Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lesní duch | Evil Dead [65%]

Lesní duch | Evil Dead [65%]

evil dead image08
evil dead image08

Režisér Sam Raimi, ješ­tě před­tím než si začal hrát s pavou­čím mužem a čaro­dě­jem ze země Oz, při­ve­dl na svět sérii horo­ro­vých titu­lů, kte­ré dodnes pat­ří mezi kla­si­ku. Na horo­ry Lesní duch, Smrtelné zlo 2 a Armáda tem­not se pak poku­sil před lety navá­zat sním­kem Stáhni mě do pek­la, kte­rý tolik nad­še­ní jako jeho původ­ní tri­lo­gie s Brucem Campbellem roz­hod­ně neskli­dil. Avšak zatím­co poma­lu začí­ná při­pra­vo­vat regu­lér­ní pokra­čo­vá­ní původ­ní tri­lo­gie, do kin vče­ra při­šel dlou­ho oče­ká­va­ný rema­ke jeho původ­ní­ho fil­mu. Snahu roz­bo­řit zaži­té názo­ry na pře­dě­láv­ky kla­sik si navíc pro­dukč­ně sám Raimi pohlí­dal. Jak ale nové poje­tí Lesního ducha tedy dopadlo?

   evil-dead-image06

Vyléčit člo­vě­ka ze závis­los­ti na dro­gách urči­tě není žád­ná pro­cház­ka růžo­vým sadem. Když máte kolem sebe své nej­bliž­ší, může se to ale povést. Mia na tom není nej­líp a tak se roz­hod­ne skon­co­vat se svo­jí závis­los­tí. Se svým bra­t­rem a kama­rá­dy se vydá­vá do jejich rodin­né cha­ty, kde ji její nej­bliž­ší budou opo­rou, kte­ří ji pomo­hou dostat se z toho nej­těž­ší­ho. Ani jeden z pěti­ce však ješ­tě netu­ší, že dro­go­vá závis­lost jed­no­ho z nich bude jejich nejmen­ší pro­blém. Chvíli po pří­jez­du totiž obje­vu­jí ve skle­pě míst­nost, kde se pořá­da­ly okul­tis­tic­ké ritu­á­ly a také kni­hu zavá­za­nou ost­na­tým drá­tem. Tím, že ji jeden z nich ote­vře však vyvo­lá­vá pra­dáv­ný ritu­ál, kte­rý má na zem při­vo­lat démo­na, kte­rý nasto­lí vlá­du hrů­zy a tero­ru. Dokud však síly zla nepo­hl­tí všech pět, je zde stá­le nadě­je na to, zachrá­nit sebe i zby­tek lid­stva.

Když už se v tren­du pře­dě­lá­vek pouš­tí tvůr­ci do veš­ke­rých kla­sik, jed­nou muse­la při­jít řada i na jed­nu z nej­slav­něj­ších „cha­to­vých“ horo­ro­vých jízd. Původní kon­cept s Brucem Campbellem by ovšem dnes asi jako horor neob­stál ( i když uvi­dí­me v již ohlá­še­ném pokra­čo­vá­ní ) a tak se reží­ru­jí­cí Fede Alvarez roz­ho­dl vydat poně­kud jiným smě­rem. Ten tam je nad­hled a do znač­né míry humor­né poje­tí. Nový Lesní duch je prvotříd­ní horo­ro­vá naklá­dač­ka, kte­rá si pro suro­vé zábě­ry jako vystři­že­né z krva­vé­ho béč­ka nejde dale­ko, kte­rá drá­sá divá­ka atmo­sfé­rou a pro­klá­dá to povin­nou por­cí leka­ček a bu-bu-bu ze všech smě­rů. Kdo tedy čeká jen moder­ni­zo­va­nou zále­ži­tost jako v pří­pa­dě kon­ku­ren­ce, mohl by se hod­ně spá­lit.

