Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Lepší teď než nikdy - O ROMANCI

Lepší teď než nikdy - O ROMANCI

Mezi těmi dvě­ma lid­mi dochá­zí k těm nej­ne­vin­něj­ším schůzkám, i když Orenův neob­rat­ný pokus o námlu­vy („Když jsem měl napo­sled sex, vyho­dil jsem si kole­no”) nako­nec ty dva spo­lu do poste­le dosta­ne. „Leah v té scé­ně vlast­ně říká, že si na sobě nechá pod­prsen­ku,“ pozna­me­ná­vá Reiner. „Celé to je o Diane. Domnívala se, že tako­ví lidé budou mít v sou­vis­los­ti se sexu­ál­ním aktem pří­liš mno­ho obav. Dali jsme to tam, pro­to­že mi řek­la, jest­li by ty milost­né scé­ny moh­la nato­čit oble­če­ná. Tak jsme uká­za­li jen to, co násle­do­va­lo.“

Po toli­ka letech bez jedi­né schůz­ky neměl ani jeden z nich poně­tí, co bude dál. „Je to tako­vé to ‘A teď jsme pár? A co teď bude?’” vysvět­lu­je reži­sér. „Oren je straš­ně ner­vóz­ní a chce odtam­tud vypad­nout. Snaží se ode­jít a Leah se cítí poní­že­ně, pro­to­že Oren utí­ká, a tak zkou­ší jen tak plá­cat. Pro mě je to per­fekt­ní scé­na, pro­to­že ono chví­li trvá, než jste schop­ni něko­mu vyznat lás­ku. A v této fázi živo­ta už žena nechce jen náhod­ný sex.“

Protože neví, co má dělat, obra­cí se Oren s žádos­tí o pomoc na postar­ší nevr­lou kole­gy­ni Claire, ztvár­ně­nou diva­del­ní hereč­kou Frances Sternhagen, kte­rá se obje­vi­la v Reinerově fil­mu MISERY NECHCE ZEMŘÍT z roku 1990. „Představuje Orenovu minu­lost a zna­jí se už hroz­ně dlou­ho. Není to žád­ná ranař­ka,“ říká Reiner. „A Frances ví, jak tako­vý text přes­ně zahrát – je jako námoř­ník. Faktem je, že je to vel­mi milá a jem­ná dáma. Je to úžas­ná uměl­ky­ně. A Douglas dodá­vá: „Mám rád tyhle pro­ti­ú­ko­ly, když ele­gant­ní dáma mlu­ví jako dlaž­dič. Nejde mi na rozum, jak je mož­né, že tahle slo­va vychá­ze­jí z jejích úst!”

I když souzně­ní mezi Leah a Sarah začí­ná Orena tro­chu obměk­čo­vat, stá­le se pokou­ší najít dívči­nu mat­ku, kte­rá, jak se uká­že, je nar­ko­man­ka. „Oren je zpo­čát­ku neob­lom­ný,” říká Douglas. „Nechce za ni pře­vzít jakou­ko­liv odpo­věd­nost. Ale když najde její mat­ku, začne mu být jas­né, že ta malá hol­čič­ka to sku­teč­ně nemě­la jed­no­du­ché.”

Leah jed­no­znač­ně brk­ne na cit­li­vou stru­nu, když mu řek­ne, že nemů­že uvě­řit tomu, jak se cho­vá. „Skutečně nemá­te žád­ný sou­cit?“ ptá se Orena. „Ten se na ni vel­mi zlo­bí, pro­to­že sou­cit samo­zřej­mě má,” říká Reiner. „Jen ho pohřbil hod­ně hlu­bo­ko.”

„Oren je pros­tě zlo­me­ný muž, kte­rý se stá­vá stá­le vět­ším pitom­cem, a nedo­ká­že s tím pře­stat, pro­to­že neví jak, neu­mí se otevřít. Hodně toho ztra­til: ženu, syna. Stává se to spous­tě z nás, když zaži­je­me podob­nou tragé­dii. Ale díky malé deví­ti­le­té hol­čič­ce a 69leté ženě se sta­ne něco nád­her­né­ho: dostá­vá dru­hou šan­ci,” vysvět­lu­je Keaton. „Za to, že se Oren vra­cí zno­vu do živo­ta a si zno­vu uvě­do­mu­je svo­je poci­ty, může Leah,“ říká Douglas. „Obviní ho, že nemá žád­né city, po všech těch letech, kdy pečo­val o svou ženu! Donutí ho začít zno­vu žít.“

Oren začne být nato­lik lid­ský, že dokon­ce poskyt­ne své sou­sed­ce pomoc při poro­du – na jeho gau­či. „Herečka Yaya Alafia byla v té době sku­teč­ně těhot­ná,” vysvět­lu­je Reiner. „Ve fil­mu rodi­la jen o něco dřív než ve sku­teč­nos­ti.“

Tato scé­na neby­la Douglasovi úpl­ně nezná­má. „Byl jsem u poro­du všech mých tří dětí,“ říká. „Ale nikdy jsem se nemu­sel vypo­řá­dat s pla­cen­tou na gau­či.“

