Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Lepší teď než nikdy

Lepší teď než nikdy

Existuje mili­ón důvo­dů, proč nemít rád rea­lit­ní­ho mak­lé­ře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přes­ně to, co se mu líbí. Na kaž­dé­ho, kdo mu zkří­ží ces­tu, je úmy­sl­ně nepří­jem­ný, a nechce nic jiné­ho, než pro­dat posled­ní dům a v kli­du a míru ode­jít do pen­ze. Jeho žena Sarah Beth zemře­la už před lety, a tak zatím­co čeká na svůj vel­ký rea­lit­ní konec, trá­ví čas v domě se čtyř­mi byty, kte­rý vlast­ní – „Malé Shangri-La” – obklo­pen sou­se­dy, kte­ré postup­ně spo­ji­lo úzké přá­tel­ství a kte­rým se vět­ši­nou vyhý­bá, pokud si tedy zrov­na nestě­žu­je na hluk, kte­rý děla­jí jejich děti nebo neza­be­re celou pří­jez­do­vou ces­tu svým kla­sic­kým kab­ri­o­le­tem Mercedes Benz. Dokonce i las­ka­vé Leah (Diane Keaton), kte­rá Orena vytr­va­le zve na moji­to i přes jeho nepří­jem­né cho­vá­ní, se dostá­vá jen ráz­né­ho odmít­nu­tí. Snese se s jedi­ným člo­vě­kem, kte­rým je jeho sta­rá pří­tel­ky­ně, kole­gy­ně rea­lit­ní mak­léř­ka Claire (Frances Sternhagen), a to jen pro­to, že se zna­jí už celá dese­ti­le­tí a pro­to, že doká­že být sar­kas­tic­ká a nepří­jem­ná stej­ně dob­ře jako on.

Orenův život se obrá­tí vzhů­ru noha­ma, když se u jeho dve­ří zne­na­dá­ní obje­ví jeho syn Luke (Scott Shepherd), s kte­rým se Oren nestý­ká, a požá­dá ho, aby se dočas­ně posta­ral o jeho deví­ti­le­tou dce­ru, Orenovu vnuč­ku (Sterling Jerins), o jejíž exis­ten­ci Oren neměl ani tuše­ní. Když se Sarah (pojme­no­va­ná pod­le Orenovy zesnu­lé man­žel­ky) doslo­va zje­ví u jeho pra­hu, Oren neo­chot­ně sou­hla­sí, že ji vez­me dál. Bleskově ji ale pře­ho­dí na Leah, kte­rá je pří­liš doja­tá dívči­ným smut­kem z odlou­če­ní od otce, než aby odmít­la Orenovo absurd­ní oče­ká­vá­ní, že pros­tě zvlád­ne všech­no tak, aby on mohl dál pokra­čo­vat ve svém dosa­vad­ním živo­tě bez něja­ké­ho pře­ru­še­ní. Ale Leah má svou vlast­ní ces­tu a zkou­ší se uplat­nit jako baro­vá zpě­vač­ka – v čemž by zajis­té moh­la být úspěš­něj­ší, kdy­by zvlá­da­la svá vystou­pe­ní bez vyprá­vě­ní pří­bě­hů o svém zesnu­lém man­že­lo­vi a nepr­cha­la v slzách z jeviš­tě, kde zane­chá své­mu osu­du celou kape­lu vede­nou milu­jí­cím pia­nis­tou Artiem (Rob Reiner).

Sářina potře­ba lás­ky a citu Orena a Leah postup­ně sblí­ží a umož­ní jim vidět i odvrá­ce­nou část toho dru­hé­ho. Oren, kte­rý se původ­ně zabý­val jen myš­len­kou na to, že pro­dá svůj rodin­ný dům, aby měl v důcho­du z čeho žít, brzy zjis­tí, že Leah je víc než jen pár rukou navíc, kte­ré mu pomá­ha­jí se Sarah. A Leah zjis­tí, že Orenův nepří­stup­ný zevněj­šek je jen slup­ka, kte­rá zakrý­vá lid­skost sna­ží­cí se pro­drat ven. Oren a Leah se spo­leč­ně perou s vtip­ný­mi, radost­ný­mi, trap­ný­mi a někdy sil­ný­mi chví­le­mi jejich nové rea­li­ty. A tak se poma­lu a postup­ně začí­ná Oren ote­ví­rat – své rodi­ně, Leah a samot­né­mu živo­tu – v povzná­še­jí­cí kome­dii zná­mé­ho reži­sé­ra Roba Reinera.

Clarius Entertainment ve spo­lu­prá­ci s Foresight Unlimited a Envision Entertainment uvá­dí film spo­leč­nos­ti Castle Rock: LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY. Režie Rob Reiner, výkon­ní pro­du­cen­ti Liz Glotzer, Jared Goldman, Ron Lynch, Andrew Scheinman, Martin Shafer, Tamara Birkemoe, Remington Chase, Grant Cramer, Shaun Redick, Raymond Mansfield, Vitaly Grigoriants a Stepan Martirosyan. Výroba Ron Reiner, Alan Greisman a Mark Damon. Scénář Mark Andrus.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73460 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51702 KB. | 22.10.2021 - 14:48:05