Tak jde hlav­ně o to, aby hlav­ní posta­va, kte­rá je závis­lá na alko­ho­lu a dro­gám, doká­za­la všem lidem, kte­ří ji můžou dostat do věze­ní, že v době říze­ní letu neby­la pod vli­vem návy­ko­vých látek. Nevím, kolik toho bylo od scé­náris­tů vymyš­le­no, kolik je pro­cent je sku­teč­ně reál­ných, kte­ré věci v živo­tě se moh­li tře­ba stát, ale roz­hod­ně se jed­ná o ame­ric­ký film, kte­rý v rám­ci fil­my hod­ně věcí si při­způ­so­bí, že vypa­da­jí jako rea­li­ta, ale přes­to to není v nor­mál­ním živo­tě mož­né.

Řekneme-li, že prv­ní tako­vou nere­ál­nou věcí je vlast­ně ihned hlav­ní posta­va. Já už vůbec nevě­řím tomu, že by zaměst­na­va­tel nedě­lal něja­ké kon­t­rol­ní čin­nos­ti svých zaměst­nan­ců. Nevím, jest­li na to náho­dou v Americe napros­to se*** ale já si mys­lím, že asi ne. Která aero­lin­ka by si zaměst­na­la pilo­ta, kte­rý je alko­ho­lik a bere dro­gy.  A hlav­ně pro­šel by zaměst­na­nec, pilot, kon­t­rol­ním sítem? Asi to potom nechám v dis­ku­si v člán­ku, ať se něja­cí odbor­ní­ci vyjá­d­ří. Já osob­ně urči­tě bych své zaměst­nan­ce, pokud jsou na tolik zod­po­věd­ných mís­tech, kon­t­ro­lo­val jako oko v hla­vě.

1

Druhou zají­ma­vou věcí, kte­rou já za rea­li­tu nepo­va­žu­ji, je samot­né při­stá­ní pilo­ta s leta­dlem a při­stá­va­cí mané­vr.  Mám totiž veli­ký dojem, že tak­to vel­ká leta­dla nejsou při­způ­so­be­na k tomu, aby letě­la tak dlou­ho na zádech, zdá se mi to veli­ce pře­mrš­tě­ný aero­dy­na­mic­ký blá­bol, kte­rý byl vymyš­len hlav­ně kvů­li tomu, aby se zdů­raz­ni­la odva­ha pilo­ta a jeho schop­nos­ti, kte­ré byly uzpů­so­be­ny alko­ho­lu. A jak víme, tak lidé pod parou mají více štěs­tí než rozu­mu. Druhou čás­tí, kte­rá se mi na samot­ném letu vůbec nelí­bi­la a zdá se mi nere­ál­ná je samot­né plác­nu­tí na zem s čás­tí klouza­vé­ho letu. Veliké leta­dlo se cca 100 lid­mi na palubě asi nepat­ří mezi kluzá­ky, aby se cho­va­lo tak, jak je uka­zo­vá­no ve fil­mu. Neříkám, že není schop­no letět bez moto­rů, ale doba letu, ani styl letu, vypo­ví­dal o tom, že je to výmy­sl scé­náris­tů z důvo­du pří­bě­ho­vé lin­ky. Samotné při­stá­ní se mi v hla­vě zje­vu­je pořád, pro­to­že to bylo při­stá­ní vlaš­tov­ky, ne veli­ké­ho leta­dla. Vůbec u leta­dla, kte­ré má o sobě váhu více 50 tun, neby­ly zacho­vá­ny základ­ní fyzi­kál­ní záko­ny. Jak je vidět, tak si vždy Amerika ráda vymýš­lí a upra­vu­je rea­li­tu, aby se jí to více hodi­lo do líbi­vos­ti divá­ků.

Takové nere­ál­né věci tedy celý film degra­du­jí do čás­ti Sci-fi. Samotný pří­běh je vymyš­le­ný doce­la dob­ře, ale kla­sic­ky ame­ric­ký, že se hlav­ní posta­va na kon­ci fil­mu pochla­pí a udě­lá jedi­nou správ­nou věc za celý svůj alko­ho­lic­ký život. Robert Zemeckis chtěl hlav­ně pro svůj, po dlou­hé době dal­ší hra­ný, film šoko­vat veřej­nost. Nejen pří­bě­hem, ale i nato­če­ný­mi věc­mi. Nereálné při­stá­ní, kte­ré postrá­dá fyzi­kál­ní záko­ny, ale i ihned v prv­ních minu­tách celým nahým žen­ským tělem (Američané jsou „puri­tá­ní“).

Jak to teda z fina­li­zo­vat? Dost šoků na to, že reži­sér se zno­vu vrá­til do hra­né tvor­by. Chybí mi hlav­ně zají­ma­vý pří­běh, u kte­ré­ho mi neva­di­lo, že si vymýš­lí věci, kte­ré nejsou v našem vesmí­ru reál­né. Pokud to má být dra­ma, jak je tedy mož­né, že celý film je čas od času pro­tkán malý­mi humor­ný­mi vlož­ka­mi, kte­rý­mi se celý sál fil­mo­vých kri­ti­ků bavil. Bohudík, že ale­spoň všech­ny herec­ké i tech­nic­ké věci byli veli­ce dob­ré. Nikde jsem nena­šel žád­nou botu, kte­rá by degra­do­va­la film. Pouze ty, kte­ré vytý­kám v tělu člán­ku.

3

  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muž na laně - 7/102. března 2016 Muž na laně - 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. […] Posted in Filmové recenze
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […] Posted in Speciály
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Osamělý jezdec11. června 2021 Osamělý jezdec Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhnou na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů. Slavným ochráncem práv Osamělého jezdce se stává mladý právník John Reid […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier23. dubna 2021 The Falcon and the Winter Soldier Po odchodu Stevea Rogerse do superhrdinského důchodu je svět bez Captaina Ameriky. Štít Captaina Ameriky potřebuje nového majitele. Jenže to nyní není na pořadu dne. Je tu nová hrozba, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59903 s | počet dotazů: 238 | paměť: 53528 KB. | 28.09.2021 - 08:54:21