Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Let (Flight) - 70 %

Let (Flight) - 70 %

31
31

Tak se nám Robert Zemeckis vrá­til. Po del­ší době si vzal pod svá kří­d­la film, kte­rý není ani­mo­va­ný. Zrežíroval hra­ný film. 

2

Jak říka­jí synop­se od dis­tri­bu­to­ra:

„Kapitán Whip Whitaker je velezku­še­ný pilot, kte­ré­mu sebe­prud­ší tur­bu­len­ce ani nesto­jí za zvý­še­ní hla­su či adre­na­li­nu v krvi. Když během rutin­ní­ho letu jím pilo­to­va­né doprav­ní leta­dlo vlét­ne do mohut­né bou­ře, chlad­no­krev­ně ho vyve­de do bez­pe­čí, za což si vyslou­ží potlesk 96 ces­tu­jí­cích a šes­ti čle­nů posád­ky. Radost je před­čas­ná, leta­dlu postup­ně začnou vyne­chá­vat funk­ce, je čím dál neo­vla­da­tel­něj­ší a Whip se odhod­lá k šíle­né­mu činu – oto­čí ho vzhů­ru noha­ma, což ho má déle udr­žet ve vzdu­chu a mezi­tím se poku­sí najít co nej­vhod­něj­ší mís­to k při­stá­ní. Před rov­ným pásem lou­ky ho zno­vu oto­čí a ve dvou­setki­lo­me­t­ro­vé rych­los­ti sed­ne na zem. Jako zázra­kem pře­ži­je 96 lidí. Když se Whip poslé­ze pro­bu­dí v nemoc­ni­ci, dozví se, že se stal národ­ním hrdi­nou. Adorace ale trvá jen do chví­le, než pad­ne klí­čo­vá otáz­ka: Co dělal kapi­tán před osud­ným letem? V tu chví­li pro něj začí­ná nový boj. Boj, kte­rý nako­nec bude těž­ší než ten, kte­rý sve­dl se živly a neo­vla­da­tel­ným leta­dlem.“

Tak jde hlav­ně o to, aby hlav­ní posta­va, kte­rá je závis­lá na alko­ho­lu a dro­gám, doká­za­la všem lidem, kte­ří ji můžou dostat do věze­ní, že v době říze­ní letu neby­la pod vli­vem návy­ko­vých látek. Nevím, kolik toho bylo od scé­náris­tů vymyš­le­no, kolik je pro­cent je sku­teč­ně reál­ných, kte­ré věci v živo­tě se moh­li tře­ba stát, ale roz­hod­ně se jed­ná o ame­ric­ký film, kte­rý v rám­ci fil­my hod­ně věcí si při­způ­so­bí, že vypa­da­jí jako rea­li­ta, ale přes­to to není v nor­mál­ním živo­tě mož­né.

Řekneme-li, že prv­ní tako­vou nere­ál­nou věcí je vlast­ně ihned hlav­ní posta­va. Já už vůbec nevě­řím tomu, že by zaměst­na­va­tel nedě­lal něja­ké kon­t­rol­ní čin­nos­ti svých zaměst­nan­ců. Nevím, jest­li na to náho­dou v Americe napros­to se*** ale já si mys­lím, že asi ne. Která aero­lin­ka by si zaměst­na­la pilo­ta, kte­rý je alko­ho­lik a bere dro­gy.  A hlav­ně pro­šel by zaměst­na­nec, pilot, kon­t­rol­ním sítem? Asi to potom nechám v dis­ku­si v člán­ku, ať se něja­cí odbor­ní­ci vyjá­d­ří. Já osob­ně urči­tě bych své zaměst­nan­ce, pokud jsou na tolik zod­po­věd­ných mís­tech, kon­t­ro­lo­val jako oko v hla­vě.

