Kritiky.cz > Recenze knih > Les sebevrahů Aokigahara

Les sebevrahů Aokigahara

Les sebevrahů

Slyšeli jste již o japon­ském lese Aoikgahara na úpa­tí hory Fudži, kte­rý je spjat s démo­ny z japon­ské myto­lo­gie a sebe­vra­ho­vé si ho vybí­ra­jí jako mís­to, kde chtě­jí dob­ro­vol­ně ukon­čit svůj život?

Autor Jeremy Bates si ho nyní vybral jako mís­to pro svůj horo­ro­vý pří­běh, kte­rý vyšel v nakla­da­tel­ství XYZ. Jak se může změ­nit „oby­čej­ný naplá­no­va­ný výlet“ na horu Fudži kvů­li poča­sí na neza­po­me­nu­tel­ný děsi­vý záži­tek plný obav o vlast­ní pře­ži­tí se dozví­te po pře­čte­ní této nové kníž­ky.

Skupinka turis­tů, pra­cu­jí­cích v Tokiu, je domlu­ve­na, že ješ­tě před návra­tem do domov­ské země by měla pro­vést výstup na pověst­nou horu Fudži. Jenže naplá­no­va­ný výstup se vzhle­dem k nepří­z­ni­vé­mu poča­sí musí ale­spoň o den odlo­žit. Naskýtá se otáz­ka, jak nalo­žit s vol­ným časem. Etan, vypra­věč pří­bě­hu, si na par­ko­viš­ti všim­ne páru, kte­rý se oci­tl ve stej­né situ­a­ci, pro­to se s nimi sezná­mí. Tento pár má ale napros­to jas­nou před­sta­vu, co pod­nik­nou, než se poča­sí umoud­ří. Chtějí navští­vit míst­ní, báje­mi opře­de­ný les Aokigaharu, nebo­li les sebe­vra­hů. I ostat­ní ten­to nápad zaujme a tak se domlu­ví, že vyra­zí spo­leč­ně a přespí jed­nu noc v tom­to lese. Jeden člen výpra­vy se k tomu­to nápa­du nepři­dá a sna­ží se to ostat­ním ješ­tě roz­mlu­vit, aby na tako­vé mís­to vůbec necho­di­li, leč mar­ně, a tak jako jedi­ný zůstá­vá na par­ko­viš­ti, zatím­co sku­pin­ka 7 lidí vyrá­ží vstříc novým dob­ro­druž­stvím, zážit­kům a mož­ná i něja­ké­mu tomu nále­zu sebe­vra­ho­va těla.

Les se liší od všech ostat­ních, je veli­ce hus­tý a panu­je v něm zvlášt­ní ticho, lidem se hla­vou honí myš­len­ky, jak tudy krá­čí ti, kte­ří se roz­hod­nou svůj život dob­ro­vol­ně ukon­čit. Cesta kon­čí, ale oni pokra­ču­jí dále, hlou­bě­ji do lesa, aby si vybra­li vhod­né mís­to na tábo­ře­ní. Už během ces­ty zaží­va­jí „div­né“ věci a napa­da­jí je růz­né nepří­jem­né myš­len­ky či vzpo­mín­ky. Ale to je pou­ze začá­tek toho, co si díky své­mu nápa­du ješ­tě všech­no pro­ži­jí. Nakonec strá­ví v lese více času, než by jim bylo milé, neboť udá­los­ti nabe­rou spád neče­ka­ným smě­rem.

Strhující horo­ro­vý román je čti­vý, i když pro něko­ho může být úvod troš­ku zdlou­ha­věj­ší. Následně se do kníž­ky začte­te a již vám nedo­vo­lí ji odlo­žit. Díky skvě­lé­mu popi­su mís­ta a atmo­sfé­ry bude­te mít pocit, jako bys­te tam byli s nimi.  V prů­bě­hu kníž­ky se obje­vu­jí urči­té vzpo­mín­ky na minu­lost či myš­len­ky Etana, kte­ré mají dopl­ňo­vat aktu­ál­ní děj a pomo­ci ho pocho­pit. Román nepo­strá­dá napí­na­vost, leč vykres­le­ní pova­hy urči­tých osob nemu­sí být něko­mu zrov­na sym­pa­tic­ké a vyús­tě­ní pří­bě­hu neby­lo zvo­le­no rov­něž šťast­ně. Závěr horo­ru při­po­mí­ná krva­vá jat­ka a troš­ku to půso­bí, že autor už nevě­děl, jak kni­hu ukon­čit. Ukončení jinak napí­na­vé kni­hy se auto­ro­vi dle mě urči­tě nepo­ved­lo.


Autor: Jeremy Bates

Nakladatelství: XYZ

Žánr: horo­ry

Počet stran: 464

Hodnocení: 75 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství XYZ, kde ji lze také zakou­pit.

  • Mrazivé plameny25. srpna 2019 Mrazivé plameny Mrazivé plameny jsou volným pokračováním dvou dílů "Oběšení psi" a "Temní muži" ze série OXEN. Velkým plusem knihy je, že nemusíte vůbec znát oba předchozí díly, abyste mohli vůbec knihu […] Posted in Recenze knih
  • Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend9. srpna 2018 Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend Každý kraj má své pověsti, báje a legendy, které se předávají z generace na generaci. Každá z nich si příběh lehce upraví a vyprávění nabyde temných a hrůzostrašných rozměrů. Nejinak je […] Posted in Recenze knih
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […] Posted in Recenze knih
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […] Posted in Články, Recenze knih
  • Šesté zastavení18. srpna 2019 Šesté zastavení Hledáte-li čtení podobné knihám Dana Browna či Steva Berryho, bude se vám tato kniha pod názvem "Šesté zastavení" zcela určitě líbit. Jedná se o velmi fascinující a pestré čtení, bravurně […] Posted in Recenze knih
  • Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid13. března 2017 Až mi zítra budeš chybět - Heine Bakkeid Na trhu se objevila další detektivka, která se na zadní straně přebalu označuje jako „Maják v moři thrillerů“. Děj se odehrává v severském prostředí, proto čtenář bude pln očekávání, zda […] Posted in Recenze knih
  • Erotický román PROKURÁTOR11. srpna 2019 Erotický román PROKURÁTOR Erotický román "Prokurátor" s prvky detektivky si vás podmaní hned na prvních stránkách, a to především díky svým hlavním protagonistům tj. obhájkyní Kingy Blońské a prokurátora Lukasze […] Posted in Recenze knih
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...