1160932 - Evil Dead

Samozřejmě, horor kte­rý se na pla­ká­tech kasá tag­li­nem „Nejděsivější film jaký kdy uvi­dí­te“ bude mít asi k humo­ru dale­ko. A je to prav­da. Humor se tu vysky­tu­je pou­ze for­mou nará­žek na původ­ní sérii, jinak se tu moc neza­smě­je­te. Na dru­hou stra­nu to s tou děsi­vos­tí není tak hor­ké. Spíše se totiž jed­ná o nej­kr­va­věj­ší film, kte­rý uvi­dí­te v nor­mál­ní kino­dis­tri­buci. Není to totiž děs, co vás drží celou dobu na nohou. Jsou to prá­vě suro­vé vyob­ra­ze­ní, kte­ré krás­ně uka­zu­jí, jak za těch tři­cet let kte­ré dělí původ­ní a novou ver­zi pokro­či­li tvůr­ci masek a efek­tů. Tím ovšem mys­lím sta­ré dob­ré mas­ky, cáka­jí­cí krev a podob­né sran­dy, ne tu digi­tal­ní náplast, kte­rou se sna­ží tvůr­ci cpát všu­de. Tu tady uvi­dí­te jen ve vylo­že­ně nut­ných pří­pa­dech. Jednoduše sta­rý dob­rý suro­vý horor pod­le sta­ré ško­ly, kte­rý si s ničím moc nebe­re ser­vít­ky; tedy něco, co jen tak v kině dnes neu­vi­dí­te.

evil-dead06

A prá­vě za to pat­ří tvůr­cům palec naho­ru. Už jen fakt, že se jim v dnes už trap­ně nafu­ko­va­né kon­ku­ren­ci found foo­tage rych­lokva­šek a podob­ně dlou­ho­tr­va­jí­cích para­zi­tů na slav­ných zač­kách ten­to rema­ke jed­no­du­še povstá­vá jako malý vítěz. Jistě se najde spous­ta divá­ků, kte­ří jej nesmy­sl­ně str­ha­jí a také něko­lik fanouš­ků ori­gi­ná­lu, kte­ří absen­ci nad­hle­du a humo­ru jed­no­du­še nesne­sou. Faktem ovšem je, že i přes­to, že to mís­ty tro­chu drh­ne a tem­po se tro­chu vytrá­cí postu­pem času, Lesní duch je plno­krev­ným zástup­cem horo­ro­vé­ho žán­ru, kte­rý ani na moment nedě­lá ostu­du hod­ně zná­mé znač­ce. Je to totiž suro­vý horor přes­ně tak jak má film hono­sí­cí se tou­to nálep­kou být a obsa­hu­je hned něko­lik momen­tů, kte­ré donu­tí obsah vaše­ho žalud­ku k nejis­to­tě. Pokud tak hodin­ka a půl kla­sic­ké­ho horo­ro­vé­ho zážit­ku je to co hle­dá­te, neo­tá­lej­te, nedej­te na recen­ze a názo­ry a zajdě­te si do kina udě­lat názor sami. Jedno je jis­té, podob­nou nálož v kině zase jen tak neu­vi­dí­te.

evil-dead-image02

 Nový Lesní duch je krás­nou ukáz­kou toho, jak pokro­čil horo­ro­vý žánr za tři­cet let kte­rý dělí ori­gi­nál od rema­ku. Raimi pro­dukč­ně při­ná­ší do kin suro­vost, kte­rá oprošťu­je původ­ní mate­ri­ál od humo­ru a nad­sáz­ky, aby drá­sal zaží­vá­ní divá­ků rukou Fede Alvareze celou hodi­nu a půl. Nová ver­ze horo­ro­vé kla­si­ky je nesku­teč­ně suro­vý záži­tek, kte­rý se v kině jen tak nevi­dí. A i když má své mou­chy jako ztrá­ta tem­pa a atmo­sfé­ry, stá­le se jed­ná o nekom­pro­mis­ní chu­ťov­ku, kte­rá musí v dneš­ní době found foo­tage rádo­by horo­rů kaž­dé­ho fanouš­ka kla­sic­ké­ho krva­vé­ho poje­tí jed­no­du­še potě­šit. Potitulková pomr­ká­vač­ka po budou­cím dal­ším dílu původ­ní tri­lo­gie pak fun­gu­je snad úpl­ně nej­lé­pe ze všech poti­tul­ko­vých bonu­sů co jsem viděl, i přes to, že se jed­ná pou­ze o dvě vtě­ři­ny. Groovy.

Hodnocení: 65%

Originál člán­ku zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57181 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55945 KB. | 23.05.2022 - 22:37:51