1

Druhou zají­ma­vou věcí, kte­rou já za rea­li­tu nepo­va­žu­ji, je samot­né při­stá­ní pilo­ta s leta­dlem a při­stá­va­cí mané­vr.  Mám totiž veli­ký dojem, že tak­to vel­ká leta­dla nejsou při­způ­so­be­na k tomu, aby letě­la tak dlou­ho na zádech, zdá se mi to veli­ce pře­mrš­tě­ný aero­dy­na­mic­ký blá­bol, kte­rý byl vymyš­len hlav­ně kvů­li tomu, aby se zdů­raz­ni­la odva­ha pilo­ta a jeho schop­nos­ti, kte­ré byly uzpů­so­be­ny alko­ho­lu. A jak víme, tak lidé pod parou mají více štěs­tí než rozu­mu. Druhou čás­tí, kte­rá se mi na samot­ném letu vůbec nelí­bi­la a zdá se mi nere­ál­ná je samot­né plác­nu­tí na zem s čás­tí klouza­vé­ho letu. Veliké leta­dlo se cca 100 lid­mi na palubě asi nepat­ří mezi kluzá­ky, aby se cho­va­lo tak, jak je uka­zo­vá­no ve fil­mu. Neříkám, že není schop­no letět bez moto­rů, ale doba letu, ani styl letu, vypo­ví­dal o tom, že je to výmy­sl scé­náris­tů z důvo­du pří­bě­ho­vé lin­ky. Samotné při­stá­ní se mi v hla­vě zje­vu­je pořád, pro­to­že to bylo při­stá­ní vlaš­tov­ky, ne veli­ké­ho leta­dla. Vůbec u leta­dla, kte­ré má o sobě váhu více 50 tun, neby­ly zacho­vá­ny základ­ní fyzi­kál­ní záko­ny. Jak je vidět, tak si vždy Amerika ráda vymýš­lí a upra­vu­je rea­li­tu, aby se jí to více hodi­lo do líbi­vos­ti divá­ků.

Takové nere­ál­né věci tedy celý film degra­du­jí do čás­ti Sci-fi. Samotný pří­běh je vymyš­le­ný doce­la dob­ře, ale kla­sic­ky ame­ric­ký, že se hlav­ní posta­va na kon­ci fil­mu pochla­pí a udě­lá jedi­nou správ­nou věc za celý svůj alko­ho­lic­ký život. Robert Zemeckis chtěl hlav­ně pro svůj, po dlou­hé době dal­ší hra­ný, film šoko­vat veřej­nost. Nejen pří­bě­hem, ale i nato­če­ný­mi věc­mi. Nereálné při­stá­ní, kte­ré postrá­dá fyzi­kál­ní záko­ny, ale i ihned v prv­ních minu­tách celým nahým žen­ským tělem (Američané jsou „puri­tá­ní“).

Jak to teda z fina­li­zo­vat? Dost šoků na to, že reži­sér se zno­vu vrá­til do hra­né tvor­by. Chybí mi hlav­ně zají­ma­vý pří­běh, u kte­ré­ho mi neva­di­lo, že si vymýš­lí věci, kte­ré nejsou v našem vesmí­ru reál­né. Pokud to má být dra­ma, jak je tedy mož­né, že celý film je čas od času pro­tkán malý­mi humor­ný­mi vlož­ka­mi, kte­rý­mi se celý sál fil­mo­vých kri­ti­ků bavil. Bohudík, že ale­spoň všech­ny herec­ké i tech­nic­ké věci byli veli­ce dob­ré. Nikde jsem nena­šel žád­nou botu, kte­rá by degra­do­va­la film. Pouze ty, kte­ré vytý­kám v tělu člán­ku.

3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka21. května 2020 Iron Man 3 - poslední samostatný film Tonyho Starka Návrat ve třetím dílu Iron Mana se podařil. Změna režiséra jde filmu k duhu. Shane Black je v tomto akčním filmu nový režisér, na akci není až tak dobrý. Ale jako jeden z nejúspěšnějších […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muž na laně - 7/102. března 2016 Muž na laně - 7/10 Filmový režisér Robert Zemeckis má na svém kontě celou řadu úspěšných snímků, mezi které patří například Forrest Gump, Návrat do budoucnosti, nebo Let s Danzelem Washingonem v hlavní roli. […] Posted in Filmové recenze
  • Muž na laně ve 3D budí závrať15. října 2015 Muž na laně ve 3D budí závrať Filmy „na základě skutečné události“ patří k svébytnému žánru. Nejde o to, zdali se jedná o film historický, válečný nebo kriminální. Inspirace skutečnými událostmi příběh vždy lépe […] Posted in Filmové recenze
  • Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU2. dubna 2013 Iron Man 3 - ZAJÍMAVOSTI O FILMU - Snímek Iron Man 3 společnosti Marvel je natočen na motivy comicsu Stana Leeho, Dona Hecka, Larryho Liebera a Jacka Kirbyho. Iron Man se poprvé objevil ve 39. čísle série Tales of […] Posted in Speciály
  • IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno4. června 2012 IRON MAN 3 – natáčení oficiálně zahájeno Společnost Marvel Studios v době fenomenálního úspěchu filmu Avengers v kinech po celém světě oznámila začátek natáčení třetího filmu Iron Man. Pod režijním vedením Shanea Blacka začal […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Speed Racer27. dubna 2022 Speed Racer Speed Racer je sportovní akční komedie z roku 2008, kterou napsali a režírovali sestry Wachowští. Film je založen na stejnojmenné manga a anime sérii z 60. let 20. století. V hlavních […] Posted in Speciály
  • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"19. ledna 2022 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,20004 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56321 KB. | 29.05.2022 - 03:40:43