Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lesní duch

Lesní duch

LesniDuch
LesniDuch

Už by se nikdy nemě­li dělat rema­ky. Stačí původ­ní fil­my. Terminátor, Robocop atd.. V této době si chtě­jí pro­du­cen­ti dělat repe­te s fil­my, kte­ré zno­vu nato­čí. Jedním z nich je Evil Dead, původ­ní horor od Sama Raimiho, kte­rý už v roce 1981 nato­čil vel­mi níz­ko roz­počto­vý horo­ro­vý film.

V tom fil­mu se prv­ně obje­vil Bruce Campbell, kte­ré­mu se poda­ři­lo vytvo­řit kul­tov­ní posta­vu, kte­rá se posta­vi­la pro­ti zlu v dal­ších dílech a i v novo­do­bém seri­á­lu (ve spo­leč­nos­ti Xeny)

Můj názor na rema­ky je tako­vý, že se nema­jí vůbec natá­čet. Vezmeme si námět uni­kát­ní­ho fil­mu, kte­rý udě­lal díru do svě­ta, a zku­sí­me to zno­vu. S nový­mi sexy tvá­řič­ka­mi, s nový­mi reži­sé­ry a samo­zřej­mě s novou tech­no­lo­gií.  Málokdy se to vyda­ří, Soudce Dredd je vel­ká vyjím­ka.

Lesní duch z roku 2013 pat­ří mezi neú­spěš­né fil­my, kte­ré se sna­ží neú­spěš­ně pokra­čo­vat v rema­kech a zopa­ko­vá­ní toho, co je už dáv­no nato­če­no. Proto to neby­lo úspěš­né.

Když se to tak vez­me, tak urči­tě moder­ní  fanouš­ci tuto sérii nezna­jí, tak je to pro ně prvé, ale urči­tě je doba inter­ne­tu, všech­no se dá najít na webo­vých strán­kách, a tak se urči­tě dosta­nou fil­mo­vý znal­ci k původ­ním ver­zí, aby moh­li porov­ná­vat novou i původ­ní ver­zi.

Nová ver­ze je hor­ší, než sta­rá níz­ko­roz­počto­vá, už není tak stra­ši­del­ná, tak není dob­ře zahra­ná a už ani nevi­dí­me tolik krve a ani tolik tem­né­ho vystra­še­ní, že bychom byli nuce­ni uté­ci z cha­ty na samo­tě, kde ani pes neštěk­ne.

Blu-ray je opro­ti fil­mu kva­lit­ní, jak obraz, tak ani čes­ký dabing neza­os­tá­vá. Petr Neskusil a Jitka Ježková se sna­ží v dabin­go­vém roz­počtu před­vést to, co se od nich oče­ká­vá. Asi je to také režií L.K.J. Nováka, kte­rý už má vel­ké zku­še­nos­ti s dabin­gu. Tak si dabing udr­žu­je úro­veň, jaká se vidí jenom tak v kinech.

Pro moder­ní fanouš­ky je horo­ro­vý film Lesní duch z roku  2013 pře­kva­pe­ním, že se bojí, leka­jí a jsou vystra­še­ní na samo­tě u lesa, ale při­znej­me si, na původ­ní film z ran­ních 80. let to nemá, to by se asi muse­li pro­du­cen­ti roz­krá­jet, aby udě­la­li lep­ší film, než v době, kdy byli dva reži­sé­ři, kte­ří doká­za­li za mini­mum peněz nato­čit kul­tov­ní fil­my.

Prvním byl Sam Raimi, a dru­hým samo­zřej­mě Peter Jackson, kte­rý si níz­ko­roz­počto­vým fil­mem udě­lal to nej­vět­ší jmé­no.

Určitě si Blu-ray může­te kou­pit na samo­tu u lesa, na cha­tu, kde nej­bliž­ší záchra­na je kilo­me­t­ry dale­ko, o nic nepři­jde­te a bude­te se v noci bát. Klidně si potom zopa­kuj­te i původ­ní film z roku 1981, potom bude­te mít dlou­hou beze­snou noc, kdy se se bude­te bát kaž­dé­ho noč­ní­ho zvu­ku.

Dá se sehnat i Blu-ray s ple­cho­vým oba­lem, a tak se Vám bude digi­tál­ní nosič dob­ře vyjí­mat na Vaší polič­ce mezi ostat­ní­mi.

Partner recenze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Krásnou ple­cho­vou ver­zi si může­te i zakou­pit v inter­ne­to­vém obcho­dě.

Bitrate

EVIL_DEAD_2013-00001-bitrate-10s

Screeny z Blu-ray

Objednete si Blu-ray.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91643 s | počet dotazů: 240 | paměť: 57733 KB. | 28.06.2022 - 05:59:51