Aby dostál své­mu sli­bu, že Leah pomů­že s kari­é­rou, sjed­ná­vá jí Oren schůzku s maji­te­lem klu­bu Victor’s. Schůzka se toči­la ve steak hou­se v Greenwichi a maji­te­le klu­bu nehra­je nikdo jiný než slav­ný Frankie Valli. „Byl per­fekt­ní,“ vzpo­mí­ná Reiner. A jest­li Keaton vypa­da­la ner­vóz­ně, ten­to­krát to neby­lo jen díky její­mu skvě­lé­mu herec­ké­mu umě­ní. „Michael prá­vě hrál Liberaceho ve fil­mu HBO. Seděl jsem a hrál na kla­vír a Diane blou­ma­la někde ve svém vlast­ním svě­tě. Žertem jsem se jí zeptal, jak se cítí a jest­li je před schůzkou s Frankiem Vallim ner­vóz­ní. ‘Cože?’ vyva­li­la oči, ‘Frankie Valli? Kde je Frankie Valli?’ A já jsem odpo­vě­děl, že je pří­mo tady, ale ať se necí­tí špat­ně, pro­to­že to já jsem ner­vóz­ní. Vždyť já budu hrát před Liberacem.“

Nakonec Oren, kte­rý Leah roz­ho­dil svou neob­rat­nos­tí v milost­ných věcech, usou­dil, že už toho poka­zil dost, tak­že může klid­ně dál pokra­čo­vat ve svých plá­nech a odstě­ho­vat se. „Má za to, že s ním Leah nechce mít nic spo­leč­né­ho, tak­že by se měl sba­lit a odjet,“ popi­su­je Reiner. „Ale potom zjis­tí, že se stal sou­čás­tí skvě­lé malé rodi­ny a uvě­do­mí si, že ji potře­bu­je zís­kat zpět.“

„LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY je ve sku­teč­nos­ti o dru­hých šan­cích. Lidé dosta­nou dru­hou nebo tře­tí šan­ci, i čtvr­tou nebo pátou, pokud jsou pros­tě ochot­ní se otevřít, při­jmout to a oddat se tomu,” říká Keaton. „To je to, co se mi na tomhle fil­mu líbí. Ráda bych to uplat­ni­la ve svém vlast­ním živo­tě: moh­la bych mít spous­tu pří­le­ži­tos­tí, kdy­bych byla v živo­tě jen tro­chu odváž­něj­ší a dovo­li­la si to. Ale my sami, jak jsme star­ší, se někdy uza­ví­rá­me a budu­je­me kolem sebe za zeď, při­tom je sku­teč­ně důle­ži­té to zkou­šet a dělat malé a postup­né krůč­ky a pros­tě se vyrov­ná­vat se živo­tem, lid­mi a pří­le­ži­tost­mi, pro­to­že všich­ni potře­bu­je­me zaží­vat lás­ku, tolik lás­ky, kolik může­me, jakým­ko­liv způ­so­bem, v jakém­ko­liv tva­ru nebo for­mě.“

Oren se také smí­řil se svým synem, když uznal, že Luke navzdo­ry vše­mu vycho­val bez­vad­nou hol­čič­ku. „Zeď se zhrou­ti­la,“ říká Douglas. „Je pěk­né vědět, že v jakém­ko­liv věku může­te zno­vu oži­vit své city, i když jste byli vel­mi osa­mě­lí.“ O tom­též ostat­ně mlu­ví reži­sér Reiner: “V jaké­ko­liv fázi živo­ta je lás­ka pros­tě lás­kou. Tyto poci­ty neu­mí­ra­jí. Chováte se jako puber­ťá­ci bez ohle­du na to, kolik vám sku­teč­ně je.”

A pro­du­cent Damon to struč­ně shr­nu­je: „To, že jsem mohl být sou­čás­tí LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY, je to, proč jsem tak rád sou­čás­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Lepší teď než nikdy


  • Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE Leah a Oren se více sblížili příchodem nového člena Orenovy rodiny, o jehož existenci ovšem Oren netušil: jeho vnučky Sarah, kterou hraje desetiletá Sterling Jerins. „Zrovna hrála ve […] Posted in Články
  • Lepší teď než nikdy - O FILMU9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O FILMU Režisér Rob Reiner má s komedií zkušenosti a rozhodně prokázal, že ví, jak úspěšně sloučit humor a romantiku. Ve své klasické komedii KDYŽ HARRY POTKAL SALLY z roku 1989 nechal publikum […] Posted in Články
  • Lepší teď než nikdy9. září 2014 Lepší teď než nikdy Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu zkříží cestu, je úmyslně nepříjemný, a […] Posted in Články
  • Misery nechce zemřít11. března 2022 Misery nechce zemřít Misery je americký psychologický thriller z roku 1990, který natočil režisér Rob Reiner podle stejnojmenného románu Stephena Kinga z roku 1987 a ve kterém si zahráli James Caan, Kathy […] Posted in Speciály
  • Kmotr III7. dubna 2022 Kmotr III Nyní šedesátiletý Michael Corleone (Al Pacino) dál ovládá pevnou rukou své obchodní zájmy. Velmi usilovně se však snaží odpoutat od vlastní kriminální minulosti a své obchody legalizovat. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hra27. února 2022 Hra Hra je americký thriller z roku 1997, který natočil režisér David Fincher s Michaelem Douglasem a Seanem Pennem v hlavních rolích a který produkovaly společnosti Propaganda Films a […] Posted in Speciály
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černý déšť - Černá detektivka z Japonska v režii Ridley Scotta.13. ledna 2021 Černý déšť - Černá detektivka z Japonska v režii Ridley Scotta. Osaka, Japonsko. Polda ztrácející nervy. Chystané spiknutí. Zabiják na útěku. Nick Conklin (Michael Douglas) a Charlie Vincent (Andy Garcia) jsou cizinci v neznámé zemi. Poldové z New York […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57527 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56386 KB. | 29.05.2022 - 10:59:48