Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE

Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE

Leah a Oren se více sblí­ži­li pří­cho­dem nové­ho čle­na Orenovy rodi­ny, o jehož exis­ten­ci ovšem Oren netu­šil: jeho vnuč­ky Sarah, kte­rou hra­je dese­ti­le­tá Sterling Jerins. „Zrovna hrá­la ve SVĚTOVÉ VÁLCE Z dce­ru Brada Pitta, když se zúčast­ni­la naše­ho kon­kur­zu,“ vzpo­mí­ná Reiner. „V prů­bě­hu let jsem pra­co­val se spous­tou dětí a ty buď mají při­ro­ze­nou schop­nost hrát, nebo ne. A ona ji má. Působí při­ro­ze­ně šťast­ně a opti­mis­tic­ky. A doká­že na povel pla­kat – dokon­ce jsem ji o to ani nemu­sel žádat.“

„Měla svůj vlast­ní smy­sl pro rea­li­tu,“ dodá­vá Douglas, „byla skvě­lá od prv­ní scé­ny, ve kte­ré se obje­ví, kde se lou­čí se svým tátou – ztě­les­ně­ná úzkost. Bylo nád­her­né sle­do­vat její sou­hru s Diane. Přirozená od začát­ku do kon­ce.“ Keaton byla ohro­me­ná tím, jak Jerins doká­za­la být sama sebou v týmu zku­še­ných dospě­lých. „Neznám dív­ku, kte­rý by byla tak vyzrá­lá a milá, a tak inte­lek­tu­ál­ně zdat­ná a zví­da­vá. Sterling Jerins byla jako malý zázrak. Byla neo­by­čej­ná v tom, že byla svá – neby­la dět­skou kopií dospě­lé hereč­ky. Celou dobu pros­tě záři­la a byla roz­to­mi­lá.“

Příchod Sarah napros­to zvrt­ne všech­ny plá­ny nar­cis­tic­ké­ho Orena. „Prodává svůj dům, je při­pra­ve­ný se odstě­ho­vat. Odchází do důcho­du a stě­hu­je se do rybář­ské bou­dy,” říká Reiner. „A před­tím, než se tak sku­teč­ně sta­ne, se mu u dve­ří obje­ví jeho syn Luke (kte­ré­ho hra­je Scott Shepherd), kte­ré­ho 10 let nevi­děl. Syn mu sdě­lí, že jde do věze­ní, a že má deví­ti­le­tou dce­ru, o kte­rou se teď má Oren posta­rat. Takže Oren uví­zl v situ­a­ci, kte­rou nechtěl a je nucen se s ní nějak vypo­řá­dat.”

„On s vnuč­kou nechce nic dělat,“ říká Douglas, „to není jeho pro­blém.“ A než doká­že při­jít na způ­sob, jak z toho ven, Sarah může být … Leahin pro­blém. „Nejdřív pošle Sarah pryč, k sou­sed­ce Leah. Něco jako ‘Ty zvlád­neš se o ni posta­rat.’ Leah je peču­jí­cí a milu­jí­cí oso­ba a moc ráda se o Sarah posta­rá. Jenže se začne také zají­mat o Orenovy pro­blémy, a díky roz­ho­vo­rům, kte­ré mezi nimi postup­ně začí­na­jí pro­bí­hat, Oren tro­chu roz­ta­je. Je to začá­tek jejich vzta­hu.”

Části seriálu:  Lepší teď než nikdy


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,02052 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53390 KB. | 25.09.2021 - 22:50:47