Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > LENKA KROBOTOVÁ EMILKA

LENKA KROBOTOVÁ EMILKA

Krobotova

Jak bys­te popsa­la Emilku, kte­rou hra­je­te v tri­lo­gii Zahradnictví?

Emilka je tako­vá žena dob­ré­ho srd­ce, ale jed­no­duš­ší­ho myš­le­ní. Pohybuje se na malém měs­tě. Pro mě to je ale žena s obě­ta­vým srd­cem. Vlastní spo­lu s man­že­lem Milošem zahrad­nic­tví. Je to švag­ro­vá tří hlav­ních sester, pro­to­že posta­va Vilmy má za muže Jindřicha a Emilka je jeho sest­ra.

Manžela vám hra­je David Novotný. Už jste se potka­li jako man­žel­ský pár před kame­rou?

My jsme spo­lu v páru poměr­ně čas­to. Především v Dejvickém diva­dle. V pod­sta­tě jsme se potka­li už i při natá­če­ní Čtvrté hvězdy, kde jsme milen­ci. Pořád se tak­to potká­vá­me a už si z toho dělá­me legra­ci, že nás to pro­vá­zí. A já jsem za to šťast­ná, pro­to­že David je výbor­ný herec. Je s ním legra­ce. Tahle lin­ka je ale hez­ky roze­psá­na v tom smys­lu, že uka­zu­je sil­ný vztah těch dvou lidí. Když je potom Emilčin man­žel Miloš ve věze­ní a ona přes veš­ke­ré úvod­ní nepo­ro­zu­mě­ní pocho­pí jeho vášeň k pěs­to­vá­ní kak­tu­sů. Je to pro něho důle­ži­té. Emilka ví, že je schop­na ty kak­tu­sy zachrá­nit. A to s lás­kou. Myslím si, že se na tom krás­ně uka­zu­je, že se lidé nemuse­jí objí­mat, ale sta­čí tako­vá věc, kte­rá divá­ko­vi uká­že, jak se měli rádi.

Když jste si pře­čet­la scé­nář od pana Jarchovského, co vás na roli Emilky zau­ja­lo?

Mě pře­de­vším nadchnul ten scé­nář jako celek. Skvělý námět. Absolutně rozu­mím tomu, když Petr říkal, že cítí dluh vůči posta­vě Daniely, což je vlast­ně jeho mamin­ka. Příběh, kte­rý před­chá­zí Pelíškům. Je to dob­rý nápad se k tomu vrá­tit, k posta­vě Jindřicha Rohna a celé­mu rodin­né­mu pří­bu­zen­stvu. Přijde mi, nejen jako hereč­ce, ale i jako člo­vě­ku, straš­ně důle­ži­té vra­cet se k obdo­bím dru­hé svě­to­vé vál­ky a nástu­pu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, pro­to­že cítím nejen na své gene­ra­ci, ale pře­de­vším na té mlad­ší, že se o tom straš­ně málo mlu­ví. Je důle­ži­té vidět ty věci a stá­le si je při­po­mí­nat. Sama jsem jako máma dvou klu­ků zvě­da­vá, až budou vět­ší, jak jim to všech­no budu vysvět­lo­vat.

Emilka je ve scé­ná­ři popsa­ná jako výbuš­ná, ale při­tom sta­rost­li­vá žena. Jak se vám tako­vá posta­va hrá­la? A jsou i vám tako­vé cha­rak­te­ro­vé rysy vlast­ní?

Ano, mys­lím si, že je tam spous­ta styč­ných bodů s mým cha­rak­te­rem. Nicméně, roz­díl je tře­ba v tom, že jsem nevy­růs­ta­la na malém měs­tě, ale znám tako­vé typy žen. Co se týká té výbuš­nos­ti, tak tako­vá taky umím být. Je to cha­rak­ter, kte­rý mě baví hrát, a mys­lím si, že barva Emilky se rýsu­je dob­ře. Ve smys­lu k těm ostat­ním. Ona ta výbuš­nost je vlast­ně tro­chu rysem rodi­ny Rohnových. Jsem sest­ra Jindřicha a s Mařčí a Karlem jsme se shod­li, že v sobě tyto posta­vy mají tako­vou ital­skou výbuš­nost.

Zahradnictví je vel­mi roz­sáh­lý pro­jekt, jak bys­te ho popsa­la divá­kům, kte­ří půjdou do kina?

Pro divá­ky bude urči­tě láka­vé, že Zahradnictví před­chá­zí slav­ným Pelíškům. Můžeme si tam najít ty sou­vis­los­ti kolem Jindřicha Rohna, kte­ré­ho hrál Jiří Kodet, když byl mlad­ší. Celé jeho osob­nost­ní vývoj a dobo­vé reá­lie ve vzta­hu ke zbyt­ku rodi­ny. Myslím si, že divá­ky vždyc­ky baví sle­do­vat, jak se udá­los­ti vyví­je­ly. Osudy celé rodi­ny během něko­li­ka etap. Má to tro­chu tako­vý seri­á­lo­vý nádech. Pro srov­ná­ní je mys­lím blíz­ko tře­ba Byl jed­nou jeden dům...

  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […] Posted in Rozhovory
  • Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto3. prosince 2017 Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto Váš filmový debut vidělo v kinech 153 tisíc diváků, vy jste původně očekával 10 tisíc. Byl tento velký divácký úspěch důvodem, že jste šel do dalšího filmového projektu, nebo jste s […] Posted in Rozhovory
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […] Posted in Filmové recenze
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […] Posted in Filmové recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […] Posted in Články
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...