Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Les sebevrahů Aokigahara

Les sebevrahů Aokigahara

Les sebevrahů

Slyšeli jste již o japon­ském lese Aoikgahara na úpa­tí hory Fudži, kte­rý je spjat s démo­ny z japon­ské myto­lo­gie a sebe­vra­ho­vé si ho vybí­ra­jí jako mís­to, kde chtě­jí dob­ro­vol­ně ukon­čit svůj život?

Autor Jeremy Bates si ho nyní vybral jako mís­to pro svůj horo­ro­vý pří­běh, kte­rý vyšel v nakla­da­tel­ství XYZ. Jak se může změ­nit „oby­čej­ný naplá­no­va­ný výlet“ na horu Fudži kvů­li poča­sí na neza­po­me­nu­tel­ný děsi­vý záži­tek plný obav o vlast­ní pře­ži­tí se dozví­te po pře­čte­ní této nové kníž­ky.

Skupinka turis­tů, pra­cu­jí­cích v Tokiu, je domlu­ve­na, že ješ­tě před návra­tem do domov­ské země by měla pro­vést výstup na pověst­nou horu Fudži. Jenže naplá­no­va­ný výstup se vzhle­dem k nepří­z­ni­vé­mu poča­sí musí ale­spoň o den odlo­žit. Naskýtá se otáz­ka, jak nalo­žit s vol­ným časem. Etan, vypra­věč pří­bě­hu, si na par­ko­viš­ti všim­ne páru, kte­rý se oci­tl ve stej­né situ­a­ci, pro­to se s nimi sezná­mí. Tento pár má ale napros­to jas­nou před­sta­vu, co pod­nik­nou, než se poča­sí umoud­ří. Chtějí navští­vit míst­ní, báje­mi opře­de­ný les Aokigaharu, nebo­li les sebe­vra­hů. I ostat­ní ten­to nápad zaujme a tak se domlu­ví, že vyra­zí spo­leč­ně a přespí jed­nu noc v tom­to lese. Jeden člen výpra­vy se k tomu­to nápa­du nepři­dá a sna­ží se to ostat­ním ješ­tě roz­mlu­vit, aby na tako­vé mís­to vůbec necho­di­li, leč mar­ně, a tak jako jedi­ný zůstá­vá na par­ko­viš­ti, zatím­co sku­pin­ka 7 lidí vyrá­ží vstříc novým dob­ro­druž­stvím, zážit­kům a mož­ná i něja­ké­mu tomu nále­zu sebe­vra­ho­va těla.

Les se liší od všech ostat­ních, je veli­ce hus­tý a panu­je v něm zvlášt­ní ticho, lidem se hla­vou honí myš­len­ky, jak tudy krá­čí ti, kte­ří se roz­hod­nou svůj život dob­ro­vol­ně ukon­čit. Cesta kon­čí, ale oni pokra­ču­jí dále, hlou­bě­ji do lesa, aby si vybra­li vhod­né mís­to na tábo­ře­ní. Už během ces­ty zaží­va­jí „div­né“ věci a napa­da­jí je růz­né nepří­jem­né myš­len­ky či vzpo­mín­ky. Ale to je pou­ze začá­tek toho, co si díky své­mu nápa­du ješ­tě všech­no pro­ži­jí. Nakonec strá­ví v lese více času, než by jim bylo milé, neboť udá­los­ti nabe­rou spád neče­ka­ným smě­rem.

Strhující horo­ro­vý román je čti­vý, i když pro něko­ho může být úvod troš­ku zdlou­ha­věj­ší. Následně se do kníž­ky začte­te a již vám nedo­vo­lí ji odlo­žit. Díky skvě­lé­mu popi­su mís­ta a atmo­sfé­ry bude­te mít pocit, jako bys­te tam byli s nimi.  V prů­bě­hu kníž­ky se obje­vu­jí urči­té vzpo­mín­ky na minu­lost či myš­len­ky Etana, kte­ré mají dopl­ňo­vat aktu­ál­ní děj a pomo­ci ho pocho­pit. Román nepo­strá­dá napí­na­vost, leč vykres­le­ní pova­hy urči­tých osob nemu­sí být něko­mu zrov­na sym­pa­tic­ké a vyús­tě­ní pří­bě­hu neby­lo zvo­le­no rov­něž šťast­ně. Závěr horo­ru při­po­mí­ná krva­vá jat­ka a troš­ku to půso­bí, že autor už nevě­děl, jak kni­hu ukon­čit. Ukončení jinak napí­na­vé kni­hy se auto­ro­vi dle mě urči­tě nepo­ved­lo.


Autor: Jeremy Bates

Nakladatelství: XYZ

Žánr: horo­ry

Počet stran: 464

Hodnocení: 75 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství XYZ, kde ji lze také zakou­pit.

  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah?1. listopadu 2020 Věrný čtenář nebo vyšinutý vrah? V Helsinkách je nalezena mrtvá žena slavného spisovatele. Na vraždě je hodně zvláštní to, že sedí ve slavnostních černých šatech u stolu s děsivým šklebem a ještě chvíli před smrtí stihla […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05268 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53323 KB. | 04.12.2021 - 09:27:18