Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lepší svět - 78%

Lepší svět - 78%

LepsiSvet
LepsiSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

tumblr_lf5bjliohS1qavrhgo1_400

Víte, z čeho umí­chat  při­nejmen­ším zají­ma­vý švédsko-dánský koktejl? Zkuste tohle: Na stra­ně jed­né odlou­če­ná man­žel­ská dvo­ji­ce a jejich šika­no­va­ný syn. Na stra­ně dru­hé vdo­vec se synem, kte­rý ho nená­vi­dí. A na stra­ně tře­tí čer­ná Afrika s řádí­cím psy­cho­pa­tem. Nechutná to špat­ně, jen se vám mož­ná bude mís­ty zdát, že je to koktejl s bohu­žel lehce nevy­vá­že­nou chu­tí.

Příběh začí­ná v Africe, kde bílý lékař ošet­řu­je míst­ní komu­ni­tu a stá­le víc musí řešit důsled­ky řádě­ní tam­ní­ho psy­cho­pa­ta, kte­rý  roz­ře­zá­vá těhot­ným ženám bři­cho. Postupně se dozví­dá­me, že dok­tůrek nedáv­no pod­ve­dl svo­ji ženu, se kte­rou má dvě děti a díky tomu teď žijí sepa­ro­va­ně. Jeho star­ší syn Elias si díky své­mu před­ku­su dosy­ta uží­vá šika­ny ze stra­ny svých spo­lu­žá­ků a hlav­ně jejich vůd­ce - Sofuse. Jednoho dne do nové ško­ly nastu­pu­je Christian, kte­rý sice nedáv­no ztra­til milo­va­nou mamin­ku, kte­rá zemře­la na rako­vi­nu, nicmé­ně to nic nemě­ní na sku­teč­nos­ti, že je to roz­maz­le­ný a lid­mi rád mani­pu­lu­jí­cí fra­cek. Ihned si povšim­ne pro­blé­mo­vé­ho Eliase a roz­hod­ne se mu pomo­ci. Spřátelí se s ním, za což si vyslou­ží výprask od ostat­ních, nicmé­ně je to tvrďák a jed­no­ho dne, když Sofus zase mlá­tí Eliase na chla­pec­kých zácho­dech, se na něho vrh­ne a s nožem pod jeho krkem ho zmlá­tí pum­pič­kou na kolo. To mu vyne­se jakési uzná­ní, jeho sebe­vě­do­mí se ješ­tě zved­ne a už tak vel­ká pro­past mezi jím a jeho otcem ješ­tě naros­te. Ten, nešťast­ník, ať se sna­ží, jak se sna­ží, nemů­že si syna, kte­rý ho viní ze smr­ti milo­va­né mat­ky, zís­kat.

Když  jed­no­ho dne napad­ne otce Eliase na pís­ko­viš­ti něja­ký muž, roz­hod­ne se Christian, coby ochrán­ce ukřiv­dě­ných zakro­čit a pomstít se mu za něj, pro­to­že on je v jeho očích ten nej­vět­ší zba­bě­lec za to, že mu ránu nevrá­til zpět. Přemluví Eliase a sestro­jí pár bomb, kte­ré nastra­ží do auta ono­ho chláp­ka s cílem zde­mo­lo­vat ho. Jenže to nějak nedo­pad­ne a zatím­co oba chlap­ci čeka­jí za rohem na výbuch bom­by, z dru­hé stra­ny se rych­le­ji a rych­le­ji blí­ží nic netu­ší­cí malá hol­čič­ka s mat­kou. Elias je zahléd­ne a vyběh­ne jim napro­ti, aby je varo­val, jen­že mezi­tím bom­ba vybuch­ne...

Film nenu­dí, her­ci hra­jí všich­ni pře­svěd­či­vě, nej­lé­pe se asi se svou dět­skou rolí popral šika­no­va­ný Elias, nicmé­ně pár malič­kos­tí moh­lo být zvlád­nu­tých líp - děj fil­mu dost čas­to zby­teč­ně pře­ska­ku­je z jed­né dějo­vé linie do dru­hé a někte­ré detai­ly, kte­ré nejsou zas až tak úpl­ně nedů­le­ži­té, nejsou vůbec nijak vysvět­le­ny, což sním­ku ško­dí.

Na dru­hou stra­nu hod­ně půso­bi­vé bylo prá­vě ono dějo­vé podo­ben­ství o zlo­či­nu a tres­tu. Tak schvál­ně, co mys­lí­te, že je lep­ší, razit hes­lo - oko za oko, zub za zub, nebo ono zná­mé křes­ťan­ské - když tě někdo uho­dí, nastav mu dru­hou tvář?

Na to si po shléd­nu­tí fil­mu odpo­věz­te sami.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,07936 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58105 KB. | 10.08.2022 - 13:56:07