Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí

Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí

1 6

Leonardo DiCaprio není jen uzná­va­ným a talen­to­va­ným her­cem, znám je také svou akti­vi­tou na poli ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí. Právě život­ní pro­stře­dí bylo důvo­dem, proč se Leonardo sešel ve Vatikánu s hla­vou řím­sko­ka­to­lic­ké církve, pape­žem Františkem, se kte­rým dis­ku­to­val prá­vě o pro­ble­ma­ti­ce ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí.

2

Na návště­vu u pape­že se jedenačty­ři­ce­ti­le­tý Leonardo DiCaprio peč­li­vě při­pra­vil. Před pape­žem Františkem se uklo­nil, poté mu v ital­šti­ně podě­ko­val za při­je­tí slo­vy „Vaše Svatosti, děku­ji vám, že jste mi věno­val sou­kro­mou audi­en­ci“, a násled­ně polí­bil jeho prs­ten, přes­ně jak naři­zu­je pro­to­kol.

Jejich roz­ho­vor poté pro­bí­hal již kom­plet­ně v ang­lič­ti­ně, DiCaprio pape­ži Františkovi pře­dal dárek v podo­bě kni­hy s repro­duk­cí děl holand­ské­ho malí­ře Hieronyma Bosche z 16. sto­le­tí a vysvět­lil mu, že prá­vě obraz od Hieronyma Bosche mu jeho otec pově­sil nad postýl­ku, když byl ješ­tě dítě. Další dárek už nebyl tak osob­ní­ho cha­rak­te­ru, herec pape­ži věno­val šek, vypsa­ný na 15 mili­o­nů dola­rů s tím, aby pení­ze pou­žil na cha­ri­ta­tiv­ní úče­ly, kte­ré mu jsou blíz­ké. Poté s pape­žem pro­bí­ra­li téma­ta týka­jí­cí se pro­blé­mu ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí, papež her­ci daro­val svou vlo­ni vyda­nou encykli­ku, ve kte­ré se zabý­vá prá­vě ochra­nou pří­ro­dy a důraz­ně v ní vyzí­vá všech­ny oby­va­te­le pla­ne­ty k odpo­věd­nos­ti a země svě­ta, aby co mož­ná nej­ví­ce sni­žo­va­ly množ­ství skle­ní­ko­vých ply­nů vypouš­tě­ných do ovzdu­ší.

Leonardo DiCaprio se v pro­ble­ma­ti­ce ochra­ny pří­ro­dy anga­žu­je již od roku 1998, kdy zalo­žil svou nada­ci na ochra­nu pří­ro­dy, kte­rá fun­gu­je dodnes.

Zdroje: Reuters, USA Today

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52769 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51603 KB. | 24.10.2021 - 02:32:49