Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > LEONARDO DiCAPRIO

LEONARDO DiCAPRIO

Leonardo DiCaprio crop
Leonardo DiCaprio crop

LEONARDO DiCAPRIO  je úspěš­ným her­cem, kte­rý byl tři­krát nomi­no­ván na Oscara. DiCaprio se napo­sle­dy obje­vil v titul­ní roli sním­ku J. Edgar v režii Clinta Eastwooda. Za svůj výkon byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a na ceny Critics Choice a SAG. Předtím jsme ho moh­li spat­řit v kasov­ním trhá­ku Christophera Nolana Počátek a v dra­ma­tic­kém thrille­ru Prokletý ost­rov, kte­rý byl jeho čtvr­tým sním­kem ve spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Martinem Scorsesem. DiCaprio v sou­čas­né době natá­čí sní­mek Velký Gatsby pod režij­ním vede­ním Baze Luhrmanna.

Svou zatím posled­ní nomi­na­ci na Oscara si DiCaprio vyslou­žil v roce 2007 za výkon v dra­ma­tu Edwarda Zwicka Krvavý dia­mant. Téhož roku byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus, cenu BAFTA, Critics Choice a SAG za svůj výkon v osca­ro­vém sním­ku Skrytá iden­ti­ta v režii Martina Scorseseho. Kromě toho za ten­to sní­mek sdí­lel dal­ší nomi­na­ci na cenu SAG v rám­ci nomi­na­ce celé­ho herec­ké­ho týmu.

Předtím byl na Oscara nomi­no­ván za svůj výkon ve Scorseseho veli­ce úspěš­ném bio­gra­fic­kém sním­ku Letec, za kte­rý DiCaprio obdr­žel také Zlatý glo­bus a byl nomi­no­ván na ceny Critics Choice a BAFTA. Současně byl za něj poctěn hned dvě­ma nomi­na­ce­mi na cenu SAG.

Kromě svých herec­kých poči­nů se DiCaprio věnu­je také pro­duk­ci v rám­ci své spo­leč­nos­ti Appian Way. Pod její zášti­tou napsal, pro­du­ko­val a komen­to­val eko­lo­gic­ký doku­ment 11. hodi­na. Mezi dal­ší díla této spo­leč­nos­ti pat­ří napří­klad zmí­ně­ný Prokletý ost­rovLetec, stej­ně jako napří­klad fil­my Den zra­dy, Červená kar­kul­ka, Orphan či Veřejní nepřá­te­lé.

Kalifornský rodák DiCaprio se herec­tví věnu­je od svých 14 let. Jeho pře­lo­mo­vou rolí byla role ve fil­mo­vé adap­ta­ci dra­ma­tu Dospívání po ame­ricku. Téhož roku se obje­vil ve fil­mu Co žere Gilberta Grapea, kte­rý mu výko­nem v roli men­tál­ně posti­že­né­ho mla­dí­ka vyne­sl prv­ní nomi­na­ci na Oscara a na Zlatý glo­bus.

V roce 1995 zazá­řil ve třech veli­ce odliš­ných fil­mech počí­na­je wes­ter­nem Sama Raimiho Rychlejší než smrt. Současně si vyslou­žil pochval­né kri­ti­ky za výkon v roli dro­go­vě závis­lé­ho Jima Carrolla v dra­ma­tu Rváčův deník a také za výkon v roli bás­ní­ka Arthura Rimbauda ve sním­ku Agnieszky Holland Úplné zatmě­ní. Následujícího roku se obje­vil v moder­ní adap­ta­ci Romea a Julie v režii Baze Luhrmanna, za kte­rou byl oce­něn jako nej­lep­ší herec na fes­ti­va­lu v Berlíně. K vidě­ní byl také ve fil­mu Marvinův pokoj.

V roce 1997 se DiCaprio obje­vil po boku Kate Winslet v kasov­ním trhá­ku Titanic, za kte­rý byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Film pře­ko­nal veš­ke­ré rekor­dy a poté zís­kal jede­náct Oscarů. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad dvou­ro­le ve fil­mu Muž se želez­nou mas­kou, Pláž, Celebrity, Chyť mě, když to doká­žeš, Gangy New Yorku, jeho prv­ní sní­mek s reži­sé­rem Martinem Scorsesem, Labyrint lží Ridleyho Scotta či Nouzový východ Sama Mendese, ve kte­rém se zno­vu setkal s Kate Winslet a kte­rý mu vyne­sl jeho sed­mou nomi­na­ci na Zlatý glo­bus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61205 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55833 KB. | 24.05.2022 - 14:27:41